<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. Ar?elik A.?. Ba?ar?lar?n? 80 ?dülle Ta?land?rd?

     Ar?elik A.?. Ba?ar?lar?n? 80 ?dülle Ta?land?rd?

     Ar?elik A.?. ge?ti?imiz bir y?lda yeni ba?ar?lara imza atarak Türkiye’de ve dünyada tam 80 ?düle lay?k g?rüldü. Dünya genelinde ?al??ma alanlar?yla ilgili pek ?ok s?ralamada üst s?ralarda yer ald?.

     ilan

     ??te 2017 ?dülleri ve ba?ar?lar?:

      

     ?EVRE:

     ?DüL:

     ·         Ar?elik, AEEE’lerin toplanmas? konusunda 2016’da sa?lad??? katk?yla 2017'de ?evre ve ?ehircilik Bakanl??? taraf?ndan birincilik ?dülüne lay?k g?rüldu.

     ·         Ar?elik, YEGM, UNIDO ve UNDP taraf?ndan destek verilen "Sanayide Enerji Verimlili?inin Art?r?lmas?" projesi kapsam?nda ?dül ald?.

     ·         Ar?elik Bolu Pi?irici Cihazlar ??letmesi SEVAP-2 (Sanayide Enerji Verimlili?inin Art?r?lmas? Projeleri) kategorisi birincilik ?dülünü ald?.

     ·         Ar?elik, Avrupa ?? ?dülleri, ?evresel ve Kurumsal Sürdürülebilirlik kategorisi Onur Ni?an?’n? almaya hak kazand?.

     ·         Ar?elik A.?. sürdürülebilirlik fonu ?kovision taraf?ndan Sürdürülebilirlik Liderli?i ?dülü’ne lay?k g?rüldü.

     ·         Beko, ABD ?evre Koruma Ajans?’n?n Energy Star Partner of the Year ?dülünü ald?.

     ·         Ar?elik A.?., Karbon Saydaml?k Projesi’nin iklim ve su programlar?nda en yüksek performansa sahip 25 ?irketin yer ald??? Global A listesine girdi.

      

     BA?ARI:

     ·         Ar?elik, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'ne Türkiye'den giri? yapan tek sanayi ?irketi oldu.

     ·         Ar?elik, FTSE4Good Geli?mekte olan Piyasalar Endeksi’ne girdi.

     ·         Ar?elik, MSCI Sürdürülebilirlik Endeksi taraf?ndan AAA ile derecelendirildi.

     ·         Ar?elik, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi 2016-2017 ?irketleri aras?nda yer ald?

     ·         Ar?elik A.?. AEEE geri d?nü?üm tesisleri TüS?AD SüR 2017 ?lham Veren Hikâyeler’de yer ald?.

     ·         Ar?elik A.?., COP 23 (?klim De?i?ikli?i 23. Taraflar Konferans?) iyi uygulamalar? aras?nda yer alarak ülkemizi temsil etti.

     ·         Beko LLC Rusya Fabrikas?, 2016 y?l? sera gaz? emisyonlar?n? ISO 14064-1 Sera Gaz? Emisyonu Hesaplanmas? ve Raporlanmas? Standard?’na uygun olarak hesaplad?.

      

     ENDüSTR?YEL TASARIM:

                         Grundig, VUX teknolojisi ile ABD’nin en ?nemli teknoloji fuarlar?ndan biri olan CES 2017’de ?novasyon Onur ?dülü’ne lay?k g?rüldü.

                         Beko, 70 cm Kombi Buzdolab? ve ABD Tipi F?r?n ürünleriyle Alman Tasar?m ?dülleri’nde  “Special Mention” ?dülünü almaya hak kazand?.

                         Grundig Delisia El Blenderi, Beko Cosmos Gard?rop Tipi Buzdolab?, Grundig Fourever 3K Buzdolab? ve Grundig Fourever 4K Flush Handle Buzdolab?, tasar?m dünyas?n?n en prestijli ?dül organizasyonlar?ndan biri olan IF Design’dan ?dülle d?ndü.

                         Grundig Bluetooth Hoparl?r, Grundig Toz Torbas?z Elektrikli Süpürge, Grundig Fourever 4 Kap?l? Flush Handle Buzdolab?, Red Dot Tasar?m ?dülleri’nde “ürün Tasar?m” ?dülüne lay?k g?rüldü.

                         Grundig Bluetooth Kablosuz Hoparl?r Serisi, Ar?elik Su Depolu Midi Telve ve Ar?elik Inova Buzdolab?, Ekonomi Bakanl??? ve Türkiye ?hracat??lar Meclisi’nin düzenledi?i Design Turkey 2017 Endüstriyel Tasar?m Yar??mas?’nda “üstün Tasar?m” ?dülünün sahibi oldu.

