<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. Stajlar

     AR?EL?K A.?. olarak; lise ve üniversite ??rencilerine sa?lad???m?z staj olana?? ile ??rencilerin geli?imine destek verip i? hayat?na haz?rlarken, ?irketimizin gelecekteki potansiyel insan kayna??n? belirlemeyi hedefliyoruz. 

     üniversite staj ba?vurular? her y?l ?ubat ay? i?inde online olarak al?nmaktad?r. 
      
     Lise staj ba?vurusu i?in bizzat ?irketimiz ?nsan Kaynaklar? B?lümleri'nden temin edilen staj ba?vuru formunun doldurulmas? gerekmektedir.

      

      
     Lise Stajlar?
      
     • Lise staj ba?vurular? May?s-Haziran aylar? i?inde kabul edilir ve staj okul d?nemi olan Eylül-Haziran aylar? i?inde ger?ekle?tirilir.
     • ?nsan Kaynaklar? B?lümü koordinasyonunda ?irket genelinde her y?l?n Nisan ay?nda Lise Stajyerleri Kontenjan Anketi ile b?lümlerin ??renci say?s?, meslek alan?, staj günü talepleri belirlenir.
     • Anket sonucunda belirlenen stajyer ihtiyac?, ?nsan Kaynaklar? B?lümü taraf?ndan doldurulan ihtiya? tespit formu ile birlikte May?s ay? i?inde ?l Milli E?itim Müdürlü?ü'ne ve ilgili okul müdürlüklerine g?nderilir.
     • Staj yapmas? kesinle?en ??rencilerin meslek e?itim s?zle?meleri ilgili okullardan e?itim ??retim y?l? ba?lang?? haftas? i?inde ?nsan Kaynaklar? B?lümü'ne ula?t?r?larak staj süreci ba?lat?l?r.
     • Staj?n ilk haftas?nda ??rencilere ?irket tan?t?m? ve uygulamalar?n? ?irket Oryantasyon program? yap?l?r. 
      
     üniversite Stajlar?  
      
     Ar?elik Fresh Start Staj Program? ??renciler i?in yeni bir ba?lang??t?r. üniversitede teorisi ??retilen bilgilerin 2 ay boyunca dünyada bir?ok ülkede pazar lideri olan bir teknoloji firmas?nda pratikte deneyimlenmesidir. Ba?vuru d?nemi sonras?nda bir?ok a?amay? ge?erek programa kat?lma f?rsat? yakalayan 3.ve 4. s?n?f ??rencileri staj süreleri boyunca dan??man e?li?inde bir projede yer alma ?ans?na sahip olurlar. Ayn? zamanda en az 20 i? günü sigortas? üniversitesi taraf?ndan kar??lanarak zorunlu staj?n? ?irketimizde tamamlamak isteyen tüm ??renciler de Fresh Start Staj Program?na ba?vuruda bulunabilirler.
      
     Ba?vurular 21 Ocak – 15 Mart tarihleri aras?nda bit.ly/ArcelikFreshStart2019 mikro sitesi üzerinden al?nmaktad?r.
      
     Ba?vurular ?n kriterler do?rultusunda de?erlendirilerek uygun olan adaylar online i?e al?m süre?lerimizden ge?mektedir.
      
      
      
      
      
      
      

     ??ER?KLER

     一本道mw高清码二区三区