<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. ürün ve üretimde ?evreci Yakla??m

     "Sürdürülebilir Ya?am” sorumlulu?unun bilinciyle ARÇEL?K A.?; çevre dostu faaliyet ve ürünleriyle, “ürün hayat çevrimi” boyunca çevreyi ve do?al kaynaklar? korumay? sürdürülebilir k?lmay? hedeflemektedir.

     ARÇEL?K A.?, yeni vizyonu  “Dünyaya Sayg?l?, Dünyada Sayg?n” ile  “sürdürülebilirlik” yakla??m?n? ana i? faaliyetlerine entegre etmektedir. Yeni vizyonu do?rultusunda belirlenmi? ana i? hedefleri, sürdürülebilirli?in ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlardaki üç yönünü temsil etmektedir.

     Sürdürülebilir yakla??m çerçevesinde “çözümün bir parças? olmay?" hedefleyen ARÇEL?K A.?, iklim de?i?ikli?i ve s?n?rl? do?al kaynaklar?n korumas?na yönelik çal??malar?n? sürdürmektedir.

     Üretim süreçlerinin her safhas?nda çevreye olan etkilerini sürekli olarak azaltmay? amaçlayan ARÇEL?K A.?'de üretim süreçleri, do?al kaynaklar? az tüketen yüksek verimlili?e sahiptir.

     Temiz ve sa?l?kl? bir çevrenin gelecek nesillere aktar?lmas? için ARÇEL?K A.?, çevre etkilerini kontrol alt?na almaya ve kaynak kullan?m?n? azaltmaya yönelik çevre amaç ve hedeflerini belirleyerek, çevresel performans?n? düzenli olarak takip etmektedir.

     ARÇEL?K A.?'nin çevreye duyarl? yakla??m?, “ürün hayat çevrimi” boyunca kontrol alt?na ald??? çevre etkilerinin, ula?t??? teknolojik üstünlü?ün ve uygulad??? yönetim sistemlerinin sonucunda elde edilmi?tir. ARÇEL?K A.?'de ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) ile entegre edilen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) uygulanmaktad?r.

     ARÇEL?K A.? ilk olarak BS 7750 Çevre Yönetim Sistemi Standard?'n? daha 1994 y?l?nda, dünyada ilk çevre Yönetim Sistemi Standard? olarak tan?t?ld?ktan sadece iki y?l sonra, Bula??k Makinesi ??letmesi için alm??t?r. Daha sonra BS 7750 Standard?'n?n 1996 y?l?nda ISO 14001 olarak yay?nlanmas?yla birlikte ARÇEL?K A.?, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standard?'n? uygulamaktad?r.

     Ba??ms?z kurulu?lar taraf?ndan yap?lan denetimlerin yan? s?ra düzenli aral?klarla gerçekle?tirilen Kurulu? ?çi Sistem Denetimleri ile de yönetim sistemlerinin etkinli?i ve süreklili?i garanti alt?na al?nmaktad?r.

     Çevre Politikam?z

     ARÇEL?K A.? ve çal??anlar? olarak, ulusal ve uluslararas? yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli geli?meyi temel alan bir çevre yönetim sistemi dahilinde çevre dostu ürünler üretiriz.

     •    Temiz ve sa?l?kl? bir çevrenin gelecek nesillere aktar?lmas?
     •    Enerji ve do?al kaynaklar?n verimli kullan?lmas?
     •    Tasar?mdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin    azalt?lmas?
     •    Kirlili?in kayna??nda önlenmesi
     •    Çal??anlar?m?z?n ve toplumun çevre bilincinin art?r?lmas?

     yönünde faaliyetlerimizi Kalite, ?? Sa?l??? ve Güvenli?i Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünle?ik bir ?ekilde yöneterek, dayan?kl? tüketim sektöründe çevresel öncülü?ümüzle örnek bir kurulu? olmak için tüm gücümüzle çal???r?z.

     Çevre ile ilgili Ulusal ve Uluslararas? Mevzuatlara Uyum

     ARÇEL?K A.?, gerek üretim süreçleri ve gerekse de tasar?mdan geri dönü?üme kadar tüm “ürün hayat çevrimi” boyunca ilgili ulusal ve uluslararas? Çevre Mevzuat?'na uymaktad?r. Yasal mevzuata uyumun takibinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standard? esas al?nmaktad?r.

