<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. ?düller ve Ba?ar?lar

     1955-1991   1993-2006   2007   2008-2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015

     ?lk üretilen merdaneli ?ama??r makinesi

     1955 -1991

     1955     Ar?elik A.?. Sütlüce'de kuruldu.
     1959     Türkiye'nin ilk ?ama??r makinesi üretildi.
     1960     Türkiye'nin ilk buzdolab? üretildi.
     1975     Eski?ehir Buzdolab? ??letmesi üretime ba?lad?.
     1977     Ardem Pi?irici ve Is?t?c? Cihazlar ?irketi kuruldu.
                   Eski?ehir Kompres?r ??letmesi üretime ba?lad?.
     1991     Ar-Ge Merkezi kuruldu.
      
      
     1993     Ankara Bula??k Makinesi ??letmesi üretime ba?lad?. 
     1999     Ardem Pi?irici ve Is?t?c? Cihazlar Sanayi A.?.'yi bünyesine katt?.
                   Ar?elik A.?., Türk Elektrik Endüstrisi A.?.,
                   At?l?m A.?. ve Geli?im A.?. tek tüzel ki?ilik olarak birle?ti.
     2006     Rusya Buzdolab? ve ?ama??r Makinesi üretim Tesisi hizmete a??ld?.
                   Ar?elik A.?. Beko Elektronik A.?.’nin en büyük hissedar? oldu.
      
      
     2007     Mavi I??k Teknolojisi’ne sahip Side by Side (Gard?rop Tipi Buzdolab?) pazara sunuldu.
                   Beko Elektronik A.?., Grundig Multimedia ?irketi ve Grundig markas?n?n tamam?n?n
                   sahibi oldu.
                   Tek Tu? bula??k makinesi tüketicilerin be?enisine sunuldu.
                   ?in’de Beko Electrical Appliances ?ama??r Makinesi üretim ??letmesi hizmete a??ld?.
      
      
     2008     Türkiye'nin ilk ?ama??r Kurutma Makinesi ??letmesi ?erkezk?y'de üretime ba?lad?.
     “Dünyada bir ilk” olma ?zelli?i ta??yan “Divide&Cool (DAC): B?lünebilir So?utma
      Teknolojisi” pazara sunuldu.
                    Beko Elektronik A.?.'nin ticari unvan? Grundig Elektronik A.?. olarak de?i?tirildi.
      
      2009   Ar?elik A.?. ile Grundig Elektronik A.?. birle?mesi tamamland?. 
     Türkiye’nin ilk 4 kap?l? buzdolab? üretildi.
     A enerji s?n?f?ndan %30 daha verimli olmas?yla “Dünyan?n En Az Enerji Harcayan ?ama??r Makinesi” ve H?zl? 14 program? ile k?sa sürede temizlik sunmas?yla  “Dünyan?n En H?zl? ?ama??r Makinesi” unvanlar?na sahip ?ama??r makinesi üretildi.
     Maksimum so?utma ve ?s?tma performans? sergilerken, A s?n?f? klimalara g?re %60
     daha verimli ?al??an Ar?elik “Super Invertech” klimalar pazara sunuldu.
     %45 daha az elektrik harcayan ve ?evreye duyarl? Ar?elik Eko panel LCD TV'ler
     tüketicilerin be?enisine sunuldu.
     ü? dalda dünya ?ampiyonu “Dünyan?n En Sessiz, En Az Su Tüketen ve En H?zl?” 
     bula??k makinesi tüketicilerin be?enisine sunuldu.
     Beko, Avrupa Basketbol ?ampiyonas? EuroBasket 2009, FIBA Asya Basketbol 
     ?ampiyonas? ve Almanya Basketbol Ligi ''Basketball Bundesliga'' n?n ana sponsoru
     oldu.
     Beko, 2010 y?l?nda Türkiye'de düzenlenecek Dünya Basketbol ?ampiyonas?'n?n en
     büyük sponsor oldu.
      
      

     Beko Bundesliga logosu

     Ocak - Mart


     Almanya Basketbol Ligi isim sponsoru Beko, Bonn'da düzenlenen Beko Basketball Bundesliga All Star etkinli?ine sponsor oldu.

     Ar?elik A.?., Ko? üniversitesi ??letme Enstitüsü i?birli?iyle, Uluslararas? ??letme Okullar? ve Uluslararas? ?irketler Birli?i’ne (CEMS) kat?ld?.

     Ar?elik Yetkili Sat?c?lar Toplant?s? ?stanbul'da ger?ekle?tirildi.

     Elektra Bregenz AG, “Hayat?n?zla Uyumlu” olarak belirledi?i yeni konseptini ve logosunu tüketicilerine tan?tt?.

     Yenibosna Ar?elik ma?azas?

     Nisan - Haziran

     Ar?elik, Avrupa’n?n en ?nemli iklimlendirme fuar? SODEX 2010’da yeni nesil iklimlendirme ürünlerini sergiledi.

     A s?n?f?ndan %50 daha az enerji tüketen yeni ?ama??r makinesi 8124 HST Ekonomist piyasaya sunuldu.

     Arctic, kurulu?unun 40. y?l?n? kutlad?. 

     12. Bulu? Günü’nde yenilik?i ürünler geli?tiren ba?ar?l? mühendisler ?düllendirildi.

     ?klimlendirme ve enerji ??zümleri ile ?ne ??kan Ar?elik’in, yeni Klima Ma?azas? hizmete a??ld?.

     IFA Grundig Elektronmik ürünler stand?

     Temmuz - Eylül

     A enerji s?n?f?na g?re %15 daha az enerji tüketen, 600 litrelik geni? i? hacmine sahip,  84 cm Kombi No Frost Buzdolab? pazara sunuldu.

     Türkiye’nin ilk 3 boyutlu LED televizyonu üretildi.

     Dünyan?n ilk ?ama??r? tan?yan otomatik programa sahip ?ama??r makinesi - 8128 H Autologic pazara sunuldu. 

