<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. S?k?a Sorulan Sorular

      

      

     1. Ar?elik'in ortaklar? kimlerdir?

     Detayl? Ortakl?k Yap?s? i?in t?klay?n?z.

      

     2. Ar?elik hissesi hangi borsada i?lem g?rmektedir ve hisse sembolü nedir?

     Borsa ?stanbul (1986), sembol ARCLK

      

     3. Ar?elik'in ?denmi? sermayesini temsil eden hisse say?s? ka?t?r?

     Ar?elik'in ?denmi? sermayesi 675.728.205 TL olup, herbiri 1 Kr. nominal de?erli 67.572.820.500 adet nama yaz?l? paya b?lünmü?tür.

      

     4. Ar?elik'in finansal sonu?lar? hangi standartlara uygun olarak haz?rlanmaktad?r?

     Ar?elik'in konsolide finansal sonu?lar?, SPK gerekliliklerine uygun olarak Uluslararas? Finansal Raporlama Standarlar?'na (UFRS) g?re TL olarak haz?rlanmaktad?r. 

      

     5. Ar?elik'in kar da??t?m politikas? nedir?

     ?irketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasas? Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve di?er ilgili düzenlemeler ile Esas S?zle?memizin kâr da??t?m? ile ilgili maddesi ?er?evesinde kâr da??t?m? yapmaktad?r. Kâr da??t?m?nda, Kurumsal Y?netim ?lkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve ?irket menfaatleri aras?nda dengeli ve tutarl? bir politika izlenmektedir.

     ?lke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdi?i sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli ?irket stratejimiz, yat?r?m ve finansman politikalar?, kârl?l?k ve nakit durumu dikkate al?narak yasal kay?tlar?m?zda mevcut kaynaklardan kar??lanabildi?i sürece Sermaye Piyasas? Düzenlemeleri ?er?evesinde hesaplanan da??t?labilir d?nem kâr?n?n asgari % 50’si nakit ve/veya bedelsiz hisse ?eklinde da??t?l?r.

     Kâr da??t?m?n?n Genel Kurul toplant?s?n? takiben en ge? bir ay i?inde yap?lmas? ama?lanmakta olup, kâr da??t?m tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Y?netim Kurulu, Sermaye Piyasas? Düzenlemelerine uygun olarak kâr pay?n?n taksitli da??t?m?na karar verebilir.

     ?irket Esas S?zle?mesi’ne g?re; Y?netim Kurulu, Genel Kurul taraf?ndan yetkilendirilmi? olmak ve Sermaye Piyasas? Düzenlemelerine uymak kayd? ile kâr pay? avans? da??tabilir.

      

     6. Avrupa Birli?i düzenlemelerine uyum ?al??malar?n?z hakk?nda bilgi verebilir misiniz?

     • Ar?elik CECED (European Comittee of Domestic Equipment Manufacturers)'in ve CECED düzenleme komitesinin asil üyesidir.

     • Avrupa dayan?kl? tüketim ürünleri pazar?n?n en büyük oyuncular?ndan birisi olarak Ar?elik, uzun y?llardan bu yana AB'nin her türlü direktif ve standartlar?na uygun ürünler üretmektedir.

     • Ar?elik a?a??da ?rneklenen Avrupa Birli?i'nin tüm yeni düzenleme ve direktiflerini uygulayabilecek altyap?y? olu?turmu?tur;

     - ?evre: WEEE, RoHS, EUP, ambalaj at?klar?, gazlar

     - Enerji: Enerji verimlili?i, enerji etiketleri

     - Rekabet

     - Tüketici haklar?: Tüketici haklar? ve ürün güvenli?i

      

     7. Elimde eski tertip hisse senetleriniz bulunmakta. ??lemlerini nas?l yapt?rabilirim?

     Detayl? bilgi i?in Sermaye Piyasas? Mevzuat? Uyum Y?neticili?imiz ile ileti?ime ge?iniz.

     T: 00 90 212 314 3147

      

     8. Merkezi Kay?t Kurulu?u hakk?nda bilgi verebilir misiniz?

     6362 say?l? Sermaye Piyasas? Kanunu 13.maddesine g?re, kaydi sermaye piyasas? ara?lar?na ili?kin haklar, MKK taraf?ndan izlenir. Kay?tlar, MKK taraf?ndan olu?turulan elektronik ortamda, bu kurulu?un üyelerince tutulur. Bu Kurulu?, Kurulun g?zetim ve denetimi alt?ndad?r. Merkezi Kay?t Kurulu?unun kurulu?, faaliyet, ?al??ma ve denetim esaslar? Bakanlar Kurulunca ??kar?lacak bir y?netmelikle belirlenir.

     Kaydi sermaye piyasas? ara?lar?, nama veya hamiline yaz?l? olmalar?na bak?lmaks?z?n isme a??lm?? hesaplarda izlenir.

     ?irketimizde Merkezi Kay?t Kurulu?una üye olmu?tur. Merkezi Kay?t Kurulu?u hakk?nda daha detayl? bilgiyi www.mkk.com.tr adl? web siteden temin edebilirsiniz.

      

      

      

     一本道mw高清码二区三区