<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. Ar?elik'te Enerji Verimlili?i

     AR?EL?K A.?.'de hem üretimde hem de üründe enerji verimlili?i konusunda hassasiyet g?sterir, enerjimizi verimli kullan?r?z.

     AR?EL?K A.? Enerji Politikas?

     Ar?elik ve ?al??anlar? olarak, ulusal ve uluslararas? yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli geli?meyi temel alan bir enerji y?netim sistemi dahlinde ve gerekli kaynaklar? temin ederek faaliyetlerimizi ger?ekle?tiririz.

     • ürünlerimizde ve tüm süre?lerimizde enerji ve do?al kaynaklar?n verimli kullan?lmas?
     • üretimde ve tüm süre?lerimizde enerji verimli teknoloji ve uygulamalar?n tercih edilmesi
     • Dünyada 'en verimli' ürünler üretmede sekt?re ?rnek olunmas?
     • üretimde ve tüm süre?lerimizde enerji verimlili?i g?zetilmi? ürün ve hizmetlerin temini
     • Do?al kaynak tüketimi ve enerji verimlili?i konusunda ?al??anlar?n ve toplumun bilincinin art?r?lmas?

     y?nünde faaliyetlerimizi Kalite, ?evre ve ?? Sa?l??? ve Güvenli?i Y?netim Sistemleri ile birlikte bütünle?ik bir ?ekilde y?neterek, dayan?kl? tüketim sekt?ründe ?evresel ?ncülü?ümüzle ?rnek bir kurulu? olmak i?in tüm gücümüzle ?al???r?z.

     üretimde Enerji Verimlili?i ile ?lgili Ulusal ve Uluslar aras? Mevzuatlara/Hedeflere Uyum

     AR?EL?K A.?. üretim süre?leri esnas?ndaki enerji tüketimi ile ilgili olarak ulusal yükümlülüklerini yerine getirmektedir. 2007 y?l?nda yay?nlanan 5627 say?l? 'Enerji Verimlili?i Kanunu' kapsam?nda, enerji tüketim de?eri belirtilen de?erin üzerinde olan i?letmelerinde YEGM(Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlü?ü) veya yetkilendirilmi? kurulu? taraf?ndan yürütülen 'Enerji Y?neticisi Sertifikasyon Program?na' kat?lm?? mühendisler istihdam etmektedir.

     Benzer ?ekilde, enerji verimlili?i kanununda tariflendi?i üzere, AR?EL?K A.? i?letmeleri her y?l Mart ay? i?erisinde yak?t tüketim bilgilerini bildirmektedirler.

     AR?EL?K A.?, ulusal ve uluslararas? platformda enerji verimlili?i ile ilgili ?al??malar? ve hedefleri takip eder ve zorunluluk olmadan ?nce ulusal ve uluslararas? hedefleri kendi hedeflerine entegre eder.

     üründe Enerji Verimlili?i ile ?lgili Ulusal ve Uluslararas? Mevzuatlara Uyum

     AR?EL?K A.?., üretti?i ürünlerin enerji tüketimi ile ilgili olarak ulusal ve uluslararas? yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

     AR?EL?K A.?' de üretilen her ürün, sat?lacak ülkenin enerji etiketleme direktifinde tariflenen enerji verimlili?i s?n?f?n?n belirlenmesinde kullan?lan performans test standartlar?na uygun olacak ?ekilde, Ar?elik A.?'ye ait laboratuarlarda test edilmektedir.

     ürünler, ger?ekle?tirilen detayl? testlerden sonra, akredite laboratuarlar taraf?ndan da test edilerek enerji tüketim de?erleri teyit edilmektedir. Daha sonras?nda ise enerji etiketleri ile birlikte piyasaya sürülürler. Enerji etiketlemesi ile ilgili tariflere tam uyum g?sterilir.

     AR?EL?K A.?, AB ve Türkiye'de ge?erli olan ?evreye duyarl? tasar?m ve yeni enerji etiketi zorunluluklar?na tam uyum g?stermektedir (?rne?in AB ülkeleri i?in 2009 y?l?nda AB resmi gazetesinde yay?nlanan (EC)643/2009 kodlu ev tipi so?utma cihazlar? ile ilgili ?evreye duyarl? tasar?m gereklerine dair tebli? uyar?nca getirilen, 1 Temmuz 2010 tarihi itibari ile 55 indeks ve üstü indeks de?erine, 1 Temmuz 2012 tarihi itibari ile 44 indeks ve üstü indeks de?erine, 1 Temmuz 2014 tarihi itibari ile de 42 indeks ve üstü indeks de?erine sahip buzdolaplar?n?n AB ülkelerine sat???n?n engellenmesi zorunlulu?u ile ilgili olarak ?al??malar?n? yürütmü? ve yükümlülüklerini yerine getirmi?tir.)

     AR?EL?K A.?. ayr?ca sat?? yapt??? ülkelerdeki üretici birlikleri ile de faal olarak ?al??makta(?rne?in: Türkiye i?in TüRKBESD(Türkiye Beyaz E?ya Sanayicileri Derne?i), AB ülkeleri i?in CECED(Avrupa Beyaz E?ya üreticileri Komitesi)) ve kanun yap?c?/yapt?r?c? kurumlara ürünlerin enerji tüketimi ile ilgili teknik katk? sa?lamaktad?r. AR?EL?K A.?., CECED üyesi olan ilk ve tek yerli üreticidir.

     üretimde Enerji Y?netimi Sistemati?i

     AR?EL?K A.?'de enerji y?netimi, sistematik olarak ger?ekle?tirilmektedir. Enerji y?netimi kullan?lan enerjinin ?l?ülmesinden, izlenmesine, de?erlendirilmesinden y?netilmesine kadar geni? bir süreci kapsar. AR?EL?K A.? yurti?i ve yurtd??? i?letmelerinde enerji y?netimi sistemati?i ile ?al??maktad?r.