     Dünyan?n en tasarruflu bula??k makinesi A-%30 62107 HIT Ekonomist tüketicilerin be?enisine sunuldu.

     65. kurulu? y?l?nda Grundig, IFA’da ‘MegaHertz Heyecan?’ slogan?yla son model ürünlerini tan?tt?.

     Ar?elik 92152 TACM iki ?ekmeceli Ankastre Bula??k Makinesi tüketicilerin be?enisine sunuldu.

     Beko Blomberg standlar?

     Ekim - Aral?k

     Ar?elik Rusya'da bir milyonuncu ?ama??r makinesini üretti.

     Türkiye’de üretilen buhar destekli pi?irme teknolojisine sahip ilk Ankastre F?r?n 9681 ESLTI pazara sunuldu.

     Beko ve Türkiye Basketbol Federasyonu aras?ndaki sponsorluk anla?mas? uzat?ld?.

     Ekonomi 6L program?nda 6 litrelik su tüketim de?eriyle "Dünyan?n En Az Su Tüketen" ve Ekonomi 50°C program?nda A s?n?f?ndan %30 daha az enerji tüketen, "Dünyan?n En Az Enerji Harcayan ürünlerinden biri", 63107 HIT Bula??k Makinesi Yeni Ekolojist üretildi.

     Ar?elik Türkiye'de ilk ‘Konsept’ ma?azas?n? hizmete a?t?.

     2008-2009 Ar?elik Sürdürülebilirlik Raporu GRI Küresel Raporlama Giri?imi G3 ilkelerine g?re yay?mland?.

     Standart ankastre makinelere g?re %40 daha fazla y?kama kapasitesine sahip, 7 kg A-%20, 2200 ACM Ankastre ?ama??r Makinesi üretildi.

     Kendi s?n?f?nda dünyan?n en az elektrik enerjisini tüketen, ilk A+++ No Frost Buzdolab? üretildi.

     Ar?elik Yenibosna ma?azas?

     Almanak 2011

     Ocak-Mart
     Beko, Almanya Basketbol Ligi Basketball Bundesliga sponsorlu?unun ikinci y?l?nda, ikinci Beko Basketball Bundesliga All Star sponsorlu?unu da ger?ekle?tirdi.

     Beko, K?ln'de bu y?l ilki düzenlenen uluslararas? mutfak etkinli?i “LivingKitchen” fuar?nda son teknoloji ürünlerini tan?tt?.

      

     1.000 metrekarelik alana kurulu "Ar?elik Konsept Ma?azas?" ?zmir'de tüketicilerle bulu?tu.  

      

     ?stanbul'da düzenlenen IV. Uluslararas? Beko Yetkili Sat?c?lar Toplant?s?'nda 1.400'ü a?k?n yetkili sat?c? bir araya geldi.

      

     Nisan-Haziran

     ?ngiltere pazar?nda bugüne kadar 15 milyon adedin üzerinde ürün sat??? ger?ekle?tiren Beko,  21. ya??n? kutlad?.

      

     Ara?t?rma ve Geli?tirme B?lümü 20. kurulu? y?l?n? kutlad?. 13. Bulu? Günü'nde, yenilik?i teknolojiler üreten mühendisler ?düllendirildi.

      

     Ar?elik 8123 ER Silent-Tech ?ok sessiz ve A s?n?f?nda %50 oran?nda enerji tasarrufu sa?layan ?ama??r makinesi pazara sunuldu.


     Temmuz-Eylül

     Grundig, Almanya futbol ligi Bundesliga'n?n "Resmi Teknoloji Sponsoru" oldu.

      

     Beko, Litvanya'da düzenlenen Avrupa Basketbol ?ampiyonas?'n?n "Presenting Sponsoru" - tüm dünyaya ?ampiyonay? sunan en büyük sponsor- oldu.

      

     Beko ve Grundig'in en yeni ve üstün teknolojili ürünleri, Avrupa'n?n en büyük elektronik Fuar? IFA'da ziyaret?ilerle bulu?tu.

      

     12 Ar?elik A.?. ?al??an?, küresel iklim de?i?ikli?ine ve Afrika'da ya?anan kurakl??a dikkat ?ekmek amac?yla Kilimanjaro Da??'na t?rmand?.

      

     Ekim-Aral?k

     Ar?elik A.?., Güney Afrika'n?n lider beyaz e?ya üreticisi Defy Appliances Pty Ltd'i bünyesine katt?. Uzakdo?u’da sat?n alma ve teknik faaliyetleri geli?tirmek amac?yla Tayvan ofisi a??ld?.

      

     Basketbola deste?ini sürdüren Beko, Litvanya Basketbol Ligi'nin isim sponsoru oldu. Grundig,Fenerbah?e Erkek Voleybol Tak?m?'n?n ana sponsoru oldu.

      

     Türkiye ?klim Platformu Liderler Grubu üyesi ve d?nem s?zcüsü Ar?elik A.?. “2?C - ?klim ??in Acil Eylem ?a?r?s? Bildirisi”ni imzalad?.

      

     Beko, Sydney'de ger?ekle?tirdi?i lansmanla 62 ürününü Avustralya pazar?na tan?tt?.

       

     Grundig, Almanya bayilerini Türkiye'de a??rlad?.

      

     2010 Sürdürülebilirlik Raporu GRI Küresel Raporlama Giri?imi G3 ilkelerine uygun olarak "B+" seviyesinde yay?mland?.

     "Ar?elik Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Program?" ?er?evesinde Türkiye'de bir ilk olarak, 4 okulda "Ar?elik Elektrikli Ev Aletleri Laboratuvar?" a??ld?. 

      

     Almanak 2012


     Ocak - ?ubat - Mart
     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl??? taraf?ndan  yürütülen “Beyaz E?yada Enerji Verimlili?i i?in Verimli ??birli?i” hareketine destek verildi.