      

     TüKET?C? H?ZMETLER?:

                         Ar?elik A.?., Gümrük ve Ticaret Bakanl??? taraf?ndan düzenlenen 20. Geleneksel Tüketici ?dülleri’nde “Tüketici Memnuniyetini ?lke Edinen Firma” kategorisinde birincilik ?dülünü almaya hak kazand?.

                         Ar?elik A.?., dünyan?n en sayg?n ?a?r? merkezi ?düllerinden olan Contact Center World Awards’ta ?nce Avrupa de?erlendirmesinde, sonra Dünya der?erlendirmesinde “En ?yi Mü?teri Hizmetleri”, “En ?yi ?a?r? Merkezi”, “En ?yi Mü?teri Ba?l?l??? Program?” kategorilerinde birincili?e lay?k g?rüldü.

                         Ar?elik ?a?r? Merkezi 2017 y?l?nda 11th Annual Stevie Awards for Sales & Customer Service ?dülleri’nde; “Contact Center of the Year ” ve“ Best Use Of Technology “ kategorilerinde 2 bronz ?dül kazand?.

     AR-GE:

                         Ar?elik A.?., T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl??? taraf?ndan ger?ekle?tirilen 6. ?zel Sekt?r Ar-Ge ve Tasar?m Merkezleri Zirvesi’nde, ?zel sekt?r Ar-Ge merkezleri aras?nda yap?lan genel s?ralamada “Türkiye Birincisi”, dayan?kl? tüketim mallar? alan?nda ise “Sekt?r Birincili?i” ?dülünün sahibi oldu.

     PATENT:

     •            Ar?elik A.?., Türkiye ?hracat??lar Meclisi taraf?ndan düzenlenen Türkiye ?novasyon Haftas?’nda “Patent Liderli?i ?zel ?dülü”ne lay?k g?rüldü.

     •            Ar?elik A.?., Birle?mi? Milletler bünyesinde faaliyet g?steren Dünya Fikri Haklar ?rgütü (WIPO) taraf?ndan yay?nlanan “En ?ok Uluslararas? Patent Ba?vurusu Yapan ?irketler” listesinde d?rt basamak birden yükselerek 74’üncü s?raya yerle?ti.

     SATIN ALMA:

                         Ar?elik A.?.’nin, tedarik?ilerini sürdürülebilirlik alan?nda geli?tirmek üzere yürüttü?ü “??’te ?effafl?k Program?”(BTP- Business Transparency Project) Avrupa’n?n en iyi sat?nalma uygulamalar?n? de?erlendiren lider kurulu?u Chartered Institute of Procurement &Supply (CIPS) taraf?ndan “Kurumsal Sorumlulu?a En ?yi Katk?” büyük ?dülüne lay?k g?rüldü.

      

      

     CRM :

                         “Ar?elik Sensiz Olmaz” ve “Beko Dünyam” ?zel mü?teri programlar?, Do?rudan Pazarlama ?leti?imcileri Derne?i (DP?D) taraf?ndan Sadakat Uygulamalar? kategorisinde ikincilikle ?düllendirildi.

     ??LETME:

     •           Eski?ehir Kompres?r ??letmesi, Eski?ehir Sanayi Odas? taraf?ndan verilen ESO Teknoloji ?dülleri’nde “Eko Kompres?r - En Verimli Buzdolab? Kompres?rü Projesi” ile ürün Geli?tirme kategorisinde birincilik ?dülünün sahibi oldu.

     •           Eski?ehir Buzdolab? ??letmesi, JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) taraf?ndan Toplam üretken Bak?m alan?nda en yüksek seviye olan “TPM World Class” ?dülüne lay?k g?rülerek “Sekt?ründe Bu Seviyeye Ula?an ?lk I?letme” unvan?n? kazand?.

      

     ?HRACAT:

     •         Ar?elik A.?., Elektrik Elektronik ve Hizmet ?hracat??lar? Birli?i (TET) taraf?ndan düzenlenen 2016 TET ?hracat Ba?ar? ?dülleri’nde “Beyaz E?ya” sekt?ründe ihracat birincisi, “Türkiye Geneli Elektrik Elektronik” ve “Elektronik” sekt?rlerinde de ihracat ikincisi oldu.

      

     PERAKENDE:

     •            Ar?elik A.?. Dijital Sistem Geli?tiricileri Derne?i (DSDER) taraf?ndan “Perakende Dijital D?nü?üm” ?dülüne lay?k g?rüldü.