     Bu kapsamda ARÇEL?K A.?, sektöre yönelik a?a??daki yasal düzenlemelere Avrupa’da tam uygunlu?unu sa?lamaktad?r:

     •    Elektrikli ve Elektronik E?ya At?klar? Direktifi (WEEE – Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment),
     •    Elektrikli ve Elektronik E?yalarda Baz? Zararl? Maddelerin Kullan?lmas?n?n S?n?rland?r?lmas? Direktifi’nde (RoHS – Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) Avrupa Birli?i taraf?ndan yap?lmas? planlanan önemli de?i?iklikler,
     •    Enerji Kullanan Ürünlerde Eko Dizayn Gereklilikleri Direktifi (EuP – Directive on Ecodesign Requirements for Energy-Using (Related) Products) ve
     •    Kimyasallar?n Kayd?, De?erlendirilmesi, ?zni ve K?s?tlanmas? Tüzü?ü (REACH – Regulation of the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

     WEEE - Elektrikli ve Elektronik E?ya At?klar? Direktifi

     Avrupa Birli?i, ?ubat 2003'te, elektrikli ve elektronik ürün üreticilerinin pazara sunduklar? ürünlerin bertaraf?, geri dönü?türülmesi, geri kazan?lmas? ve yeniden kullan?lmas? hükümlerini getiren, 2002/96/EC say?l? WEEE Direktifi'ni yay?nlam??t?r.

     Avrupa Birli?i üyesi ülkelerde WEEE Direktifi'ne uyumu sa?lamak için ARÇEL?K A.?., yasal yükümlülüklerini; toplama ve geri dönü?üm mekanizmalar? yoluyla yerine getirmektedir. ARÇEL?K A.?., ürünlerin kullan?m ömürleri sonunda toplanmas? ve bertaraf? için hizmet sunan birçok toplama mekanizmas?n?n üyesidir. ARÇEL?K A.?., Avrupa Birli?i d???ndaki pazarlarda WEEE Direktifi'nin uyumla?t?r?lmas?n? desteklemektedir.

     RoHS - Elektrikli ve Elektronik E?yalarda Baz? Zararl? Maddelerin Kullan?m?n?n S?n?rland?r?lmas? Direktifi

     Avrupa Birli?i üyesi ülkelerde 2006 y?l?nda yürürlü?e giren 2002/95/EC say?l? RoHS Direktifi, elektrikli ve elektronik e?yalarda baz? zararl? maddelerin kullan?m?n?n s?n?rland?r?lmas?na ili?kin direktiftir.
     ARÇEL?K A.?., kendi bünyesinde ve akredite laboratuvarlarda gerekli testleri yaparak, tedarikçilerin bu Direktife tam uyumu sa?lamalar? için bir Uyumluluk Yönetim Sistemi kurarak, Direktif yürürlü?e girmeden önce tam uyumu sa?lam??t?r.

     EuP - Enerji - Kullanan Ürünlerde Eko Dizayn Gereklilikleri Direktifi

     Avrupa Komisyonu'nun Enerji-Kullanan Ürünler (EuP) Direktifi daha ilk tasar?m safhalar?nda çevre özelliklerinin sistematik ?ekilde entegrasyonuyla ürünlerin tüm ürün "hayat çevrimleri" boyunca enerji ve çevre performanslar?n?n iyile?tirilmesini amaçlamaktad?r. ARÇEL?K A.?., bu AB Direktifiyle uyumlu ürünler üretmektedir.

     REACH - Kimyasallar?n Kayd?, De?erlendirilmesi, ?zni ve K?s?tlanmas?na ?li?kin AB Tüzü?ü

     AB’nin bu güne kadar ç?kard??? en geni? kapsaml? yasal düzenlemelerden biri olan ve 2007 y?l?nda yürürlü?e giren, kimyasallar?n yönetimine ili?kin REACH Tüzü?ü, hammadde üreticisinden perakende sat?c?ya kadar üretim ve da??t?m zincirinin her a?amas?nda yükümlülükler getirmektedir.

     ARÇEL?K A.?, kullan?lan tüm kimyasallar?n kay?t ve kontrol alt?na al?nmas?n?; her kimyasal maddenin üreticisinden kullan?c? sanayiye geçi?inde, gerekli kimyasal güvenli?i bilgilerinin ak???n? ve bu ak???n tüketicilere kadar ula?abilir olmas?n? sa?layacak REACH Tüzü?ü’nü çevrenin ve insan sa?l???n?n korunmas? aç?s?ndan en önemli yasal süreçlerden biri olarak görmekte ve desteklemektedir.

     ARÇEL?K A.?'de REACH uygulamalar? uzman bir ekipten olu?an Enerji ve Çevre Yöneticili?i bünyesinde yürütülmektedir.  Tüm faaliyetler çerçevesinde gerekli haz?rl?klar bu birim taraf?ndan koordine edilmekte ve tedarikçilerle sürekli ileti?im sa?lanarak REACH Tüzü?ü'ne uyumlu mükemmeliyetçi bir süreç geli?tirilmektedir.