     Bosna-Hersek Saraybosna’da Lukavica Istocno B?lgesi’nde 16. Beko ma?azas? a??ld?.

     Beko Türkiye Basketbol Ligi sponsorlu?u kapsam?nda Beko All-Star Etkinli?i Trabzon’da ger?ekle?tirildi. 

     Ar?elik 92104 PFEI, elle y?kamaya g?re %85'e kadar su tasarrufu sa?layan ve dünyan?n en az su harcayan yar? ankastre bula??k makinesi üretildi.

     Antalya’da düzenlenen Ar?elik Yetkili Sat?c?lar  Toplant?s?’nda 1.270 yetkili sat?c? bir araya geldi.  

     ABD’de enerji ihtiyac?n? tamamen güne? enerjisi ile sa?layan “Net S?f?r Enerji Evi - Equinox House”da  Blomberg markal? ürünler tercih edildi.

     Ar?elik markas? teknoloji, inovasyon ve fonksiyonelli?i temsil eden ?elik karakteri, tasar?m, estetik, stil ve zarafet sembolü ?eliknaz ile birlikte Ar?elik yeniliklerini anlatmay? sürdürdü.

     Nisan- May?s -Haziran
     Ar?elik’in yeni nesil iklimlendirme ürünleri, Sodex ?stanbul’da ziyaret?ilerle bulu?tu.

     Ar?elik A.?. Yard?mc? Sanayi Günü ?stanbul’da ger?ekle?tirildi. 

     11. “Beko Satran? ??leni” ?zmir’de ger?ekle?tirildi.

     14. “Bulu? Günü’nde yenilik?i teknolojiler üreten 455 bulu??u mühendis ?düllendirildi.

     Kaktüs Bula??k Makinesi  Brezilya'da ger?ekle?en Birle?mi? Milletler Sürdürülebilir Kalk?nma  Konferans?'nda (Rio+20) Türkiye'yi temsil edecek en iyi uygulamalardan biri oldu.

     Beko markas?  ?in’de düzenlenen 17. ?anghay Uluslararas? Banyo & Mutfak Fuar?’na kat?ld?.

     Birle?ik Krall?k Ticaret ve Yat?r?m Bakan? Lord Green ve Bel?ika Flaman Hükümeti Ba?bakan Yard?mc?s?, ?novasyon Kamu Yat?r?mlar?, Medya ve Yoksullukla Mücadele Bakan? ?ngrid Lietem ?ay?rova ?ama??r Makinesi ??letmesi’ni ziyaret etti.

     Temmuz- A?ustos - Eylül
     Beko’nun Karada?’daki en büyük ma?azas? Podgorica ?ehrinde a??ld?.

     Beko Plc, ?ngiltere Ticaret Mü?avirli?i’nin Lancester House’daki  teras resepsiyonu sponsorlu?unu üstlendi.

     Beko,  Brezilya‘n?n Sao Paulo kentinde düzenlenen Güney  Amerika’n?n en büyük elektronik fuar? Eletrolarshow Fuar?’na kat?ld?.

     Ar?elik A.?., uluslararas? markalar? Beko ve Grundig ile kat?ld??? Avrupa’n?n en büyük teknoloji Fuar? IFA’da, en yeni ve üstün teknolojili ürünlerini ziyaret?ilerle bulu?turdu.

     Beko ?ngiltere'de 1871'den bu yana düzenlenen ve son olarak Chelsea'nin sahibi oldu?u FA Cup'?n da resmi destekleyicisi oldu.

     Beko markas? ?talyan Basketbol Ligi  “Lega Basket Serie A”n?n isim sponsorlu?unu üstlendi.

     Beko Türkiye Basketbol Ligi, Beko Basketball Bundesliga, Beko Rusya Basketbol Ligi, Beko Litvanya Basketbol Ligleri’nin en gü?lü tak?mlar? “Beko Cup” ile Almanya’da bir araya geldi.

     Ekim - Kas?m - Aral?k
     Türkiye d???ndaki en büyük Ar?elik ma?azas? Azerbaycan’?n Ba?kenti Bakü’nün Babek b?lgesinde a??ld?. 

     Ukrayna’da  Beko Ukraine, M?s?r'da Beko Egypt Trading LLC sat?? ve pazarlama ?irketleri kuruldu.

     Ar-Ge faaliyetlerinin finansman? amac?yla Avrupa Yat?r?m Bankas? ile kredi anla?mas? imzaland?.

     Beko Gürcistan’daki faaliyetlerinin 15. y?l?n?n kutlamalar? kapsam?nda; iki yeni Beko ma?azas?n?n, Gürcistan distribüt?rünün yeni ofis ve servis merkezlerinin a??l??lar? yap?ld?.

     Türkiye ?klim Platformu Liderler Grubu üyesi ve d?nem s?zcüsü Ar?elik A.?. Doha Dünya ?klim Zirvesi'nde Türkiye’yi temsil etti.

     2011 y?l? Sürdürülebilirlik Raporu, GRI-Küresel Raporlama Giri?imi standard?na uygun olarak “B+” seviyesinde haz?rland?.

     Ar?elik ve Beko Yetkili Servisleri Antalya'da ü? ayr? toplant?da bir araya geldi.

     Malezya Uluslararas? Ticaret ve Sanayi Bakan? Dato Sri Mustapa Mohamed, Güney Afrika Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakan Yard?mc?s? Elizabeth Thabethe, ?ay?rova ??letmesi’ni ziyaret etti.

     Romanya Ba?bakan? Romanya’daki Arctic So?utucu Cihazlar ??letmesi’ni ziyaret etti. 

     Almanak 2013

     Ocak-?ubat-Mart
     Ar?elik A.?., Beko ve Grundig markalar?yla K?ln’de düzenlenen Living Kitchen Fuar?’na kat?ld?.

     Beko Tanzanya’da ilk ma?azas?n? a?t?.

