<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. Genel Müdür'ün Mesaj?

      GENEL MüDüR’üN MESAJI*

     Say?n Hissedarlar?m?z, ?? Ortaklar?m?z ve ?al??anlar?m?z,

     Dünyada ve ülkemizde jeopolitik ve ekonomik ?nemli geli?melerin ya?and??? bir y?l? geride b?rakt?k. Son y?llarda zay?f bir büyüme trendinde olan dünya ekonomisi, 2017 y?l?nda geli?mi? ülkeler ?ncülü?ünde toparlanma kaydetti. ABD, geli?mi? ülkeler i?inde en iyi performans? sergileyen ekonomi olarak ?ne ??karken, Euro B?lgesi’nde de Almanya ba?ta olmak üzere b?lgenin geneline yay?lan bir büyüme ?izgisi g?zlendi. Brexit’e ili?kin geli?meler nedeniyle ?ngiltere ekonomisinin g?rünümüne ili?kin soru i?aretleri artarken, ?in ise hakk?ndaki endi?elere kar??n beklentilerin üzerinde bir büyüme performans? ile y?l? tamamlad?. Dünya ekonomisinin 2017 y?l?nda %3,6 büyüdü?ü tahmin ediliyor. Uluslararas? Para Fonu’nun (IMF) son büyüme tahminleri 2018 ve 2019 y?llar? i?in s?ras?yla %3,7 ve %3,8 ile daha iyimser bir tabloya i?aret ediyor. Global ekonomide 2018 y?l?nda Fed’in faiz politikas? ve petrol fiyatlar?ndaki seyir yak?ndan izlenirken, geli?mi? ülkeler ?ncülü?ündeki toparlanma e?iliminin sürmesi pozitif fakt?r olarak ?ne ??k?yor.

      

     Dünya beyaz e?ya pazar? büyümesini sürdürüyor
     Dünya beyaz e?ya pazar? 2017 y?l?nda adet baz?nda %2,6 büyüme ile 519 milyon adete yükselirken, ciro baz?nda ise %3,2 artarak, 195 milyar dolara ula?t?. Televizyon pazar? %2,5 büyüme ile 233,9 milyon adete yükseldi; ciro baz?nda ise 110 milyar dolar seviyesinde yatay kald?.

     Ana ihracat pazar?m?z Avrupa’da beyaz e?ya sekt?rü bir ?nceki y?la g?re adet baz?nda yakla??k %2,8 büyüme kaydetti. ?ngiltere ve Almanya’daki olumsuz pazar ko?ullar?na ra?men, Bat? Avrupa pazar? da %1,7 büyüdü. 2016 y?l?n?n son ?eyre?inden itibaren dü?ü? trendi izleyen ?ngiltere pazar?, 2017 y?l?nda da yakla??k %2 darald?. B?lgenin en büyük pazar? Almanya ise bir ?nceki y?la g?re yatay kald?. Fransa, ?spanya ve ?talya b?lge ortalamas?n?n üzerinde büyüyen pazarlar oldu. Do?u Avrupa pazar?nda büyüme %5’in üzerinde ger?ekle?irken, b?lgenin en büyük pazar? Rusya yakla??k %5,7, Polonya ve Romanya ise %4 büyüme kaydetti; Ukrayna’daki büyüme ise %20’ye ula?t?. Defy markas?yla faaliyet g?sterdi?imiz Güney Afrika beyaz e?ya pazar?nda ise yakla??k %5 büyüme ger?ekle?ti.

     Türkiye pazar? ise ?zel tüketim vergisi (?TV) indiriminin etkisiyle gü?lü bir y?l ge?irdi. Alt? ana ürün grubunda pazar, y?l?n tamam?nda yüzde 14 büyüdü. Bu tablonun ard?ndan 2018 y?l?nda pazar?n yatay seyretmesini beklerken, gü?lü markalar?m?zla liderli?imizi devam ettirmeyi hedefliyoruz. Dünya genelinde ise beyaz e?ya sekt?rünün 2018 y?l?nda yakla??k %2 büyüyece?ini tahmin ederken, Avrupa’da da büyüme oran?n?n benzer seviyede ger?ekle?ece?ini ?ng?rüyoruz.

