<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. E?itimde G?nül Birli?i Program?

      

     Ülkelerin geli?mi?lik düzeyinin arzulanan ölçülere ula?abilmesinin en büyük ko?ulu, toplumda e?itim konusunda etkin ve yayg?n bir duyarl?l?k yarat?lmas?d?r. E?itim arac?l???yla di?er birçok sosyal sorunun önceden çözülebilmesi ve kaynak kullan?m? aç?s?ndan ülkelere önemli katk? sa?lanmas? mümkün olmaktad?r.
       
     E?itimde, bireysel geli?ime yap?lacak katk?lar?n küçük ya?larda ba?lamas? gerçe?inin bilinciyle ilkö?retim ça??ndaki çocuklar?m?za ula?abilmek için Milli E?itim Bakanl??? ile birlikte, 2004 y?l?nda “Arçelik A.?. ile E?itimde Gönül Birli?i” Program? ba?lat?lm??t?r. Program sonunda; ülkemizdeki yakla??k 300 Yat?l? ?lkö?retim Bölge Okulu'nda ö?renim gören ve maddi olanaklar? k?s?tl? ailelerden gelen 200 bin çocu?umuzun e?itim ve geli?im standartlar?n? yükseltmek ve örnek bireyler olarak topluma kazand?r?lmalar?na destek olmak hedeflenmektedir.
      
     Ö?renci bireysel geli?imine odaklanan program; Bizim Odalar, Onlar da Çocuktu, Ö?retmene Destek ve E?itim, Arçelik A.?. E?itim Bursu ve Gönüllü Aile Birli?i projeleri ile yürütülmektedir. Vehbi Koç Vakf? (VKV), Türkiye E?itim Gönüllüleri Vakf? (TEGV), Anne Çocuk ve E?itim Vakf? (AÇEV) ve Özel Sektör Gönüllüler Derne?i (ÖSGD) program kapsam?nda i?birli?i yap?lan sivil toplum kurulu?lar?d?r. 
      
      

      

     ??ER?KLER

     一本道mw高清码二区三区