                         Ar?elik A.?. Made In Retail Strateji Forumunda “Y?l?n Ma?aza Konsepti” ?dülünü kazand?.

      

                         EMITT 2017 fuar?nda “Hotel Destek Hizmetleri” alan?nda “En iyi stand” ?dülünü kazand?.

      

     D??ER ?DüLLER:

     •            Beko DFN 28320 X Model Bula??k Makinesi, ?srail Tüketici Derne?i taraf?ndan yenilik?i ve nitelikli ürünlere verilen “Y?l?n ürünü” ?dülüne lay?k g?rüldü.

     •            Ar?elik A.?. 2016 Faaliyet Raporu, Amerikan ?leti?im Profesyoneller Ligi (LACP) taraf?ndan düzenlenen “Uluslararas? Faaliyet Raporlar? Yar??mas?”nda 4 ayr? kategoride ?dül ald?.

     •            Ar?elik A.?. 2016 Sürdürülebilirlik Raporu, Amerikan ?leti?im Profesyoneller Ligi (LACP) taraf?ndan 2 ayr? kategoride ?düle lay?k g?rüldü.

      

     PAZARLAMA ?DüLLER?:

     •           Ar?elik, MediaCat-Ipsos i? birli?iyle yap?lan “Türkiye’nin Lovemark’lar? 2017” ara?t?rmas?nda Beyaz E?ya Kategorisi’nde 10. kez Türkiye’nin “En Sevilen Markas?” se?ildi.

                         Effie ?dülü

                         Felis ?dülü  

                         Kristal Elma

                         Golden Drum ?dülü

                         ACE of M.I.C.E. ?dülleri

                         Bayku? ?dülleri

                         Mixx Awards

                         MMA Smarties Awards Türkiye

                         The One Awards

                         Epica  

                         DPID ?dülleri -DP

      

     BA?ARI:

                         Felis Ba?ar?

                         Golden Drum Ba?ar?  

                         Effective Mobile Marketing Awards Ba?ar?

                         Epica Ba?ar?  

                         Dubai Lynx Ba?ar?

                         IAB Mixx Awards Europe Ba?ar?

      

     Marka

     Yar??ma

     Kampanya

     ?dül

     Kategori

     Ajans

     Ar?elik

     Türkiye'nin Lovemark'lar?

     Marka

     Lovemark ?dülü

     Beyaz E?ya

     Ar?elik

     Ar?elik

     Effie

     Dünya’da Teknolojinin Dili Ar?elik

     Gümü? Effie

     Elektronik ürünler  

     Y&R ?stanbul

     Ar?elik

     Felis

     StainPro ?ama??r Makinesi

     Felis

     TV-Sinema

     Y&R ?stanbul

     Ar?elik

     Felis

     Ar?elik Divide & Cook F?r?n

     Felis

     Bas?n

     Y&R ?stanbul

     Ar?elik

     Felis 

     Ar?elik Geri D?nü?üm Projesi

     Ba?ar? ?dülü

     SOSYAL SORUMLULUK VE SüRDüRüLEB?L?RL?K B?LüMü - MECRA KATEGOR?LER? - PR

     Y&R ?stanbul

     Ar?elik

     Felis

     Ar?elik Geri D?nü?üm Projesi

     Felis

     D?nü?türen Pazarlama Etkisi - Pozitif Sosyal Etki - ?evresel

     Ar?elik

     Ar?elik

     Felis

     Ar?elik Geri D?nü?üm Projesi

     Ba?ar? ?dülü

     SOSYAL SORUMLULUK VE SüRDüRüLEB?L?RL?K B?LüMü - KURUM / KURULU? / MARKA SOSYAL SORUMLULUK PROJELER? - ?evre Alan?

     Ar?elik

     Ar?elik

     Felis

     Oled TV

     Ba?ar? ?dülü

     Mikrosite

     C-Section

     Ar?elik

     Kristal Elma

     StainPro ?ama??r Makinesi

     Gümü? Elma

     Elektronik ve Beyaz E?ya Kategorisi - Film

     Y&R ?stanbul

     Ar?elik

     Kristal Elma 

     Toz Torbas?z Süpürge

     Bronz Elma

     Elektronik ve Beyaz E?ya Kategorisi - Film

     Y&R ?stanbul

     Ar?elik

     Golden Drum

     StainPro ?ama??r Makinesi

     Shortlist

     Elektronik ve Beyaz E?ya Kategorisi - Film

     Y&R ?stanbul

     Ar?elik

     ACE of M.I.C.E. ?dülleri

     Ar?elik Winterfest

     Kazanan

     En iyi gen?lik festivali

     Dimi

     Ar?elik

     Bayku? ?dülleri

     Yeni Arayüz tasar?m?