     Arcelik A.?. Bula??k Makinesi, Kurutma Makinesi, Elektrik Motorlar? ve Arctic So?utucu Cihazlar ??letmeleri “Enerji Verimli Ye?il Tesisler” derecelendirmesinde en üst seviye olan “Platin”sertifika ile ?düllendirildi.

     Beko, Colombo ?ehrinde ger?ekle?tirilen lansman etkinli?i ürün yelpazesini “Sri Lanka Pazar?”na tan?tt?.

     Beko, Tunus’taki en büyük konsept ma?azas?n? a?t?.

     Riyad'da ger?ekle?tirilen lansman etkinli?i ile Beko, ileri teknolojiye sahip, yenilik?i ürün yelpazesini Suudi  Arabistan pazar?na sundu.

     Ar?elik A.?., ?SO ?evre ?dülleri’nde “?novatif ?evre  Dostu ürün” kategorisinde “Ar?elik 9658 ETI” model f?r?n ile birincilik ?dülüne lay?k g?rüldü.

     KKTC’nin en büyük Beko konsept ma?aza a??l??? ger?ekle?tirildi.

     Beko, Bel?ika pazar?n?n en ?nemli ankastre ürünler  fuar? “Batibouw”a kat?ld?.

     Nisan-May?s-Haziran
     Ar?elik A.?. Uluslararas? Piyasalarda ilk Eurobond ihrac?n? ger?ekle?tirdi. 10 y?l vade i?in %5 kupon faizi ile 500 milyon $’l?k bor?lanma sa?land?.

     Türkiye'nin En ?tibarl? Sekt?rleri ve ?irketleri  Ara?t?rmas?’nda, Ar?elik A.?. 2012 y?l?n?n “En ?tibarl? ?irketi” olarak belirlendi.

     5. Uluslararas? Beko Yetkili Sat?c?lar Toplant?s? Türkiye’nin ve dünyan?n farkl? b?lgelerinden gelen 1.600 yetkili sat?c?s? ile Antalya’da düzenlendi.

     Beko, Kahire’de düzenlenen 46. Kahire Uluslararas? Fuar?’na kat?ld?.

     Beko, Grundig ve Blomberg markalar? yeni ürünleriyle Bel?ika’n?n Antwerp ?ehrinde düzenlenen “Trade Show”a kat?ld?.

     Blomberg, New York’ta düzenlenen “Architectural Digest Home Design Show”a kat?ld?.

     Elektrabregenz 120. y?l?n?, düzenledi?i ?zel bir davet ile kutlad?.

     Ar?elik A.?. “ISO 10002 Mü?teri Memnuniyeti Y?netim Sistemi Belgesi” almaya hak kazand?.

     Beko,  Erbil- Irak’ta 2 dev ma?aza a??l??? ger?ekle?tirdi.

     Beko, Tel Aviv’de ger?ekle?tirilen bir tan?t?m etkinli?i ile ?srail pazar?nda yeni ürün yelpazesini tan?tt?.

     Ar?elik A.?. Smart TV dünyas?n?n ?nde gelen olu?umu “Smart TV Alliance”a üye oldu.

     Beko, Asya Pasifik B?lgesi’nin en büyük ve ?nemli elektrikli ev aletleri fuarlar?ndan biri olan “Shanghai Elektrik ve Elektronik Fuar?”na kat?ld?.

     Temmuz-A?ustos-Eylül
     Ar?elik A.?. ?in ?ama??r Makinesi ??letmesi 1.000.000'uncu ?ama??r makinesini üretti.

     Beko, ?in’in Shanghai ?ehrinde düzenlenen Mutfak ve  Banyo Fuar?’na kat?ld?. 

     Ar?elik A.?.’nin kurumsal y?netim derecelendirme notu 9,28 olarak güncellendi.

     Beko ve Grundig Avrupa’n?n en büyük teknoloji fuar? IFA’ya kat?larak,  yeni ürünlerini tan?tt?.

     Beko markas? Slovenya’da düzenlenen 2013 FIBA Avrupa Basketbol ?ampiyonas?’n?n ve ?spanya’da düzenlenecek 2014 FIBA Dünya Basketbol ?ampiyonas?’n?n “Presenting Sponsor”u oldu.

     Ar?elik A.?. 2012 y?l? Faaliyet Raporu ve 2011 y?l? Sürdürülebilirlik Raporu Amerikan ?leti?im Profesyonelleri Ligi (LACP) taraf?ndan düzenlenen yar??mada d?rt ?düle lay?k g?rüldü.

     Ekim-Kas?m-Aral?k
     Beko Dolphin serisi ?ama??r makinesi, ?in Elektrikli Ev Aletleri Ara?t?rma Enstitüsü (CHEARI) taraf?ndan verilen  “Yenilik?i ürün” ?dülüne lay?k g?rüldü.

     Beko, Tiflis’te ikinci konsept ma?azas?n? hizmete a?arak, Gürcistan’daki ma?aza say?s? 54’e yükseltti.

     Ar?elik A.?. ?in’de, 8 ülkeden 300’den fazla tedarik?inin kat?l?m?yla “Uzakdo?u Tedarik?i Günü”  düzenlendi.

     Ar?elik A.?. Türkiye ?hracat??lar Meclisi “?novasyon Liderli?i” ?dülüne lay?k g?rüldü.

     Ar?elik A.?. , Romanya Arctic So?utucu Cihazlar ??letmesi yeni üretim hatt?n?n a??l??? ger?ekle?tirdi.

     Ar?elik, al??veri? merkezlerinde tüketiciler aras?nda yap?lan ara?t?rmada “En Be?enilen ve Tercih Edilen Perakende Markas?” oldu.

     Ar?elik A.?., Karbon Saydaml?k Projesi taraf?ndan “CDP  Performans Lideri” ?dülüne lay?k g?rüldü.

