<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. ?? Mükemmelli?i

     AR?EL?K A.?.'de 80'li y?llar?n ba??nda Kalite ?emberleri uygulamalar? ile ba?layan kalite ?al??malar?, 90'l? y?llar?n ba??nda Toplam Kalite ?emsiyesi alt?nda toplanm?? ve s?ras?yla; 

     • Kalite, ?evre, Laboratuvar ve Enerji Y?netim Sistemi  
     • EFQM Mükemmellik Modeli  
     • 6 Sigma  
     • Toplam üretken Bak?m (TPM) uygulamalar?yla geli?tirilmi?tir. 

     Tüm yenilikleri takip ederek sistem ve süre?lerini sürekli geli?tirmekte olan AR?EL?K A.?., yurti?inde sekt?rünün ?ncü kurulu?u olarak bir?ok ilke ve ba?ar?ya imza atmakta, Toplam Kalite yolculu?unda kazand??? ?düllerle uluslararas? platformda da a??rl???n? art?rmaktad?r.  

     1997 TTGV Teknoloji Büyük ?dülü,1997 TüS?AD-KALDER Kalite Büyük ?dülü, 1998 TTGV Teknoloji Büyük ?dülü, 2000 EFQM Kalite Ba?ar? ?dülü, 2010 Avrupa Birli?i ?evre ?dülleri Türkiye Birincilik ?dülü G?rselleri

      

     ?? Mükemmelli?i

     AR?EL?K A.?. Kalite Y?netim Sistemi’ni uluslararas? ISO 9001 standard?n?n gereklerini yerine getirecek ?ekilde belgelendirmi?tir ve sürekli iyile?tirmektedir. Sürekli iyile?tirme yakla??m? do?rultusunda verilere dayal? ?al??may? esas alan AR?EL?K A.? i? süre?lerindeki verimlili?i uluslararas? düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükselterek mükemmelli?e ula?mak i?in Alt? Sigma Metodolojisi'ni kullanmaktad?r. 

     Avrupa Kalite Y?netimi Vakf? (EFQM) Kalite Ba?ar? ve Türkiye Kalite Derne?i (KalDer) Büyük ?dülleri'nin sahibi olan AR?EL?K A.?., nihai ürüne giden tüm süre?lerde mükemmellik (Toplam Kalite Y?netimi) anlay???n? benimsemektedir. 

     Toplam Kalite yolculu?u, tüm sistemlerin verimlili?ini art?rmaktad?r. Bunun sonucu olarak, mü?teriler daha kaliteli ürün ve hizmetlere, daha uygun ko?ullarda sahip olma olana??na kavu?maktad?r. ?irket i?inde, kalite yolculu?unda at?lan her ad?mda, birimler ve ki?iler aras?nda dil birli?i geli?mekte, tak?m ruhu ve ileti?im sürekli olarak iyile?mektedir. ?al??anlar?n, ?irket ba?ar?s?na yapt?klar? katk?n?n bilinci i?inde olmalar?, ?irket kültürünü daha da peki?tirmektedir. 

     1993 y?l?ndan itibaren ger?ekle?tirilen, Avrupa Kalite Y?netimi Vakf? (EFQM) mükemmellik modeli kriterlerini esas alan ?irket ?zde?erlendirme ?al??malar? ile Kalite, ?evre, ?? Sa?l??? ve Güvenli?i Y?netim Sistemleri ve tedarik?ilerimizden mü?terilerimize kadar uzanan i? süre?lerinde geli?melerin süreklili?i sa?lanm??, de?i?en i? ve d?? ko?ullara uyum sa?lay?c?, ?nleyici yakla??mlar geli?tirilmi?tir.

     Toplam Kalite Felsefesini esas alarak tak?m ruhu i?erisinde ?irket ve birim hedeflerine ula?mak i?in ?al???larak, hedef pazarlarda sürekli geli?me ve büyüme sa?lanmaktad?r.

     ??ER?KLER

     Ar?elik A.?. Sürdürülebilirlik Raporu

     一本道mw高清码二区三区