<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. Devralma Yoluyla Birle?me 2009

     ?irketimiz Y?netim Kurulu 27.02.2009 tarihinde a?a??daki karar? ald?.

     Grundig Elektronik A.?. (GRUND?G) 16.09.1966 tarihinde Beko Elektronik A.?. unvan? ile ticaret siciline tescil edilmi?, faaliyet konusu ?zellikle televizyon, bilgisayar, yazar kasa ve ?e?itli elektronik aletlerin üretimi, sat???, ihracat ve ithalat? ile ilgili tüm ticari ve endüstriyel faaliyetleri yürütmektir. ?irket, unvan de?i?ikli?ine giderek 09.04.2008 tarihinde Grundig Elektronik A.?. unvan? ile ticaret siciline tescil edilmi?tir. GRUND?G ile %83,03’üne sahip olan Ar?elik A.?.’nin faaliyet konular? büyük ?l?üde benzerlik g?stermektedir. Hisseleri ?stanbul Menkul K?ymetler Borsas?’nda i?lem g?rmekte olan her iki ?irketin de hâkim ortaklar? ayn? ki?ilerden olu?maktad?r. Ar?elik A.?.’nin GRUND?G’in ?o?unluk hissesine sahip olmas?ndan kaynaklanan ortakl?k ili?kisinin yan? s?ra, iki ?irket aras?nda ?ok yak?n bir ticari ili?ki de s?z konusudur. GRUND?G, Türkiye piyasas?ndaki sat??lar?n?n tamam?n?, toplam sat??lar?n?n ise yar?s?ndan fazlas?n? Ar?elik A.? ve i?tiraklerine yapmaktad?r. Ortakl?k yap?lar? ve faaliyetleri benzer olan bu iki ?irketin Ar?elik A.?. bünyesinde birle?mesiyle ek tasarruf ve verimlilik art??? sa?lanmas? ama?lanmaktad?r. ?ki ?irketin ayn? tüzel ki?ilik alt?na girmesi ile faaliyet giderleri azalacak, ayn? zamanda bilan?o y?netiminde sa?lanacak sinerji ile karl?l?k iyile?ecektir. ??inde bulundu?umuz ekonomik ortamda, kuvvetli bir mali bünyeye sahip olman?n ?nemi daha da artm??t?r. ?ki ?irketin birle?mesi ile zor ekonomik ko?ullara daha dayan?kl?, büyümeye elveri?li ve daha sa?lam bir mali yap? kurulmu? olacak, bu sayede daha elveri?li finansman imkanlar? yarat?lmas? mümkün hale gelecektir. ?te yandan GRUND?G’in son y?llardaki finansal performans?, hâkim ortak olarak Ar?elik’in ve az?nl?k ortaklar?n beklentilerini kar??layamam??t?r. Birle?me vesilesi ile GRUND?G’in az?nl?k ortaklar?na konsolide finansal performans? daha iyi olan Ar?elik hissesi verilmesi suretiyle bu problem de ??zülmü? olacakt?r. Grundig Elektronik A.?.’nin Ar?elik A.?. bünyesine kat?lmas? amac? do?rultusunda toplanan her iki ?irketin 27.02.2009 tarihli y?netim kurulu toplant?lar?nda 31.12.2008 tarihli finansal tablolar? esas al?narak birle?me i?lemlerinin yerine getirilmesine karar verilmi?tir. 

                                     GRUND?G B?RLE?MES?NE ?L??K?N BELGELER

     Grundig Birle?mesine ?li?kin Duyuru Metni Birle?me S?zle?mesi
        
     Tahmini Tablolar ve A??l?? Bilan?osu   Y?netim Kurulu Raporu
        
     Uzman Kurulu? Raporu  Bilirki?i Raporu
      

      

       

     GRUND?G ELEKTRON?K F?NANSAL RAPORLAR
     FAAL?YET RAPORLARI

     Grundig Elektronik A.?. faaliyet raporu G?rseli

      

      

      

      

      

      

      

      

     2008 Y?l? Faaliyet Raporu

     2007 Y?l? Faaliyet Raporu
     2006 Y?l? Faaliyet Raporu
     2005 Y?l? Faaliyet Raporu
     2004 Y?l? Faaliyet Raporu
     D?NEMSEL RAPORLAR
     2009 Y?l?
     3 Ayl?k Rapor
      
     2008 Y?l? Raporu
     9 Ayl?k Rapor
     6 Ayl?k Rapor
     3 Ayl?k Rapor
      
     2007 Y?l? Raporu
     9 Ayl?k Rapor
     6 Ayl?k Rapor
     3 Ayl?k Rapor
      
     2006 Y?l? Raporu
     2005 Y?l? Raporu
     2004 Y?l? Raporu

      

      

     一本道mw高清码二区三区