     Azerbaycan’da ilk Beko konsept ma?azas? a??ld?.

     Ar?elik A.?. 2012 Sürdürülebilirlik Raporu GRI-Küresel Raporlama Giri?imi Standard?na uygun olarak “B+” seviyesinde haz?rland?.

     Beko, Singapur'da ürünlerini tüketicilerle bulu?turdu?u lansman ile bu b?lgedeki konumunu gü?lendirdi. 

      
     Ocak-?ubat-Mart
     Ar?elik A.?., Grundig markas?yla Las Vegas’ta düzenlenen Uluslararas? Tüketici Elektroni?i Fuar? CES’e kat?ld?.
      
     “?MM?B 2013 ?hracat?n Y?ld?zlar? ?dülleri”nde Ar?elik A.?. ü? birincilik, d?rt ikincilik olmak üzere toplam yedi ?dül ald?.
      
     Ar?elik A.?. ?erkezk?y Motor ??letmesi, 1 milyonuncu Türk Kahve Makinesi’ni üretti.
      
     Arctic Romanya Buzdolab? ??letmesi, “TPM Special Award” ?dülüne lay?k g?rüldü.
      
     Beko’nun ?spanya’da ger?ekle?tirdi?i “Dayan??ma i?in Pi?irme Maratonu” projesi, dünyan?n en ünlü kurumsal ileti?im ?düllerinden “Global Mercury Excellence Awards”ta ü? ?dül ald?.
      
     Ar?elik A.?., dünyan?n en sayg?n tasar?m ?düllerinden “IF Design”da yedi farkl? ürünüyle ?düle lay?k g?rüldü.
      
     Ar?elik A.?., Gümrük ve Ticaret Bakanl??? taraf?ndan verilen “Yetkilendirilmi? Yükümlü Sertifikas?”n? almaya hak kazand?.
      
     Dünyaca ünlü tasar?mc? Patricia Urquiola’n?n tasarlad??? Leisure Patricia Urquiola serisinin lansman? ?stanbul’da yap?ld?.
      
     Beko, Tayland’?n ba?kenti Bangkok’ta düzenlenen HomeWorks Expo’da Tayland pazar?na ürünlerini tan?tt?.
      
     Beko, 47. Kahire Uluslararas? Fuar?’nda en yeni ürünlerini sergiledi.
      
     Nisan-May?s-Haziran
     Beylikdüzü Elektronik ??letmesi’nde ikinci BMS (Backlight-Module-Set) panel üretim hatt? a??ld?.
      
     Blomberg, New York’ta düzenlenen 2014 Architectural Digest Home Design Show'a kat?ld?.
      
     Beko, ?talya’n?n Milano ?ehrinde düzenlenen Eurocucina Uluslararas? Mutfak Mobilyalar? Fuar?’nda yer ald?.
      
     Patricia Urquiola’n?n tasarlad??? Cast by Patricia Urquiola serisinin dünya lansman? Milano’da Eurocucina Uluslararas? Mutfak Mobilyalar? Fuar?’nda ger?ekle?tirildi.
      
     Eski?ehir Kompres?r ??letmesi, 50 milyonuncu kompres?r üretimini ger?ekle?tirdi.
      
     Ar?elik A.?., global bir akreditasyon olup sat?nalma y?netiminde mükemmelli?i sa?lamak amac?yla verilen ve dünyada yakla??k 130 ?irkette bulunan “CIPS Kurumsal Sertifika”y? almaya hak kazand?.
      
     Ar?elik Yetkili Sat?c?lar Toplant?s?, Türkiye’nin d?rt bir yan?ndan gelen yetkili sat?c?lar?n kat?l?m? ile Antalya’da düzenlendi.
      
     Beko, FC Barcelona ile dünya ?ap?nda iki markay? bir araya getiren d?rt y?ll?k bir ortakl??a imza att?. Beko’nun yeni logosu, Barcelona’n?n yeni tak?m formas?n?n ve antrenman kitlerinin üzerinde yerini ald?.
      
     Beko, Banglade?’te ger?ekle?tirdi?i lansman ile ürünlerini tüketicilerine tan?tt?.
      
     Ar?elik A.?., 16.’s?n? düzenledi?i “Bulu? Günü’nde teknoloji üretme ve yenilik?i ürünler geli?tirme konusunda ?nemli ba?ar?lara imza atan 386 bulu??u mühendisini ?düllendirdi.
      
     Elektrabregenz, Avusturya’da ikinci kez “Ye?il Marka” ?dülüne lay?k g?rüldü. 
      
     Temmuz-A?ustos-Eylül
     Ar?elik A.?., tüm dünyada tasar?m alan?nda say?l? yar??malardan olan “Red Dot”ta be? tasar?m ?dülüne lay?k g?rüldü.
      
     ?in ?ama??r Makinesi ??letmesi, Rusya Buzdolab? ve ?ama??r Makinesi ??letmesi ve Romanya Buzdolab? ??letmesi, ISO 50001 Enerji Y?netimi standard? sertifikas? ald?.
      
     2014 FIBA Basketbol Dünya Kupas?, ?spanya’n?n Madrid ?ehrinde Beko’nun “Presenting Sponsor”lu?unda düzenlendi.
      
     Grundig, Norve? Hentbol Federasyonu (NHF) ile imzalad??? ü? y?ll?k sponsorluk anla?mas? ile hem kad?nlar hem de erkekler ligine ismini verdi.
      
     Beko ve Grundig, dünyan?n en büyük elektronik ve elektrikli ev e?yalar? fuarlar?ndan IFA’da, yenilik?i, ??k tasar?ml? ve üstün teknolojili ürünlerini tan?tt?. 
      
     Ekim-Kas?m-Aral?k
     Ar?elik A.?., “26. Kristal Elma 2014 Türkiye Reklam ?dülleri Yar??mas?”nda Ar?elik ve Beko markalar?yla 5 ?düle lay?k g?rüldü.
      