     REACH ile ilgili ARÇEL?K A.? faaliyetleri için reachinfo@arcelik.com mail adresinden detayl? bilgi talep edilebilir.


     Çevrenin ve insan sa?l???n?n korunmas?n? garanti alt?na almak amac?yla ARÇEL?K A.?., yasal düzenlemeler ve Çevre Politikas? temelinde bir çok prosedür olu?turmu? olup; ürünlerinin bu prosedürlere tam uyumunu sa?lamaktad?r.Ba?ka bir örnek olarak, ARÇEL?K A.? Montreal Protokolü çerçevesinde Türkiye için belirlenen son geçi? tarihi olan 2006 y?l?ndan çok daha önce, 1995 y?l?nda, CFC gazlar? kullanmadan buzdolaplar? üreten Türkiye’deki ilk beyaz e?ya üreticisi olmu?tur.

     Daha az enerji tüketen teknoloji

     ARÇEL?K A.?'de ürünlerin hayat çevrimi boyunca çevresel etkilerinin kontrol alt?na al?nmas?, tasar?m a?amas?ndan ba?layan bir süreç olarak ele al?nmaktad?r. Bu amaçla ARÇEL?K A.?'de Ar-Ge faaliyetlerini ve endüstriyel tasar?m faaliyetlerini yürüten birimler, ürünlere yönelik dizayn çal??malar?, teknolojik çal??malar?, ürün geli?tirme ve iyile?tirme çal??malar?n? yürütmektedir. Bu çal??malara örnekler çevreye duyarl? ürün kimli?inin yans?t?ld??? yüksek enerji seviyeli ürün serileridir.

     Örne?in, ARÇEL?K A.?’in üretti?i buzdolaplar?nda A s?n?f?ndan A+ s?n?f?na geçildi?inde, ürünlerin elektrik tüketiminde yakla??k %20; A++ s?n?f?na geçildi?inde ise yakla??k %43 tasarruf sa?lanmaktad?r. A s?n?f?ndan, 2010 y?l? sonunda AB resmi gazetesinde yay?nlanarak yürürlü?e giren enerji etiketi regülasyonunda ilk defa tan?mlanan A+++ s?n?f?na geçildi?inde ise yakla??k %60 tasaruf sa?lanmaktad?r.

     Arçelik A.?., her zaman dünyaya örnek olan enerji verimlili?i anlay??? ile, yeni enerji etiketi ile birlikte tan?mlanan A+++ enerji s?n?f?ndaki Buzdolab? ve Bula??k makinesi ayr?ca A+++ enerji s?n?f?ndan daha verimli olan Çama??r makinesi ile bir kez daha öncü olmu?tur.

     Arçelik A.?. 2010 y?l?nda buzdolab? kompresörleri, elektrik motorlar?, pi?irici cihazlar, TV ve çama??r kurutma makinesi ürünlerinde de birçok enerji iyile?tirme projesi gerçekle?tirmi?, enerji verimlili?i art?r?lan bu ürünlerin üretim adetlerini art?rarak verimli ürünler konusundaki hassasiyetini göstermi?tir.

     Do?al kaynaklar? korumay? ve sürdürülebilir k?lmay?, toplam kalite felsefesini esas alan, yönetim anlay???n?n bir gere?i olarak benimseyen ARÇEL?K A.?, sadece bugünün de?il, gelece?in standartlar?na da uyumlu ürünler geli?tirmeyi ve tüketiciye sunmay? hedeflemektedir.

     Daha az kaynak tüketen teknoloji

     Avrupa Birli?i Komisyonu Direktifi'nde belirtilen büyük elektrik ve elektronik ev aletleri için geri kazan?m oran? %80 olarak verilmektedir. Kullan?lan hammadde ve malzemelerde sa?lanan iyile?tirme ile ARÇEL?K A.?'de beyaz e?yan?n cinsine ba?l? olarak ürünlerin geri dönü?türülebilme oran? %83,9 ile %98,0 aras?nda de?i?mektedir.

     “Küresel ?s?nma”, “azalan do?al kaynaklar”, “susuzluk” gibi dünyam?z? ve ülkemizi tehdit eden konular?n çözümüne yönelik sorumluluklar?n? yerine getirmek üzere, kaynak tasarrufuna odaklan?larak ürün geli?tirme çal??malar? sürdürülmektedir.