      

      

     Avrupa’da ?etin rekabet ortam?nda pazar pay?m?z? koruduk
     Rekabetin sertle?ti?i Avrupa beyaz e?ya pazar?nda Beko ile solo ürün segmentinde lider konumumuzu 2017 y?l?nda da koruduk. Stratejik g?rdü?ümüz ankastre pazar?nda yeni anla?malarla ivme yakalarken, Grundig markam?z?n üst segmentteki varl???n? sa?lamla?t?racak ad?mlar att?k. Bir di?er stratejik büyüme segmenti olan kü?ük ev aletleri cirosunda ise ?nemli bir art?? sa?lad?k.

     Asya-Pasifik’te Beko markam?z ile büyümemizi sürdürdük. Geni?leyen da??t?m a??m?zla birlikte yakla??k 100 milyon dolar ciroya ula?t?k. Tayland buzdolab? fabrikam?z?n üretimi 250 bin adedi a?arken, bu y?l üretimimizi 400 bin adete yükseltmeyi hedefliyoruz.

      

     Defy üzerinden y?netti?imiz Sahra Alt? Afrika operasyonlar?m?z? da geni?letmeye odakland?k. Defy’dan 34 farkl? ülkeye ihracat ger?ekle?tiriyoruz. Afrika’da potansiyeli yüksek yeni pazarlara da giri? yap?yoruz. Sudan’daki mevcut montaj hatt?na ek olarak, Etiyopya’da penetrasyonu art?rmak amac?yla distribüt?rümüz arac?l???yla yeni bir montaj hatt? kurarak b?lgedeki tüketicilerin ihtiya?lar?na ?zel ??zümler olu?turduk.

     ?stikrarl? büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz
     ?TV indirimi ile Türkiye pazar?ndaki büyüme, Türk liras?n?n de?er kayb?yla ya?anan kur ?evrimi etkisi, 2016 y?l? sonunda bünyemize katt???m?z Dawlance’?n y?l?n tamam?na yay?lan katk?s?yla Ar?elik’in konsolide cirosu 2017 y?l?nda %29 art??la 20,8 milyar liraya ula?t?. Sat?? gelirlerimizin %61’ini uluslararas? pazarlardan sa?lad?k. Net kâr?m?z ise 845 milyon lira olarak ger?ekle?ti.

     Hammadde maliyetlerindeki art?? ve d?viz cinsi girdilerin etkisi 2017 y?l?nda kârl?l???m?z? negatif etkileyen fakt?rler olarak ?ne ??kt?. Fabrikalar?m?zda maliyet dü?ürücü ve üretim verimlili?ini art?racak projelerimiz, dijital d?nü?üm alan?ndaki giri?imlerimiz, yeni co?rafyalardaki faaliyetlerimizin artan katk?s?yla 2018 y?l?nda daha gü?lü bir performans g?stererek kârl?l???m?z? iyile?tirmeyi ama?l?yoruz. Konsolide ciromuzu 2018 y?l?nda %20 civar?nda art?rmay? hedeflerken, FVA?K marj?m?z?n yakla??k %10 seviyesinde ger?ekle?ece?ini ?ng?rüyoruz.

     Avrupa pazar?nda, ana ürün gruplar?ndaki konumumuzu korurken, stratejik segmentlere odaklanarak 2018 y?l?nda sa?l?kl? büyüme hedefimiz var. Dünya ortalamas?n?n üzerinde büyüme bekledi?imiz ASEAN b?lgesinde ise da??t?m a??m?z? geni?leterek ciro büyümemizi gü?lendirmeyi ama?l?yoruz. Kuzey Amerika da kritik büyüme pazarlar?m?z aras?nda yer al?yor. ABD pazar?nda Beko ile daha geni? mü?teri kitlesine hitap edecek ürünlerimizin say?s?n? art?raca??z.

     Yeni co?rafyalarda ?nemli at?l?mlar
     Dünyada yeni co?rafyalarda 2017 y?l?nda da stratejik ad?mlar att?k. 1,3 milyar nüfusu ile dünyan?n en büyük ikinci ülkesi Hindistan’?n k?klü ?irketlerinden Tata Grubu bünyesindeki Voltas ile ortak giri?im kurmak i?in anla?t?k. Hindistan gibi yüksek potansiyele sahip bir pazara girerken, sadece üretim yapmakla kalmayacak; bilgi birikimi, mühendislik, Ar-Ge ve teknoloji gücümüzü de bu pazara ta??yaca??z. Bu y?l i?erisinde ticari faaliyetlere ba?lamay? planl?yoruz. Buzdolab? fabrikas? yat?r?m?m?za ise arazi belirleme ?al??malar?n?n ard?ndan ba?lamay? hedefliyoruz.