     Ar?elik, 2. ?stanbul Tasar?m Bienali’nin e? sponsoru oldu.
      
     ?irketlerin ?evresel, sosyal ve kurumsal y?netim konular?ndaki performanslar?n? baz alan “BIST Sürdürülebilirlik Endeksi”ne girmeyi ba?aran 15 ?irket aras?nda Ar?elik A.?. de yer ald?.
      
     Defy’?n East London’da bulunan fabrikas?nda yeni gard?rop tipi buzdolab? üretim hatt? hizmete girdi.
      
     Ar?elik, “Türkiye’nin Lovemarklar?” ara?t?rmas?nda, hem beyaz e?ya ve ev elektroni?i kategorilerinde hem de bu y?l ilk kez ger?ekle?tirilen kategori ba??ms?z sorgulamada “En Sevilen Marka” se?ildi.
      
     Chicago Athenaeum Mimari ve Tasar?m Müzesi ile Metropolitan Arts Press Ltd. Müzesi taraf?ndan verilen “Good Design ?dülleri”nde Ar?elik A.?., 13 ürünüyle ?düle lay?k g?rüldü.
      
     Türkiye ?hracat??lar Meclisi taraf?ndan ü?üncüsü düzenlenen Türkiye ?novasyon Haftas?’nda Ar?elik A.?., “Ar-Ge Liderli?i” ve “Teknoloji Geli?tirmede Liderlik” ?düllerine lay?k g?rüldü.
      
     Türkiye ?novasyon Haftas? kapsam?nda düzenlenen ?novaL?G ?novasyon Liderleri ?dülleri’nde Ar?elik A.?., “?novasyon Stratejisi” kategorisinde ?ampiyon oldu.
      
     Ar?elik A.?. 2013 Sürdürülebilirlik Raporu, GRI Küresel Raporlama Giri?imi’nin yeni raporlama ilkeleri G4 temel uygulama düzeyine uygun olarak haz?rland?.
      
      
     Ocak-?ubat-Mart
     Ar?elik A.?.’nin dünya genelindeki 15. üretim tesisi olan Tayland Buzdolab? Fabrikas?’n?n temeli at?ld?.

     Ar?elik A.?., dünyada Karbon Saydaml?k Projesi’nde en yüksek performansa sahip ?irketlerin yer ald??? A Listesi: CDP ?klim Performans Liderlik Endeksi 2014’e girdi.

     Ar?elik A.?.’nin ?ngiltere’deki ?irketi Beko plc. Kurulu?unun 25. Y?ld?nümünü kutlad?.

     Ar?elik A.?., Eski?ehir ve Bolu’da kurdu?u iki geri d?nü?üm tesisi ve AEEE Y?netim Sistemi ile “E-at?k Kahraman?” ?dülü ald?.

     ?erkezk?y Elektrik Motorlar? ??letmesi, JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance)’den dünyada elektrik motorlar? sekt?ründe ilk ve tek “Advanced Special Award for TPM Achievement” ?dülünü ald?. Bolu Pi?irici Cihazlar ??letmesi de “Special Award for TPM Achievement” ?dülü ald?.
      
     Nisan-May?s-Haziran
     6. Uluslararas? Beko Yetkili Sat?c?lar Toplant?s?, Türkiye’nin ve dünyan?n farkl? b?lgelerinden gelen 1240 yetkili sat?c?n?n kat?l?m? ile ?stanbul’da ger?ekle?ti.

     4. Türk Patent ?dülleri’nde, Ar?elik Türk Patent Ligi Birincisi ve En ?ok Uluslararas? Patent Ba?vurusu Yapan ?irket ?dülleri’ni ald?.

     Ar?elik A.?., Cambridge üniversitesi’ne ba?l? Trinity College’?n y?netti?i Birle?ik Krall?k’?n ilk bilim park? olan ve dünyan?n en ?nemli teknoloji ?irketlerini bünyesinde bar?nd?ran Cambridge Science Park’ta Ar-Ge merkezi a?t?.

     Belgrad’da faaliyet g?sterecek Beko Balkans D.D.O ofisinin resmi a??l???yla birlikte, dünya genelindeki Beko sat?? ve pazarlama ?irketlerinin say?s? 27’ye ula?t?.

     Romanya’daki Arctic Buzdolab? Fabrikas?’nda 25 milyonuncu buzdolab? üretildi.

     Temmuz-A?ustos-Eylül
     Ar?elik A.?.’nin 60.y?l?na ?zel haz?rlanan “ Ne Yaparsan Yap, A?k ile Yap” konulu reklam filmi yay?nland?.

     Ar?elik A.?., MSCI’?n Global Sürdürülebilirlik Endeksi’ne giri? yapt?. ‘AA’ notu ile en yüksek seviyede derecelendirilen ü? ?irket aras?nda yer alarak beyaz e?ya sekt?ründe bu nota sahip tek ?irket oldu.

     Ar?elik A.?., Nesnelerin ?nterneti’ni geli?tirmek amac?yla sekt?rleraras? bir dayan??ma olu?umu olan “All-Seen Alliance’a üye oldu.

     Ar?elik A.?., Almanya’daki IFA Fuar?’nda bir kez daha dev stant alanlar?nda Beko ve Grundig markalar?yla en yenilik?i ürün ve teknolojilerini sergiledi.

     Eurobasket 2015 Avrupa Basketbol ?ampiyonas?,  Avrupa’n?n farkl? ülke ve ?ehirlerinde Beko’nun Presenting Sponsor’lu?unda ger?ekle?tirildi.

     Ekim-Kas?m-Aral?k
     Ar?elik A.?., Dünya Bankas?’n?n Washington’da Düzenledi?i ‘?klim Hareketi ve Ye?il Rekabet?ilik’ Etkinli?ine Kat?ld?.

     Ar?elik A.?., Türkiye ?novasyon Haftas?’na 4. Y?l?nda da stratejik partner olarak destek verdi.

