<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. Global Etik ?lkelerimiz

     ?nsan haklar?na sayg? yakla??m?m?z?n gere?i olarak; ?irketimiz bünyesinde ?al??an herkes etnik k?ken, ?rk, dil, din, ya?, cinsiyet, uyruk, maluliyet ve kültürel farkl?l?k ayr?m? yap?lmaks?z?n e?it kabul edilmektedir. ?stihdam politikam?zla ba?layan bu yakla??m, do?ru i?e do?ru insan, e?it i?e e?it ücret, ba?ar?ya ba?l? liyakat ve herkese e?it f?rsat prensiplerine dayanmaktad?r. ?nsan ve ?al??an haklar?na sayg? ilkeleri tüm insan kaynaklar? süre?lerimizin merkezinde yer al?r.  Bu do?rultuda ?al??anlar?m?za ayr?mc?l?k kar??t? ve adil bir i? ortam? sunuyor, ücretlendirme ve yan haklar hususlar?nda liyakati esas alan uygulamalar ger?ekle?tiriyor, ?al??anlar?m?z?n sendikal ?rgütlenme ?zgürlü?ünü ve toplu s?zle?me haklar?n? g?zetiyoruz.

     Tüm de?er zincirinde e?it haklar sunmak ve ayr?mc?l?k yapmamak konusunda tüm kanun ve kurallara uyaca??m?z? taahhüt eder, i? ortam?nda ayr?mc?l?ktan uzak tutacak ?ekilde ?al???lmas?n? sa?lar ve “?ocuk ???i ve Zorla ve Zorunlu Tutarak ?al??t?rmamay?” i? mevzuat? ve bu ?er?evede olu?turulmu? politikalar ile güvence alt?na al?r?z. ?irketimizde uygulanmakta olan bu politikalar?n tüm payda?lar?m?z ile ?al??anlar?m?z?n ili?kilerinde de ya?at?lmas? konusunda hassasiyet g?steririz. Bunlarla birlikte toplu ve/veya bireysel i?ten ??karmalar ya da g?rev de?i?iklikleri olmas? durumunda, faaliyet g?sterilen ülkelerde ge?erli olan i? mevzuat? ve toplu s?zle?melerde belirtilen ihbar süresi hükümleri uygulanmakta olup, bu yakla??m?m?z?n tüm de?er zincirimizde de benimsenmesini ?nemseriz.

     BSCI, SEDEX Sosyal Sorumluluk Denetimleri
     Yurti?i üretim Tesisleri
     ??letme Kampüs  Denetim Y?l? Denetimi Yapan Kurulu? ve Kriterler Denetim Sonucu
     Buzdolab? ve Kompres?r ??letmeleri Eski?ehir 2018 SGS-BSCI, Sedex B (Good)
     ?ama??r Makinesi ??letmesi ?stanbul -Tuzla 2017 SGS-BSCI, Sedex B (Good)
     Pi?irici Cihazlar ??letmesi Bolu 2018 SGS-BSCI, Sedex B (Good)
     Bula??k Makinesi ??letmesi Ankara 2018 SGS-BSCI, Sedex B (Good)
     ?ama??r Kurutma Makinesi ve Elektrik Motorlar? ??letmeleri(WAT Motor Dahil) Tekirda? - ?erkezk?y 2018 SGS-BSCI, Sedex A (Outstanding)
     Yurtd??? üretim Tesisleri
     Arctic S.A. Romanya (Gaesti) 2018 BVQI-BSCI A (Outstanding)
     Beko EAC ?in (Changzhou) 2018 BVQI-BSCI C (Acceptable)
     Beko L.L.C Rusya (Kirzhach) 2018 SGS-BSCI B ( Good)
     Beko Thai Tayland (Rayong) 2018 Intertek-BSCI C (Acceptable)
     Defy Güney Afrika (Jacobs, Ezakheni, East London) 2019 Intertek-BSCI

     Jacobs - D (Insufficient)

     Ezakheni - D (Insufficient)

     East London - B (Good)

      

     ?irketimizde etik de?erlerin tüm ?al??anlar?m?za ayn? etkinlikte yayg?nla?t?r?lmas? ve gelecek nesillere aktar?lmas?n?n teminat alt?na al?nmas? i?in "Etik Davran?? Kurallar? ve Uygulama Prensipleri” 2011 y?l?nda g?zden ge?irilerek ilgili y?netmelikle tüm ?al??anlar?m?za duyurulmu?tur. Bununla birlikte 2013 y?l? itibariyle etik de?erlerimize ili?kin e-??renme program? haz?rlanm?? olup ?irket oryantasyon program?na da i?e yeni giren herkesin eri?ebilece?i ?ekilde eklenmi?tir. Ar?elik A.?. ve yurtd??? i?tiraklerimizde ge?erli olan Etik Davran?? Kurallar? ve Uygulama Prensipleri 11 farkl? dile ?evrilmi? ve s?z konusu dilleri konu?an Almanya, ?in, Güney Afrika, Birle?ik Krall?k, ?spanya, ?talya, M?s?r, Polonya, Rusya ve Ukrayna’da bulunan yurtd??? i?tiraklerimizde yayg?nla?t?r?lm??t?r. Etik Davran?? Kurallar? ve Uygulama Prensiplerinin Ar?elik A.?.’nin faaliyet g?sterdi?i tüm ülkelerde yayg?nla?t?r?lmas?n? sa?lamak amac?yla Global Etik ?lkeler K?lavuzu’nun olu?turulmas? ?al??malar? devam etmektedir. 


     Etik Davran?? Kurallar? ve Uygulama Prensipleri


          a  Etik Davran?? Kurallar? ve Uygulama Prensipleri                       Almanca


       a  Etik Davran?? Kurallar? ve Uygulama Prensipleri                       Arap?a


      a  Etik Davran?? Kurallar? ve Uygulama Prensipleri                       ?ek?e


     a  Etik Davran?? Kurallar? ve Uygulama Prensipleri                       ?ince


         a  Etik Davran?? Kurallar? ve Uygulama Prensipleri                       ?ngilizce


              a  Etik Davran?? Kurallar? ve Uygulama Prensipleri                       ?spanyolca


          a  Etik Davran?? Kurallar? ve Uygulama Prensipleri                       ?talyanca


     a  Etik Davran?? Kurallar? ve Uygulama Prensipleri                       Leh?e


     a  Etik Davran?? Kurallar? ve Uygulama Prensipleri                       Rus?a


     a  Etik Davran?? Kurallar? ve Uygulama Prensipleri                       Türk?e


            a  Etik Davran?? Kurallar? ve Uygulama Prensipleri                       Ukraynaca

     ??ER?KLER

     一本道mw高清码二区三区