     Asya-Pasifik b?lgesine odaklanmaya devam ediyoruz. B?lgenin en h?zl? geli?en ekonomilerinden biri olan Endonezya’ya yeni sat?? ?irketimizi kurarak giri? yapt?k. Pakistan’da lider beyaz e?ya ?irketi Dawlance ile sat?n alman?n ard?ndan ilk y?l?m?zda ba?ar?l? bir entegrasyon süreci ger?ekle?tirdik. Yüksek potansiyelli bu pazarda teknoloji birikimimizi kullanarak, tüketicilere sundu?umuz ürün portf?yünü geni?letece?iz.

     Yeni endüstri devriminin ?ncü uygulamalar?n? hayata ge?irece?imiz Romanya ?ama??r makinesi fabrikam?z?n temellerini ge?ti?imiz y?l i?inde att?k. Gelece?in dijital fabrikalar?ndan biri olma ?zelli?i ta??yacak tesisimiz bu y?l sonunda k?smen faaliyete ba?layacak.

     Global i? ortaklar?m?zla stratejik i? birliklerimizi geni?letmeye de ?nem veriyoruz. Ticari klima pazar?nda LG Electronics ortakl???m?z?n ikinci d?neminde Türkiye’de ilk kez VRF klima üretimi ger?ekle?tirmeye ba?larken, hedefimiz bu pazar?n da iddial? oyuncular?ndan biri olmak.

     Türkiye pazar?nda vizyonumuz, bayilerimiz ve servis noktalar?m?zla birlikte ülkemizin en iyi omnichannel (?ok kanall?) perakendecisi ve hizmet sa?lay?c?s? olmak, tüketici odakl? ??zümlerimizle ?ne ??kmak. Bu vizyon ?????nda, dünya ?ap?nda en iyi perakendecilerden birine d?nü?meyi hedefliyoruz. Bu kapsamda, yeni nesil ma?azac?l?k ata??m?zda ?nemli ad?mlar att?k. Ar?elik’in en büyük deneyim ma?azas?n? ?stinye Park AVM’de a?arken, Türkiye’nin d?rt bir yan?nda yeni nesil konsept ma?azalar ile d?nü?ümü ger?ekle?tirmeye devam ettik.


     üretim teknolojilerinde Garage ve At?lye 4.0 ile d?nü?üm
     Yeni nesil Ar-Ge merkezimiz Garage’?, ileri dijital üretim teknolojileri sunan, ortak ?al??may? te?vik eden, mü?teri geri beslemesinin al?nabilece?i bir fikir üretim üssü olarak hayata ge?irdik. Geli?tirdi?imiz 5000’den fazla fikirden se?im yaparak sekt?rümüzün en prestijli küresel fuar? IFA’da alt? farkl? ürün prototipini lanse ettik.

     D?rdüncü sanayi devrimine haz?rl?k i?in hayata ge?irdi?imiz uygulamal? e?itim merkezimiz At?lye 4.0’daki ?al??malar?m?za h?z verdik. At?lye 4.0’da ?ok farkl? disiplinlerde uzmanla?m?? ?al??anlar?m?z; üniversite, enstitü ve firmalar ile birlikte ?al??arak, ileri üretim teknolojileri alan?nda kendi ??zümlerini yarat?yorlar. 

     Geli?tirdi?imiz teknolojileri dünyan?n ?nde gelen fuarlar?nda tan?t?yoruz. ürünlerimiz aras?nda dünyan?n en h?zl? y?kay?c? kurutucusu UltraFast, Avrupa’n?n ilk otomatik deterjan dozajlamal? ev tipi bula??k makinesi AutoDosing, ak?ll? ev platformu HomeWhiz, Yeni VUX® Mermer ?ndüksiyonlu Ocak, kullan?c?lara kendi evlerinde taze, sa?l?kl? ve besin de?erini kaybetmemi? kü?ük bitkileri ve ye?illikleri kolayca üretme olana?? sa?layan Microgarden dikkat ?ekti.

     Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri geli?tirmeye devam ettik. Beko sponsor oldu?u FC Barcelona ile birlikte küresel bir sorun haline gelen obeziteye kar?? “Eat Like a Pro-Sporcu Gibi Beslen” giri?imini ba?latt?. Grundig markam?zla ise dünya ?ap?nda “Respect Food-G?daya Sayg?” felsefesiyle g?da israf?na kar?? sürdürdü?ümüz giri?imi, Türkiye’de “Ruhun Doysun” projesiyle geni?lettik.