     Beko, Almanya'da ‘Green Brands’ kalite ?dülüne lay?k g?rülen ilk ev aletleri markas? oldu.

     Ar?elik A.?., Türkiye ?hracat??lar Meclisi taraf?ndan,  “Ar-ge Liderli?i” ve Teknoloji Geli?tirmede Liderlik” ?düllerine lay?k g?rüldü.

     Uluslararas? IMP³rove ?novasyon Yar??mas?’nda, Ar?elik A.?. büyük ?l?ekli firmalar kategorisinde finale kalan tek Türk ?irketi oldu.
      
     MESS ?? Sa?l??? ve Güvenli?i ?dül Yar??mas?’nda, Eski?ehir Buzdolab? ??letmesi ger?ekle?tirilen Ergonomik Risk ?l?me  ve Haritaland?rma Projesi ile 500 ve yukar? ?al??anlar?n?n istihdam edildi?i i?yeri kategorisinde birincilik ?dülünü ald?. ?ay?rova ?ama??r Makinesi ??letmesi Ergonomi Projesi-Ergonomi Sistemi Yaz?l?m? ve Uygulamas? ile Tavsiye Edilen Uygulamalar aras?nda yer ald?.
      

     ?evreci ?düller-Ba?ar?lar

            Beko, Almanya'da “Green Brands” ?dülüne lay?k g?rülen ilk ev aletleri markas? oldu.

            ?ay?rova ?ama??r Makinesi ??letmesi, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl??? taraf?ndan EVET (Enerji Verimli Endüstriyel Tesis) kategorisinde birincilik ve Eski?ehir Buzdolab? ??letmesi, SEVAP (Sanayide Enerji Verimlili?inin Art?r?lmas? Projeleri) kategorisinde ikincilik ?düllerine lay?k g?rüldü.

           Ar?elik A.?., Karbon Saydaml?k Projesi ile dünya ?ap?nda en yüksek performansa sahip ?irketlerin yer ald??? “The A          List: The CDP Climate Performance Leadership Index 2016”ya ikinci kez girmeye hak kazand?. Ar?elik A.?. Türkiye’de          bu listeye 2 kez giren ilk Türk sanayi ?irketi oldu.

            Ar?elik A.?. sürdürülebilirlik uygulamalar?yla 3. kez Borsa ?stanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer ald?.

            Ar?elik A.?., MSCI Global Sürdürülebilirlik Endeks Serilerinde “AAA” derecesi ile yer ald?.

            Beko ve Grundig kurutucular, ABD’de Environmental Protection Agency (EPA) taraf?ndan “Energy Star – 2017 En Verimli  ürün – Energy Star Most Efficient 2017” ?dülünü ald?. 

          Kurumsal ?düller-Ba?ar?lar

            Ar?elik A.?., Alman Tasar?m Konseyi’nin uluslararas? arenadaki en se?kin organizasyonlar?ndan biri olan Alman Tasar?m    ?dülleri’nde alt? ?düle lay?k g?rüldü. Yar??mada Cast F?r?n “Winner”; Grundig Entry DAB Radio, Grundig Immensa LED  TV, Beko Superia ?ama??r Makinesi, VUX ve Cast Davlumbaz ise “Special Mention” ?dülünün sahibi oldu.

            Ar?elik Selamlique Kapsüllü Türk Kahvesi Makinesi, IF Design’da Türkiye’ye ilk kez mutfak ürünleri alan?nda “Alt?n ?dül”  getirdi.

            Ar?elik A.?., Türk Elektronik Sanayicileri Derne?i (TES?D) taraf?ndan  14. kez düzenlenen TES?D Yenilik?ilik Yarat?c?l?k ?dülleri’nde Beko 300TR Yazarkasa POS projesi ile “ürün Geli?tirme Süreci” ?dülünü ald?.

            Beko Almanya ürün gam?ndaki IndyFlex+ set üstü ocak HII 68600 PTX yüksek kalite, tasar?m ve kullan?m kolayl???  kategorilerinde ve A+++ buzdolab?-dondurucu RCNE520E40ZX ile yine ayn? kategorilerin yan? s?ra ekoloji ve i?levsellik  kategorilerinde Plus X ?düllerinin sahibi oldu. 

            Beko ?talya, “?oklu-Kanal Mü?teri Hizmetleri” projesi ile Club CMMC taraf?ndan ?a?r? merkezi ve i?veren aras?ndaki en iyi ortakl?k ?dülüne lay?k g?rüldü.

            Ar?elik A.?. Pi?irici Cihazlar ??letmesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl???, Verimlilik Genel Müdürlü?ü, Verimlilik Proje ?düller’inde Büyük ??letmeler Ar-Ge Kategorisinde “Yüksek Verimli Gazl? Pi?irici Yan?c? Tasar?m?” projesi birincilik ?dülüne lay?k g?rüldü.

            Ar?elik Winterfest, Ace of MICE taraf?ndan 2016’n?n “En ?yi Gen?lik Festivali” se?ildi.

            Türk Patent Enstitüsü (TPE) taraf?ndan 5. düzenlenen, Türk Patent ?dülleri’nde Ar?elik A.?., “Patent Ligi Birincisi ve  “en ?ok uluslararas? patent ba?vuru yapan ?irket”  ?düllerinin sahibi oldu.

            Ar?elik A.?., Capital Dergisi “Türkiye’nin En Be?enilen ?irketleri” ara?t?rmas?nda Türkiye’nin en be?enilen ü?üncü ?irketi se?ildi. Ar?elik A.?. ayn? ara?t?rmada ayr?ca, Dayan?kl? Tüketim Kategorisi’nde de birincili?e lay?k g?rüldü.

