<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. Kültür, Sanat ve Spora Destek

     Ar?elik A.?., kültür ve sanat?n bir toplumun geli?iminde en ?nemli unsurlardan biri oldu?u ilkesinden hareketle, ?e?itli kültür ve sanat etkinliklerine destek vererek ülkemizin bu konulardaki geli?iminde de rol oynamaktad?r. Ar?elik, kültür ve sanat festivallerine verdi?i deste?in yan? s?ra, müzik alan?nda ?nemli sanat??lar?m?z?n albümlerine ve belgesel ?al??malar?na da destek olmu?tur. 

     Kültür ve Sanat Sponsorluklar?

     Festivaller: 

     - ?stanbul, Ankara, Eski?ehir Sanat ve Kültür Festivalleri 

     Müzik Albümleri:

     - Yunus Emre Oratoryosu-CD (Kaset, Plak)

     - ?dil Biret-CD

     - Güher-Süher Pekinel-CD

     - ?efika Kutluer-CD 

     Belgeseller:

     - Cumhuriyetin Hayalleri Belgeseli

     - TEMA-Erozyon Belgeseli

     - Türk ?ktisat Tarihi Belgeseli 

     - 45 y?ll?k tarihi boyunca, Beyaz E?ya üretiminde ve imalat sanayiinde ‘Türkiye’nin ilkleri’ne imza atman?n ayr?cal???na sahip olan Ar?elik, 2001 y?l?nda "Mamulâattan Markaya" kurum tarihi ?al??mas? kitab?n? yay?nlam??t?r. ‘Mamulâttan Markaya’ kitab?, kendi tarihini, bu tarihi ad?m ad?m olu?turanlar?n tan?kl?klar? ile belgeleyen ilk kurum tarihi kitab?d?r.

     Sergiler :

     Leonardo : Evrensel Deha Sergisi

     Ar?elik A.?., “yarat?c?l?k ve teknoloji” de?erleriyle ?rtü?en, uluslararas? üne sahip ve Leonardo Da Vinci'nin interaktif icatlar?n? kapsayan, “Leonardo: Evrensel Deha” Sergisi' nin, sponsorlu?unu üstlenmi?tir.di. 

     Da Vinci'nin orijinal ?izimlerini derinlemesine ?al??m??, konular?nda uzman tarih?iler ve mühendisler taraf?ndan in?a edilmi? benzersiz 40 adet i?levsel, ?o?u ger?ek ebatlarda replikay? i?eren sergiyi, ?stanbul'da iki ay i?inde 114.000 ki?i ve Ankara'da da bir ay i?inde 60.000 sanatsever ziyaret etmi?tir.

     Spor

     Ar?elik A.?., e?itim, kültür ve sanat?n yan? s?ra spora verdi?i deste?i, gen? nesillerin geli?imine yap?lan ?nemli bir katk? g?rerek kurulu?undan itibaren Türkiye'de bir?ok farkl? spor dal?na sponsor oldu.

     Türkiye Futbol Federasyonu ve Milli Tak?mlar Ana Sponsorlu?u

     Türkiye’nin en sevilen markas? Ar?elik, Türkiye Futbol Federasyonu Milli Tak?mlar Ana Sponsorlu?u’nu üstlendi.

     Ar?elik ve TFF aras?nda imzalanan sponsorluk anla?mas? ile k?rm?z?-beyaz renkleri ve milli de?erleri tüm dünyada temsil eden iki k?klü kurum gü? birli?i yapt?. Ar?elik, bu anla?ma ile ‘Türkiye Futbol Federasyonu Milli Tak?mlar Ana Sponsoru’ unvan?na sahip oldu. Ar?elik bu kapsamda Erkek Milli Tak?mlar? (A Milli Erkek Tak?m?, A2 Milli Erkek Tak?m?, U21 ümit Milli Tak?m, U20, U19, U18, U17, U16, U15, U14 Milli Erkek Tak?mlar?) ve Kad?n Milli Tak?mlar? (A Milli Kad?n Tak?m?, U19, U17, U15 Milli Kad?n Tak?mlar?) ana sponsor olarak destekleyecek.

     Beko

     Beko, spor arac?l??? ile toplumsal geli?limi desteklemekte ve her ge?en gün bu alandaki yat?r?mlar?na yenilerini eklemektedir. 

     Beko’nun Türkiye ve dünyadaki spor sponsorluklar? ile ilgili güncel bilgiye https://www.beko.com.tr/sponsorluklar/ adresinden ula?abilirsiniz.

     Grundig

     Sosyal sorumluluk ?al??malar?  kapsam?nda sportif faaliyetlere her f?rsatta destek veren Grundig, Türkiye’de 2014-2015 ve  2015-2016 sezonlar?nda Fenerbah?e Kad?n Voleybol Tak?m?’n?n isim sponsorlu?unu üstlenmi?tir.

     ??ER?KLER

     一本道mw高清码二区三区