      

     Ba?ar?lar?m?z? ?düllerle ta?land?rd?k
     Teknoloji ve inovasyon alan?ndaki yetkinlik ve becerimizi uluslararas? listelerdeki yükseli?imizle tescilledik. Dünya Fikri Haklar ?rgütü (WIPO) taraf?ndan yay?nlanan ‘En ?ok uluslararas? patent ba?vurusu yapan ?irketler’ listesinde d?rt basamak daha yükselerek 74’üncü s?raya yerle?tik.

     Gelecek nesillere daha ya?anabilir bir dünya b?rakmak i?in tüm i? süre?lerimizi sürdürülebilirlik temelli olarak ?ekillendirirken, 2017 y?l?nda sürdürülebilirlik alan?nda yeni ve ?nemli ba?ar?lar elde ettik. Almanya’da düzenlenen BM ?klim De?i?ikli?i Konferans? (COP23)’nda Türkiye’yi temsil ettik.

     Kurumsal sürdürülebilirlik alan?nda ?ncü endekslerden Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ne (DJSI) Türkiye’den 2017 y?l?nda giri? yapan tek sanayi ?irketi olmaya hak kazand?k.

     Küresel ?s?nmayla mücadele ?al??malar?m?z da uluslararas? arenada ?düllendirildi. Dünyan?n en ?nemli ve en yayg?n ?evre giri?imlerinden biri olan Karbon Saydaml?k Projesi’nin (Carbon Disclosure Project-CDP) hem iklim hem de su program?nda A Listesi’ne girerek, dünyada bu ba?ar?y? elde eden 25 ?irket aras?nda yer ald?k.

     Sporun geni? kitlelere ula?ma ve insanlar?n hayat?na dokunma gücüne inanarak bu alandaki yat?r?mlar?m?z? geni?letiyoruz. Beko ile FC Barcelona, Be?ikta? ve golf; Grundig ile yelken sporuna destek veriyoruz. Ar?elik markam?zla da ?nemli bir ad?m att?k ve Türkiye Milli Tak?mlar Ana Sponsorlu?u’nu üstlendik.

      

     üretimde verimlilik ve kalite alan?nda da ?nemli bir ?düle lay?k g?rüldük. Eski?ehir Buzdolab? ??letmemiz, Japan Institute of Plant Maintenance taraf?ndan Toplam üretken Bak?m alan?nda en yüksek seviye olan “TPM World Class” ?dülünü ald? ve sekt?ründe bu seviyeye ula?an ilk i?letme unvan?n? kazand?.

     Ar?elik olarak 2018 y?l?nda da faaliyet g?sterdi?imiz tüm ana pazarlarda beyaz e?ya ana ürün gruplar?nda liderlik hedefini ?nümüze koyarken, ankastre ve üst segment ürün pazar?na da gü?lü ?ekilde odaklanaca??z. Co?rafi ve ürün bazl? s?n?rlar?m?z? zorlayarak, zaman i?inde ana i?imizi yeniden tan?mlamay? ama?l?yoruz. Bu do?rultuda ürün portf?yümüzü geni?letecek, yüksek kaliteli, ak?ll? ve ba?l? ürünler geli?tirece?iz. Kârl?l???m?z? sürdürmek ve yeni pazarlarda ilk ü?te yer almak ad?na Asya, Amerika ve Afrika’da organik veya inorganik büyüme f?rsatlar?n? de?erlendirmeye devam edece?iz. Ana faaliyetimizi gü?lendirmeye odaklan?rken, bir taraftan da yeni, devaml? ve tekrar eden gelir kaynaklar? olu?turmay? hedefliyoruz.

     Bizlere bu yolculu?umuzda her zaman destek olan hissedarlar?m?za, ortak vizyon ve hedeflerimizi payla?an i? ortaklar?m?za, h?zla harekete ge?erek de?i?en ko?ullara h?zla uyum g?steren ve ?irketimize de?er katan ?al??anlar?m?za, taktirlerini bizlere g?steren mü?terilerimize en i?ten te?ekkürlerimi ve sayg?lar?m? sunuyorum.

      

     H. Hakan Bulgurlu 

      
      * 2017 y?l? Ar?elik A.?. Faaliyet Raporu’nda yer alan Genel Müdür mesaj? b?lümüdür.   
     一本道mw高清码二区三区