<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. Ger?ekle?tirilen Projeler

     Çevremiz Tertemiz  
      
     Arçelik; toplumsal sorumluluk bilinci do?rultusunda, çevre bilincinin yarat?lmas?na yönelik olarak, Ekim 2001-Mart 2002 tarihleri aras?nda Yerel ?leti?im Projesi'ni gerçekle?tirmi?tir. Ankara, Eski?ehir ve Bolu illerinde yürütülen proje "Çevrenizdeyiz" slogan?n? ta??yordu.
      
     "Çevrenizdeyiz - Arçelik A.?. Yerel Toplum ?li?kileri ve ?leti?imi Projesi" kapsam?nda gerçekle?tirilen alt projeler; 
      
     Çevreye Katk? Proje Yar??mas?, ??letme Gezileri, Çevre E?itimleri, "Çevresel Güzellikleriyle ?limiz" Kompozisyon Yar??mas? ve Çevre Konferanslar?. 
      
     Tema 10 Milyar Me?e Kampanyas?
      
     Ülkemizin bugününü ve gelece?ini yak?ndan ilgilendiren erozyon ve yaratt??? sosyo ekonomik sonuçlar? Türkiye'nin en büyük sorunu olarak kabul eden TEMA Vakf? ile Arçelik A.?'nin yapt??? sponsorluk anla?mas? sonucunda, Ankara'da 250 hektarl?k bir araziye 2.5 milyon adet me?e palamudu (tohumu) ekilerek Arçelik ve Beko markalar? ad?na bir orman alan? olu?turulmu?tur.
      
     Üç adet me?e palamudu (tohumu) ekilerek, bir adet me?e a?ac?n?n yeti?tirilmesi hedeflenen projede, Arçelik A.? için ayr?lan 2.5 milyon tohum, yakla??k 830 bin adet a?ac?n ülkemize kazand?r?lmas? anlam?na gelmektedir.
      
     Arçelik A.? , TEMA Vakf?'n?n Orman Bakanl??? ile i?birli?i yaparak ba?latt??? ve art?k ulusal bir proje haline gelen me?e palamudu ekim kampanyas?na sa?lad??? katk?dan dolay? "Me?e Kristali Ödülü"ne lay?k görülmü?tür. ?iddetli erozyon tehlikesi ile kar?? kar??ya olan ülkemizde ba?lat?lan ve dünyada sürdürülen en büyük a?açland?rma projesi olan "10 Milyar Me?e Projesi" kapsam?nda, Ankara-Samsun karayolunun 22. km'sinde olu?turulan "Arçelik ve Beko Me?e Orman?"nda Mart 2002'de Me?e Ekim ?enli?i düzenlenmi?tir.
      
      
     Erozyon Belgeseli  
      
     TEMA Vakf?'n?n haz?rlad???, Arçelik A.?.'nin sponsorlu?unu yapt??? "Erozyon Belgeseli" sayesinde, ülkemizin en önemli sorunlar?ndan biri olan "Erozyon" ile ilgili olarak Türkiye'nin bu sorun hakk?nda bilgilenmesi, bilinçlenmesi ve önlem almas? yolunda önemli bir kaynak ortaya ç?km??t?r.
      
     Bu anlamda yap?lan ilk çal??ma olan Erozyon Belgeseli, çe?itli televizyon kanallar?nda yayg?n gösterimi ile ilkö?retim okullar? aras?nda çevre mücadelesinin e?itici ve ö?retici materyalleri aras?nda önemli bir yer alm??t?r. 
      
     NTV Ye?il Ekran Projesi Sponsorlu?u
      
     Arçelik A.?., NTV Ye?il Ekran Projesi Sponsorlu?u’nu gerçekle?tirmi?tir. Bu proje, küresel ?s?nma ve çevre konular?na dikkati çekmek ve tüketiciyi bilinçlendirmek amac?yla haz?rlanm?? bir projedir. Arçelik A.?.'nin Türkiye'yi A s?n?f? ürünlerle tan??t?ran ilk firma oldu?u ve çevre dostu teknolojiler üretme konusunda liderli?ini sürdürece?i mesaj? verilmi?tir.
      
     ENVER Projesi Sponsorlu?u
      
     2008 y?l?nda Enerji Verimlili?i Projesi (EnVer) Sponsorlu?u gerçekle?tirilmi?tir. Bu proje, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanl??? enerji verimlili?i hakk?nda kamuoyunda bilinç olu?turmak amac?yla ba?lat?lm?? bir projedir. TV reklam? ve bas?n ilan?nda "Bir Y?lda Bir Keban" mesaj? verilmi?, Arçelik A.?.'nin projeye destek oldu?u tüketiciye iletilmi?tir.
      
     TEMA Me?e Projesi
      
     Ortak giri?imlerle daha kal?c? ve uzun vadeli çözümler elde edilece?ine inanan Arçelik A.?., 2007 y?l?nda TEMA Vakf?'n?n tüketicileri su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek, te?vik etmek ve bireysel çabalar?n su tasarrufundaki önemini göstermek amac?yla ba?latt??? “Suyunu Bo?a Harcama” kampanyas? kapsam?nda katk?lar?n?, “TEMA Me?e Projesi”ne verdi?i destekle sürdürmü?tür. Dünyan?n en az su harcayan bula??k makinelerini üreten Arçelik A.?.  “Suyunu Bo?a Harcama” kampanyas? dahilinde gerçekle?tirilen me?e ba???? projesine verdi?i destekle de tüketicilere çevre konusundaki duyarl?l???n? ve kararl?l???n? bir kere daha göstermi?tir. 
      
     Arçelik A.?., Haziran 2008 içinde satt??? Arçelik ve Beko markal? herhangi bir bula??k  makinesi için "TEMA Me?e Projesi"ne 9 adet me?e tohumu katk?da bulunarak, çevre  konusundaki duyarl?l???n? gösteren bir kampanyaya daha imza atm??t?r. 
      
      
      

     ??ER?KLER

     Ar?elik A.?. Sürdürülebilirlik Raporu

     一本道mw高清码二区三区