<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. Dil Sür?ecek, E?it S?zlük E?itleyecek

     Ar?elik A.?.’nin geli?tirdi?i E?it S?zlük, cinsiyet?i ve ayr?mc?l?k yaratan s?zcük ve s?ylemlere e?itlik?i ?neriler sunarak dili e?itliyor.
      
     Ar?elik  A.?. toplumsal cinsiyet e?itli?ini sa?lamaya y?nelik ?al??malar? kapsam?nda, 8 Mart Dünya Kad?nlar Günü’nde “E?it S?zlük ile E?itle” projesini hayata ge?iriyor. Ar?elik, “E?it S?zlük” uygulamas?yla günlük konu?ma ve yaz??malar?m?zda, fark?nda olmadan kulland???m?z ayr?mc? ve cinsiyet?i s?zcük ve s?ylemlere dikkat ?ekerek fark?ndal?k yaratmay? hedefliyor. Ar?elik Türkiye Genel Müdürü Can Din?er, “Toplumsal cinsiyet e?itli?ini sa?lamak üzere kurumsal kültürümüzü d?nü?türürken, ??züme yakla?man?n ?nemli bir par?as?n?n kulland???m?z dil oldu?unu g?rdük. Teknolojinin gücünü toplumsal e?itli?i sa?lama yolundaki kararl?l???m?zla birle?tirerek “E?it S?zlük ile E?itle” projesini geli?tirdik. Bugüne kadar oldu?u gibi bundan sonra da toplumda ve i? hayat?nda kad?n? gü?lendiren projelerimizi ?nceliklendirerek, inovatif ve de?er yaratan ?al??malar? hayata ge?irmeye devam edece?iz” dedi.
      
     cd z?
      
      
     Ar?elik A.?., “E?it S?zlük” uygulamas?yla konu?ma ve yaz??malar?m?zdaki tüm cinsiyet?i ve ayr?mc?l?k yaratan s?ylemlere birlikte dur demek i?in herkesi bu hareketin bir par?as? olmaya davet ediyor. Her ?eyin s?zcüklerle ba?lad??? ve her cinsiyet?i s?ylemin bir kar??l???n?n bulunabilece?i dü?üncesi ile tasarlanan uygulamada, fark?ndal?k yaratacak ve kullan?c?lar? harekete ge?irecek ?neriler yer al?yor. 
     Mobil cihazlar ve bilgisayarlarda kullan?labilecek “E?it S?zlük” uygulamas?, cinsiyet?i s?zcük ve ifadelerle ilgili uyar? yaparak yerine kullan?labilecek s?zcükleri ?neriyor. Uygulamadaki klavye; cinsiyet?i, kad?n? veya erke?i kü?ümseyen, dilde ayr?mc?l?k yaratan ifadelere kar??l?k e?itlik?i bir dil yaratmak ad?na kullan?c?lara yol g?steriyor. Bu ??züm odakl? uygulamay? kullanmak i?in “E?it S?zlük” ve “E?it S?zlük klavyesi” yaz?l?mlar?n? masaüstü bilgisayar ya da IOS/Android tabanl? mobil cihazlara yüklemek yeterli oluyor. S?zlükte yer alan s?ylem ?nerileri Kadir Has üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kad?n ?al??malar? Ara?t?rma Merkezi ve KO?-KAM Toplumsal Cinsiyet ve Kad?n ?al??malar? Ara?t?rma ve Uygulama Merkezi’nin destekleri ile geli?tirildi. Uygulama, ?nerilen s?ylemlerin, toplumsal cinsiyet e?itli?i yakla??mlar? g?z ?nüne al?n?p sosyoloji ve dil bilimi a??s?ndan de?erlendirilmesi ile haz?rland?. 
      
     E?it S?zlük Web sitesi Herkesin ?nerilerine A??k
      
     “E?it S?zlük” uygulamas? 4 Mart itibari ile ücretsiz olarak herkesin kullan?m?na a??ld?. S?zlü?e kelime eklemek isteyen kullan?c?lar, http://esitsozluk.com/ web adresinde ya da Microsoft Word ve Outlook eklentilerinde yer alan “S?ylem Ekle” butonlar?na t?klayarak cinsiyet?i s?ylemi ve do?ru kullan?m ?nerisini iletebilecek. Akademik de?erlendirmenin ard?ndan uygun bulunan s?ylemler s?zlü?e eklenecek. Sürekli güncellenen ‘E?it S?zlük’ projesi ile cinsiyet?i s?ylemlerin kullan?m?na hem bireyler hem de kurumlar nezdinde dur denilecek. 
      