     Bronz

     ?novatif

     GfK & ThinkNeuro

     Ar?elik

     Effective Mobile Marketing Awards

     Oled TV

     Shortlist

     Cross media

     ZER

     Ar?elik

     MMA SMARTIES AWARDS TüRK?YE

     Oled TV  mobil ileti?im

     Bronz

     Brand Awareness

     NMOBS / ZER

     Ar?elik

     MMA SMARTIES AWARDS TüRK?YE

     Oled TV  mobil ileti?im

     Bronz

     Innovation

     NMOBS / ZER

     Ar?elik

     MMA SMARTIES AWARDS TüRK?YE

     Oled TV  mobil ileti?im

     Alt?n

     Product Services Launch

     NMOBS / ZER

     Beko

     Felis

     Kurutma Makinesi - Entegre Kampanya

     Felis

     Medya /  Dayan?kl? Tüketim Mallar?

     MS

     Beko

     Felis

     Don't Waste

     Felis

     Mecra/Kanal Kategorileri – En ?yi Gazete Kullan?m?

     MCCANN ?STANBUL

     Beko

     Felis

     Kurutma Makinesi - Entegre Kampanya

     Ba?ar?

     Medya / Entegre Medya Kullan?m?

     MCCANN ?STANBUL

     Beko

     Felis

     Baba Kumanda

     Ba?ar?

     Digital B?lüm / Genel Kategoriler

     MCCANN ?STANBUL

     Beko

     Felis

     Aquabord

     Ba?ar?

     A??khava / ünite / Raket

     MCCANN ?STANBUL

     Beko

     Felis

     Hangi Forma BJK & Kurutma Makinesi

     Ba?ar?

     Medya / Sponsorluk

     MCCANN ?STANBUL

     Beko

     Golden Drum

     Don't Waste

     Silver Drum

     Press / Furnishings & electronic equipment

     MCCANN ?STANBUL

     Beko

     Kristal Elma

     Kurutma Makinesi Lansman

     Gümü?

     Entegre Kampanyalar / Dayan?kl? Tüketim

     MCCANN ?STANBUL

     Beko

     Kristal Elma

     Aquabord

     Gümü?

     A??khava / Dayan?kl? Tüketim

     MCCANN ?STANBUL

     Beko

     Kristal Elma

     Hangi Forma BJK & Kurutma Makinesi

     Bronz

     Film, TV ve Sinema / Elektronik ve Beyaz E?ya

     MCCANN ?STANBUL

     Beko

     Kristal Elma

     Don't Waste

     Bronz

     Medya / Medya Kullan?m? / Bas?n Uygulamas?

     MCCANN ?STANBUL

     Beko

     The One Awards

     Kategoride lider marka

     Kazanan (2)

     ?klimlendirme & Kü?ük Ev Aletleri

     Beko

     Beko

     Epica

     Don't Waste

     Silver

     Household Products – Homes, Furnishings & Appliances

     MCCANN ?STANBUL

     Beko

     Effie

     Beko 2016 Relansman "Yan?nday?z"

     Bronz

     Dayan?kl? E?ya

     MCCANN ?STANBUL

     Beko

     DPID ?dülleri (DP)

      

     GüMü?

      

     Directcom

     Beko

     Dubai Lynx

      

     Shortlist

      

     R/GA LONDON, DINAMO ISTANBUL

     Beko

     Epica

      

     Shortlist

      

     MCCANN ?STANBUL

     Beko

     Epica

      

     Shortlist

      

     MCCANN ?STANBUL

     Beko

     Felis

      

     Felis

      

     Beko

     Beko

     Mixx Awards

      

     Gümü?

      

     MCCANN ?STANBUL & ZER

     Beko

     Mixx Awards

      

     Gümü?

      

     MCCANN ?STANBUL & ZER

     Beko

     Mixx Awards

      

     Alt?n

      

     MCCANN ?STANBUL & ZER

     Beko

     Felis

      

     Ba?ar?

      

     MCCANN ?STANBUL

     Beko

     Felis

      

     Ba?ar?

      

     MCCANN ?STANBUL

     Beko

     IAB Mixx Awards Europe

      

     Shortlist

      

     MCCANN ?STANBUL

     Grundig

     MIXX AWARDS

     Ruhun Doysun

     Alt?n MIXX

     Markal? ??erik

     12 Yap?m&Zer&VforViral

     Grundig

     MIXX AWARDS

     Ruhun Doysun

     Bronz MIXX

     Markal? Fark?ndal??? ve Konumland?rma

     12 Yap?m&Zer&VforViral

      

      

      

      

      

     ??ER?KLER

     一本道mw高清码二区三区