<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. K?smi B?lünme 2016

      

     ?irketimiz Y?netim Kurulu 11.10.2016 tarihinde a?a??daki karar? ald?.

     Geli?en piyasa ve pazar ko?ullar? dikkate al?narak; daha etkin ve verimli bir yap? kurulmas? amac?yla, ?irketimizin ar-ge ve üretim faaliyetleri d???ndaki yurt i?i faaliyetlerinin ayr? bir tüzel ki?ilik üzerinden ger?ekle?tirilebilmesi i?in, bilan?osunda yer alan “bayi y?netimi”, “reklam ve sponsorluk faaliyetleri” , “envanter ve stok y?netimi”, “lojistik y?netimi”, “garanti hizmetleri y?netimi”, “montaj ve servis hizmetleri” faaliyetlerine ait aktif ve pasif kalemlerin i?letme bütünlü?ünü bozmayacak ?ekilde kül halinde k?smi b?lünme yolu ile ?irketimizin %100 ba?l? ortakl??? olarak yeni kurulacak olan Ar?elik Pazarlama A.?. ünvanl? bir anonim ?irkete devrine; k?smi b?lünmenin 6102 say?l? Türk Ticaret Kanunu’nun 159’uncu maddesinin 1. F?kras?n?n “b” bendi, Sermaye Piyasas? Kurulu’nun Birle?me ve B?lünme Tebli?i’nin (II-23.2) kolayla?t?r?lm?? usulde b?lünmeye ili?kin hükümleri ve 5520 say?l? Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19’uncu maddesinin 3’üncü f?kras?n?n “b” bendi ile 20’nci maddesine uygun olarak ger?ekle?tirilmesine; kurulacak yeni ?irketin sermayesinin tamam?n? temsil eden paylar?n Ar?elik A.?. taraf?ndan iktisap edilmesine karar verilmi?tir.

      

     一本道mw高清码二区三区