     2010 y?l?nda üretimine ba?lanan dünyan?n en az su tüketen 13 ki?ilik bula??k makinesi "New Ecologist", ARÇEL?K A.?'nin do?al kaynaklar?n kullan?m?n? en aza indirmek üzere geli?tirdi?i teknolojinin ve çevreci yakla??m?n?n en güzel örneklerinden biridir.

     Elde y?kamaya oranla y?lda 39 ton su tasarruf eden ve dünyan?n en az su tüketen "New Ecologist" bula??k makinesi, sadece 6 lt su tüketmektedir. Kullan?c?ya en ekonomik yolla, en temiz ve en parlak bula??klar sunarken, ayn? zamanda dü?ük su tüketimi ile çevrenin korunmas?na katk? sa?lamaktad?r.

     2010 y?l?nda, f?r?nlar?m?z için gerçekle?tirilen projeler sayesinde ürünlerimizde kullan?lan ambalaj malzemesinde iyile?tirme yap?lm??t?r ve ambalaj malzemesinde tasarruf sa?lanm??t?r. Ambalajda tahta kullan?m?nda %85, karton kullan?m?nda %60 azaltma yap?larak yakla??k 1650 a?ac?n kesilmesi önlenmi?tir.

     2010 y?l?nda kompresör ürününe ait yurtiçi ve yurtd??? sevkiyatlar?nda kullan?lan karton ve tahta ambalaj malzemeleri yerine, sevkiyat sonras? i?letmeye geri dönen ve çok kez kullan?labilen yeni bir ambalaj sistemine geçilmi?tir. Bu yeni tasar?m ile eski tip ambalajlarda kullan?lan tahta, karton, metal kö?ebent, polyform plaka, çivi, naylon film, polyester ?erit-toka gibi malzeme kullan?mlar? tamamen ortadan kald?r?lm??t?r.

     2010 y?l?nda Mini LCD 7-8-9 kg çama??r makinelerinde gerçekle?tirilen çal??malar ile ürünlerin su tüketimi standart pamuklu program?nda ortalamada 2 lt kadar azalt?lm??t?r. Bu da y?ll?k 200 çevrimlik kullan?m göz önüne al?nd???nda hane ba??na yakla??k 400 lt de?erinde bir kazan?ma kar??l?k gelmektedir.

     2010 y?l?nda TV ürününde gerçekle?tirilen, garanti belgesi, ek döküman vb. kartlardaki tasar?m de?i?ikli?i ile sayfa say?s?nda azalt?larak yaklasik %50 oran?nda ka??t tasarrufu sa?lanm??t?r.

     Çevre E?itimi

     ARÇEL?K A.?’de, çevre bilincini art?rmak, çevre yönetimini desteklemek ve çevre yönetimini i? yap?? biçimi haline dönü?türmek amac?yla her kademe çal??ana, tedarikçilere ve altyüklenicilere düzenli e?itimler verilmektedir.

     “Toplumsal Sosyal Sorumluluk Anlay???”yla yürüttü?ü çal??malarla “Sürdürülebilir Ya?am” prensibine hizmet etmeyi, asli sorumluluklar?n?n bir parças? olarak kabul eden ARÇEL?K A.?, ekonomik ve sosyal alanlarda gerçekle?tirdi?i faaliyetlerle, iyi uygulamalar?n? ve yeniliklerini çe?itli platformlarda payla?arak, önderlik misyonunu yürütmektedir. Bu kapsamda, sosyal sorumluluk amaçl? birçok bilinçlendirme ve e?itim çal??malar? gerçekle?tirilmektedir.

     Bu kapsamda 2009 y?l?nda ?irket çal??anlar?, altyükleniciler ve sosyal sorumluluk amaçl? olarak toplam 11391 adam*saat e?itim verilmi?tir.
      

      

     Tedarik Zinciri

     ARÇEL?K A.?'de Tedarik Zinciri planlama faaliyetlerinin oda??nda mü?teri sipari?lerine en h?zl? ?ekilde cevap verecek esnek üretim ve da??t?m optimizasyonu yer almaktad?r. Kullan?lan ortak sistemlerle sipari? bazl? talep planlamas? en uygun kayna?? dikkate alacak ?ekilde tam zaman?nda üretim felsefesi ile yap?lmakta, mü?teri hizmet seviyeleri detayl? olarak takip edilmektedir.

     ARÇEL?K A.?'nin benimsedi?i sosyal ve çevreye duyarl? yakla??mlar tedarik zinciri faaliyetlerine de yön vermekte ve stratejik karar kriterleri aras?nda yer almaktad?r.