            Ar?elik Yelken Tak?m?, ?stanbul Bo?az?’nda düzenlenen BMW Bosphorus Sailing Fest 2016 Yelken Yar???’n? IRC2 s?n?f?nda birinci olarak tamamlad?. Ayn? yar??ta Beko Yelken Tak?m? da IRC4 s?n?f?nda birinci oldu.

            Ar?elik A.?.’nin Romanya pazar?ndaki lider markas? Arctic, g?sterdi?i yüksek performansla BIZ Dergisi taraf?ndan          “Romanya De?erleri ?dülü”ne lay?k g?rüldü.

            Ar?elik, Türkiye ?hracat??lar Meclisi’nin (T?M) ger?ekle?tirdi?i 2015’in ?hracat ?ampiyonlar? ara?t?rmas?nda, en fazla          ihracat yapan yedinci ?irket oldu.

            Grundig Music 45 DAB Radyo, Beko Cosmos Flush Handle Buzdolab?, Beko ABD tarz? FS F?r?n, Beko ABD tarz? Pro F?r?n, Ar?elik El Blenderi, “Red Dot Award: Product Design” ?düllerine lay?k g?rüldü.

            Beko ankastre ürün grubu, Plus X ?dülleri’nde “Y?l?n En ?novatif Markas?” ve “En ?yi Tasar?m” kategorilerinde ?düle lay?k  g?rüldü.

            Ar?elik A.?., Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl???, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlü?ü taraf?ndan düzenlenen “?zel Sekt?r Ar-Ge Merkezleri Zirvesi’nde en büyük ?dül olan “Türkiye’nin En Ba?ar?l? Ar-Ge Merkezi” ?dülünü ve sekt?r kategorisinde “Dayan?kl? Tüketim Sekt?ründe En Ba?ar?l?  Ar-Ge Merkezi” ?düllerine lay?k g?rüldü.

            Ar?elik A.?., Romanya’n?n Bükre? ?ehrinde düzenlenen 7. Eurocloud yar??mas?nda “Best Business Impact Provided           by Cloud Services” kategorisinde Yedek Par?a Tahminleme Projesi ile birincilik ?dülünü alarak sekt?ründe bir ilke imza          att?.

            Design Turkey Tasar?m Yar??mas?’nda; Beko SBS Cosmos Flush Handle Buzdolab? ve Ar?elik Selamlique Kapsüllü Türk  Kahvesi Makinesi  “üstün Tasar?m” kategorisinde iki ?dül ve “?yi Tasar?m” kategorisinde Fourever 4 kap?l? buzdolab?,  Mini Telve Türk Kahvesi Makinesi, Orion torbas?z elektrik süpürgesi ve f?r?n ile “?yi Tasar?m” kategorisinde d?rt ?dülün  sahibi oldu. 

            Beko 70 cm kombi buzdolab?, ABD Blomberg solo f?r?n, ABD Beko Pro F?r?n, Ar?elik Mini Telve ve Beko Zeus Divide& Cook ürünleri IF Design 2016 Tasar?m ?düllerinin sahibi oldu. 

            Beko 70cm Kombi Buzdolab? ve Beko Profesyonel F?r?n, Alman Tasar?m Konseyi’nin uluslararas? arenadaki en se?kin  ?dülü olan Alman Tasar?m ?dülleri’nde, Mutfak kategorisinde ‘Special Mention/?zel Mansiyon’ ?düllerinin sahibi oldu.

            Ar?elik, MediaCat ve Ipsos i? birli?iyle her y?l ger?ekle?tirilen “Türkiye’nin Lovemarklar?” ara?t?rmas?nda 9. kez kendi kategorisinde Türkiye’nin en sevilen markas? se?ildi.

            Grundig VUX (Sanal Kullan?c? Deneyimi) ile Uluslararas? Tüketici Elektroni?i Fuar? – CES’te “?novasyon Onur ?dülü”ne lay?k g?rüldü.

            Ar?elik A.?. Ankara Bula??k Makinesi ??letmesi, Ankara Sanayi Odas? “2016 Y?l? ?hracat ?dülü” ve “2016 y?l? Ar-Ge  ?dülü”ne lay?k g?rüldü.

            Ar?elik A.?., Türkiye ?hracat??lar Meclisi taraf?ndan 5. düzenlenen Türkiye ?novasyon Haftas?’nda, “Ar-Ge Liderli?i  ?dülü”ne lay?k g?rüldü.

            Almanya’da ?nde gelen test dergisi Stiftung Warentest (StiWa) taraf?ndan Grundig GTA 38267 kurutucu “iyi” derece     ile birinci ve Beko DH 8534 GX0 kurutucu “iyi” derece ile ikinci oldu.

            Beko Hybrid kurutucu ?nde gelen Frans?z Dergisi “Que Choisir” taraf?ndan yap?lan s?ralamada birinci oldu.  

            Beko buzdolab? EverFresh+® teknolojisi, ?in Elektrikli Ev Aletleri Ara?t?rma Enstitüsü (CHEARI) taraf?ndan verilen “Y?l?n  Teknoloji ?novasyonu ?dülü”nü kazand?.

            Ar?elik A.?., Türkiye Metal Sanayicileri Sendikas?, Alt?n Eldiven ve Alt?n ?neri ?? Sa?l??? ve Güvenli?i  Yar??mas?nda,  “Pres Kal?p B?lgesindeki ?? Kazalar?n?n ?nlenmesi” projesi ile  “Tavsiye Edilen Uygulamalar” alan?nda ?düle ve “ü?  Katl? El Arabas? Ekipman?” projesiyle ikincilik ?düllerine lay?k g?rüldü.

     Defy, Sunday Times taraf?ndan En ?yi Marka ?dülü, ?ser ?düllerinde En ?yi Tedarik?i ve En ?yi Büyük Ev Aletleri Tedarik?isi ?dülleri; TGI Icon ?düllerinde pi?irme, so?utma, SDA ve banyo kategorisinde KZN Top Business ?dülüne lay?k g?rülmü?tür.

     一本道mw高清码二区三区