<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. ??'te E?itlik Bildirgesi

     Ar?elik A.?., ba?l? oldu?u Ko? Toplulu?u’nun 2013 y?l?nda imzalad???, toplumsal cinsiyet e?itsizli?inin azalt?lmas? amac? ile olu?turulmu? en kapsaml? giri?im olan ??’te E?itlik Bildirgesi’ne uyum g?stermekte ve bildirgede yer alan taahhütleri ger?ekle?tirmeye y?nelik olarak yeni uygulamalar geli?tirmeyi sürdürmektedir.

     ??’te E?itlik Bildirgesi

     T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl??? liderli?inde ve Dünya Ekonomi Forumu i?birli?i ile toplumsal cinsiyet e?itsizli?inin azalt?lmas? amac? ile olu?turulmu? en kapsaml? giri?im olan ??’te E?itlik Platformu’nun haz?rlad??? “??’te E?itlik Bildirgesi”ni, Ko? Holding ad?na 15 Ocak 2013 tarihinde Y?netim Kurulu Ba?kan?m?z Say?n Mustafa V. Ko? imzalam??t?r. 

     Buna g?re, Türkiye'nin en fazla kad?n istihdam? sa?layan Toplulu?u olarak, cinsiyet temelli ayr?mc?l???n ortadan kald?r?lmas?na y?nelik a?a??daki ilkelere g?nüllü olarak uyaca??m?z? ve ülkemiz genelinde bu ilkelerin yayg?nla?t?r?lmas?nda ?ncü olaca??m?z? taahhüt etmi? bulunuyoruz:

     1- ?nsan haklar?na sayg?l?y?z. Tüm ?al??anlar?m?za e?itlik temel ilkesi ile davran?r?z.

     2- Kad?n, erkek ?al??an?m?z?n cinsiyet fark? g?zetmeksizin sa?l?k, güvenlik ve refahlar?n? sa?lar?z.

     3- Kad?nlar?n i? gücüne kat?l?m?n? ?zel olarak destekleriz.

     4- Kad?n-erkek f?rsat e?itli?i kriterlerini tüm ?nsan Kaynaklar? politikalar?m?zda tan?mlar?z.

     5- E?it i?e e?it ücret politikas? ile hareket eder, takip?isi oluruz.

     6- Kariyer f?rsatlar?ndan e?it düzeyde faydalan?lmas? i?in gerekli mekanizmalar? kurar?z.

     7- E?itim politikalar? olu?turur, izler, kad?nlar?n kat?l?m?na ?zel olarak dikkat ederiz.

     8- ??-aile ya?am dengesini koruyan ?al??ma ortam ve uygulamalar?n? olu?tururuz.

     9- F?rsat e?itli?i plan ve kazan?mlar?m?zla ilgili geli?meleri i? ve d?? ileti?imle duyururuz.

     10- Bildirgenin tüm etki alan?m?za (i? ortaklar?m?z, tedarik?ilerimiz) yay?lmas?n? sa?lar?z.

     11- Bildirgede yer alan hususlar?n takibi i?in kurumumuzda bir liderlik ekibi olu?tururuz.

      

     ??ER?KLER

     一本道mw高清码二区三区