     Bu do?rultuda tedarikçi lokasyonlar? ve da??t?m depo noktalar?, çevreye duyarl? ta??ma tiplerini en etkin ?ekilde kullan?lmas?n? sa?layacak ve ta??ma kaynakl? sera gaz? emisyonlar?n? en aza indirecek ?ekilde“Çevreye Duyarl? ?ebeke A??" yakla??m? ile belirlenmektedir.

     Türkiye'den yap?lan ihracat?n yakla??k %70'i denizyolu ile yap?lmakta olup, var?? limanlar? sonras?nda da mümkün olan tüm destinasyonlarda çevreye duyarl? olan demiryolu ve nehiryolu ta??mac?l??? tercih edilmektedir.

     Karayolu ile ta??ma yapmak zorunlu olan bölgelerde ise araç ebat ve doluluklar?n?n maksimize edilmesi ile araç say?s?n?n azalt?lmas? hedeflenmektedir. Demiryolu ta??malar? ise karayoluna alternatif olarak tercih edilmektedir.

     Ayn? zamanda lojistik operasyonlar? mü?terilere direkt sevkiyat yakla??m?yla yap?larak gereksiz ta??malar ve depo kullan?m? yok edilmektedir.

     Sat?nalma

     Sürdürülebilir ya?am çerçevesinde sat?nalma faaliyetlerinde, sat?n al?nan malzeme ve çal???lan tedarikçi baz?nda çevreyle ilgili kriterler tan?mlanm?? olup, tedarikçilerin belirlenmi? kriterlere uyumu kontrol alt?na al?nmaktad?r.

     Sektörel geli?meler düzenli olarak takip edilerek RoHS, WEEE, REACH gibi yasal direktifler, regülasyon ve tüzükler sat?nalma faaliyetlerine entegre edilerek sat?n al?nan malzemelerin çevresel uyumu garanti alt?na al?nmaktad?r.

     Yap?lan tedarikçi de?erlendirmeleri ve denetimlerinde tedarikçilerin çevresel performans? de?erlendirilmektedir.

     Daha az kaynak tüketen, çevreci ve yenilikçi ürünler için ihtiyaç duyulan malzeme ve komponentlerin temini için Ar-Ge ve tedarikçilerin i?birli?i te?vik edilmekte ve tedarikçilerden tasar?m projelerine destek vermeleri beklenmektedir.

     Tüketici Hizmetleri

     Tüketici Hizmetleri kapsam?nda Merkezi Da??t?m Sistemi ile ürünlerin yetkili sat?c?dan sat?lmas?ndan, tüketiciye kurulumlar? gerçekle?tirilinceye kadar olan süreç takip edilebilmektedir. Araç takip sisteminin deste?iyle ideal seviyede araç kullan?m? sa?lanarak çevreye sal?nabilecek sera gaz? emisyonu azalt?lmaktad?r.

     Ayn? zamanda servis hizmeti vermek üzere Yetkili Servisler ve Tüketici Hizmetleri kapsam?nda dü?ük emisyonlu araçlar tercih edilmekte ve 5 ya??n? a?an araçlar yenilenerek emisyon azalt?m?nda sürekli iyile?me sa?lanmaktad?r.

     Enerjinin verimli kullan?lmas? konusunda artan ihtiyaç göz önüne ald???nda, ARÇEL?K A.? için Ticari ?klimlendirme alan? da gittikçe önem kazanmaktad?r.

     Bu alanda, son kullan?c? mü?terilere perakende ürün sat??? yapman?n ötesinde, profesyonel kanalda karar vericilere yönelik B2B pazarlama ve hizmet altyap?s? gerekmektedir.

     Bu amaçla VRS Multi Ace sistem klimalar?n?n pazara sunulmas? ile sat?? uzmanlar?n?n, uygulama ve sat?? sonras? hizmetler alanlar?nda çal??acak personelin, yetkili sat?c? ve servislerden olu?an i? ortaklar?n?n teorik ve pratik e?itimleri ARÇEL?K A.? Klima Akademisi'nde verilmektedir. 2009 y?l? içerisinde 37 sat?? mühendisi, 136 servis teknisyeni bu konuda e?itilmi? ve yetkilendirilmi?tir.

     Yetkili servislerde el tipi bilgisayar kullan?m?yla sahadaki teknik personele i? da??t?m? optimum seviyede gerçekle?tirilerek hizmet kalitesi artm?? ve verimlilik sa?lanm??t?r.
      

     ??ER?KLER

     Ar?elik A.?. Sürdürülebilirlik Raporu

     一本道mw高清码二区三区