<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. TL Bor?lanma Arac? 2018

      

     Y?netim Kurulumuz taraf?ndan 24.10.2018 tarihinde ?irketimiz Esas S?zle?mesinin 7. maddesinin vermi? oldu?u yetkiye istinaden, Sermaye Piyasas? Kurulu'nun Bor?lanma Ara?lar? Tebli?i hükümlerine uygun olarak, yurti?inde halka arz edilmeksizin nitelikli yat?r?mc?lara sat?lmak ve halka arza yol a?mayacak ?ekilde Borsa ?stanbul A.?.'nin ilgili pazar?nda i?lem g?rmek üzere 1 y?ll?k d?nem i?erisinde ?e?itli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde ger?ekle?tirilecek toplam 1.000.000.000 Türk Liras? tutar?na kadar Türk Liras? cinsinden piyasa ko?ullar?na ba?l? olarak belirlenecek esaslar ?er?evesinde tahvil ya da finansman bonosu ihra? edilmesine, s?z konusu tahvil ve finansman bonosu ihra?lar?na ili?kin yukar?da belirtilen s?n?rlar dahilinde kalmak kayd?yla, Sermaye Piyasas? Kurulu'na ihra? belgesinin onaylanmas? talebiyle ba?vuru yap?lmas?na; Sermaye Piyasas? Kurulu'nca onayl? toplu ihra? limitimizin ge?erlilik süresi boyunca yap?lacak tüm ihra?larda, ihra?lara ili?kin tutar, vade, faiz, ek getiri oran?, ihra? zaman? ve sat?? ?ekli dahil tüm ko?ullar?n belirlenmesi; arac? kurumun se?imi; ihra?lar?n ger?ekle?tirilmesi, da??t?m esaslar? ve tahsisatlar?n belirlenmesi ve ihra? ve sat?? amac?yla ilgili olabilecek Sermaye Piyasas? Kurulu, Borsa ?stanbul A.?., Merkezi Kay?t Kurulu?u A.?., Takasbank A.?. ve di?er ilgili merciler nezdinde gerekli ba?vurular?n ve sair tüm i?lemlerin yap?lmas? ve tamamlanmas? ve düzenlenecek s?zle?me ve her türlü evrak?n ?irketimiz ad?na tanzim ve imza edilmesi hususlar?nda Genel Müdür ve Genel Müdür Yard?mc?lar?ndan herhangi ikisinin birlikte imzas? ile yetkili k?l?nmas?na karar verilmi?tir.

      

      

     Ba?vuru Formu

     ?hra? Belgesi

     ?hra? Belgesi Eki

     TRSARCL22117

      

      

      

     一本道mw高清码二区三区