<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. K?smi B?lünme 2018

      

     ?irketimiz Y?netim Kurulu 09.04.2018 tarihinde a?a??daki karar? ald?.

     Motor üretimi ve ?deme sistemleri faaliyet konular?nda daha etkin ve odaklanm?? birer yap? kurulmas? amac?yla; ?irketimizin genel maksat motor üretimini, ürün gam?n? geni?leterek piyasa ihtiya?lar?na ?zel ??zümler sunacak ?ekilde daha verimli bir organizasyona d?nü?türmek amac?yla, endüstriyel motor üretimi, servis hizmetleri ve buna ili?kin AR-GE faaliyetlerine ait aktif ve pasif kalemlerin i?letme bütünlü?ünü bozmayacak ?ekilde kül halinde k?smi b?lünme yolu ile ?irketimizin %100 ba?l? ortakl??? olarak yeni kurulacak olan WAT MOTOR SANAY? VE T?CARET unvanl? bir anonim ?irkete devrine;

     ?irketimizin ?deme sistemleri birikimini, finansal teknoloji alan?na odaklanarak, daha esnek ve yeni bir yap?ya d?nü?türmek, yaz?l?m bazl? perakendecilik ve ?deme alanlar?nda katma de?erli ??zümler olu?turmak ve yeni i? modelleri yaratmak amac?yla ?deme sistemleri operasyonlar?n? ve buna ili?kin Ar-Ge faaliyetlerine ait aktif ve pasif kalemlerin i?letme bütünlü?ünü bozmayacak ?ekilde kül halinde k?smi b?lünme yolu ile ?irketimizin %100 ba?l? ortakl??? olarak yeni kurulacak olan TOKEN F?NANSAL TEKNOLOJ?LER unvanl? bir anonim ?irkete devrine;

     S?z konusu k?smi b?lünme i?lemlerinin 6102 say?l? Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK")159'uncu maddesinin 1.f?kras?n?n "b" bendi, Sermaye Piyasas? Kurulu'nun ("SPK") Birle?me ve B?lünme Tebli?i'nin (II-23.2) kolayla?t?r?lm?? usulde b?lünmeye ili?kin hükümleri ve 5520 say?l? Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü f?kras?n?n "b" bendi ile 20'nci maddesine uygun olarak ger?ekle?tirilmesine; kurulacak yeni ?irketlerin sermayelerinin tamam?n? temsil eden paylar?n Ar?elik A.?. taraf?ndan iktisap edilmesine karar verilmi?tir.

      

     一本道mw高清码二区三区