     Bu harekete kat?larak ?irket bilgisayarlar?na Microsoft Word ve Outlook yaz?l?mlar?n? yükleyen kurumlara ücretsiz destek verilecek. destek@esitsozluk.com’dan kurum talepleri g?nderildi?i anda, IT ekipleri ile ileti?im sa?lanacak. 
     zb               zb2
      
      
      
     zb
      
     Can Din?er: Ar?elik’te her kademede kad?n ?al??anlar?m?z bulunuyor”
      
     “E?it S?zlük ile E?itle” projesinin nas?l do?du?unu anlatan Ar?elik Türkiye Genel Müdürü Can Din?er, ?irketin toplumsal cinsiyet e?itli?i ?al??malar?na dikkat ?ekerek, “Toplumsal cinsiyet e?itli?ini sa?lamak üzere kurumsal kültürümüzü d?nü?türürken, ??züme yakla?man?n ?nemli bir par?as?n?n kulland???m?z dil oldu?unu g?rdük. Teknolojinin gücünü toplumsal e?itli?i sa?lama yolundaki kararl?l???m?zla birle?tirerek “E?it S?zlük ile E?itle” projesini geli?tirdik. Bugüne kadar oldu?u gibi bundan sonra da toplumda ve i? hayat?nda kad?n? gü?lendiren projelerimizi ?nceliklendirerek, inovatif ve de?er yaratan ?al??malar? hayata ge?irmeye devam edece?iz” dedi.
     Ar?elik’te hemen her kademede kad?n ?al??an bulundu?unu da belirten Can Din?er, s?zlerine ??yle devam etti: “Fork lift operat?ründen kaynak??ya, Ar-Ge uzman?ndan üst düzey y?neticiye kadar, kad?nlar her kademede g?rev yap?yor. Fabrikalar?m?zda tak?m liderli?i pozisyonlar?na kad?n atamalar? ger?ekle?tiriyoruz. Dünyada en ?ok uluslararas? patent ba?vurusu yapan ilk 100 ?irket aras?nda yer alan Ar?elik A.?.’de kad?nlar?n pek ?ok patentte imzas? var. ?irketimizde üst y?netimde kad?n temsil oran? yüzde 30 ile Türkiye ortalamas?n?n üzerinde yer al?yor. Tüm ?al??anlar?m?za, bayi ve servis a??m?za toplumsa cinsiyete e?itli?i e?itimleri veriyoruz. Birle?mi? Milletler Kad?n?n Gü?lenmesi Prensipleri’ne de ge?en y?l imza atarak bu konudaki taahhüdümüzü gü?lü bir ?ekilde ortaya koyduk.” 
      
     Zeynep ?zbil: “Toplumsal cinsiyet e?itli?i yolculu?unda ?ok ?nemli bir ad?m”
      
     Toplumsal cinsiyet e?itli?ini sa?lamak üzere ??k?lan yolculukta ?ok ?nemli bir ad?m daha at?klar?na dikkat ?eken Ar?elik A.?. Kurumsal ?leti?im Direkt?rü Zeynep ?zbil “E?it S?zlük, kullan?m? kolay bir sosyal inovasyon. Mobil cihaz ve bilgisayarlarda kullanabilece?imiz E?it S?zlük, fark?ndal?k yaratmakla kalm?yor; ??züm de sunuyor. “E?it S?zlük ile E?itle” projesiyle günlük hayatta kullan?lan cinsiyet?i s?zcük, ifade ve deyi?lere dikkat ?ekerek, s?zlüklerimizden ??kart?yoruz. Kullan?m? kolay bir sosyal inovasyon olan “E?it S?zlük uygulamas?, dilde e?itli?i sa?lamaya y?nelik di?er projelerden farkl? olarak bilin? yaratmakla kalm?yor; ??züm de getiriyor. Toplumsal cinsiyet e?itli?ine inanan herkesi “E?it S?zlük”i kullanmaya ve katk?da bulunmaya davet ediyoruz. S?zlük, kullan?c?lardan gelecek ?nerilerle sürekli geli?ecek” dedi.
      
      
      

      

     ??ER?KLER

     一本道mw高清码二区三区