     AR?EL?K A.? tesislerinde farkl? disiplinlerden bir?ok mavi yaka, beyaz yaka ?al??an ve y?neticilerden olu?an 'enerji komiteleri' mevcuttur. Enerji komiteleri, TPM ofisi ve ?evre komiteleri ile birlikte ?al??arak 'enerji y?netim' sistemini olu?tururlar.

     Enerji y?netimindeki stratejilerimiz topyekün mükemmelle?me, verimlilik art?rma, maliyet azaltma ve proses iyile?tirmedir.

     Enerji y?netimindeki girdilerimiz enerji büt?eleri, bak?m onar?m büt?eleri, yat?r?mlar, yedek par?alar, i?letme malzemeleri ve do?al enerji kaynaklar?d?r.

     Enerji y?netimindeki kaynaklar?m?z y?neticilerimiz, uzmanlar?m?z, mühendislerimiz, teknisyenlerimiz ve operat?rlerimiz, ekipmanlar?m?z ise ?l?üm aletleri, izleme sistemleri ve bak?m aletleridir.

     Süre?teki performans g?stergelerimiz ise ürün ba??na enerji maliyeti, do?al kaynak kullan?m?nda tasarruf ve enerji büt?esine uyumdur. Bu g?stergeler, her ay ?irket genelinde olu?turulan 'Enerji Raporu' ile tüm payda?lar ile payla??l?r.

     AR?EL?K A.?., enerji y?netimi ile ilgili faaliyetlerini ISO 50001:2011 Enerji Y?netim Sistemi standard?na uygun olarak ger?ekle?tirmektedir.

     üretimde Yenilenebilir Enerji Kullan?m?

     Sera gaz? azalt?m ?al??malar? kapsam?nda, 2012 y?l?ndan bu yana Ar?elik tesislerinde kullan?lmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklar?ndan üretilen elektrik temin edilmektedir. 2013 y?l?nda kapsam? geni?letilen uygulamada, 2014 y?l? itibari ile Ar?elik Genel Müdürlük, Türkiye’de bulunan 5 fabrika ve 17 b?lge ofisinin elektri?i yenilenebilir enerji kaynaklar?ndan temin edilmektedir.

     2012 y?l?nda %1’in alt?nda, 2013 y?l?nda %28 olan yenilenebilir enerji kullan?m oran?n?n 2014 y?l?nda %80’e ula?mas? beklenmektedir. Yenilenebilir enerji temini uygulamas? ile sadece 2014 y?l?nda toplamda 84.446 ton CO2e sera gaz? azalt?m? sa?lanacakt?r. Ger?ekle?tirilecek verimlilik projeleri ile 2014 y?l? sonunda bu de?erin toplam 90.000 ton CO2e seviyesinin üzerine ??kmas? beklenmektedir. 

     üretimde ve üretim D??? Süre?lerde Enerji Verimlili?i Proje ?al??malar?

     AR?EL?K A.?. tesisleri 'Enerji Verimli' alanland?r.

     AR?EL?K A.?. tesislerinde konusunda 'Enerji Y?neticisi' sertifikas?na sahip ?al??anlar?nda bulundu?u, farkl? disiplinlerden y?netici, uzman, beyaz ve mavi yaka ?al??anlar?n da bulundu?u enerji komiteleri mevcuttur. Enerji komitelerinin, düzenli olarak ger?ekle?tirdi?i toplant?lar ile enerji verimlili?i proje ?al??malar? takip edilmekte, yeni projelerin tetiklenmesi sa?lanmaktad?r. Bu projeler sayesinde hem üretimdeki, hem üretim d??? faaliyet alanlar?ndaki enerji verimlili?i art?r?lmakta hem de su v.b. do?al kaynaklar?n daha verimli kullan?m? sa?lanmaktad?r.

     AR?EL?K A.?. tesislerinde ger?ekle?tirilen enerji verimlili?i projelerinde, tüketim b?lgelerindeki ?l?üm cihazlar? ve Scada sistemleri kullan?larak, ?al??ma b?lgesinin enerji tüketimi ?l?ülür ve enerji verimlili?i sorgulan?r. B?lge ile ilgili olas? enerji verimlili?i ?al??mas?n?n gereklili?i teknik ve finansal olarak analiz edildikten sonra, y?netimin onay? ile birlikte proje kurgulanarak ?al??malar yürütülür. Enerji verimlili?i ?al??malar?n?n sonu?lar?, enerji komitesi taraf?ndan takip edilir.    

     ürün ve üretimde Enerji Verimlili?i Bilin?lendirme ?al??malar?

     AR?EL?K A.?’de, ürün ve üretimde enerji verimlili?i bilincini art?rmak amac?yla ?al??anlara ?e?itli e?itimler verilmekte, intranet sistemi, bro?ür, afi? v.b materyaller ile devaml?l?k sa?lanmaktad?r.

     AR?EL?K A.?. ger?ekle?tirdi?i iyi ?al??malar? "Toplumsal Sosyal Sorumluluk Anlay???” ile ?e?itli platformlarda payla?arak, ?ncülük ve liderlik misyonunu yürütmektedir. ürün ve üretimde enerji verimlili?i konular?nda, üniversitelerde konferanslar verilmekte, forum ve fuarlarda sunu?lar ger?ekle?tirilmekte, standlar arac?l??? ile bilgi payla??m? ger?ekle?tirilmektedir.

      

     ??ER?KLER

     Ar?elik A.?. Sürdürülebilirlik Raporu

     一本道mw高清码二区三区