<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. Türkiye Pazar?

     Beyaz E?ya

     Türkiye beyaz e?ya sekt?rü, 2016 y?l?nda da Avrupa’n?n en büyük üretim merkezi olmaya devam etmi?tir. Beyaz E?ya Sanayicileri Derne?i verilerine g?re, y?l sonu itibar?yla alt? ana üründe ihracat 19,54 milyon adet ile bir ?nceki y?l?n %8 üzerinde ger?ekle?irken, i? pazar yakla??k %5 büyüme ile 7,46 milyon adet seviyesine ula?m??t?r.

     Tüketici Elektroni?i

     TV

     Ar?elik A.?.,  2016 y?l?nda TV teknolojisinde yapt??? yenilik?i ürün yat?r?mlar?n? - “ilk” ve “en”leri - markalar?yla pazara sunmaya devam etmi?tir. Ar?elik markas? ile y?l?n ilk ?eyre?inde ger?ekle?en Super Curved TV lansman?, Avrupa ?ampiyonas? d?neminde Ultima 4K TV lansman? ile pazar liderli?i, Eylül ay?nda ise Türkiye’nin ilk OLED  TV’si  tüketicilerin be?enisine sunmas? yenilik?i ürün yat?r?mlar?n?n ?nemli ?rnekleri olmu?tur. Beko markas? ile Türkiye’nin “ilk” ve “en” ince Android Ultraslim TV’si ve Avrupa ?ampiyonas? d?neminde lansman?n? yapt??? Quatro 4K TV ile ba?ar?lar?n? devam ettirmi?tir. 2016 y?l?nda TV pazar? adet bazl? %7  kü?ülürken, Ar?elik A.?.  %12 montaj büyümesi ile y?l? tamamlam??t?r. ?irketin pazar pay? bir ?nceki y?la g?re 8,2 puan artarak, %29’a yükselmi? ve Ar?elik A.?. pazar pay? en ?ok artt?ran ?irket olmu?tur. Ciro bazl? ise pazar % 4 büyürken, Ar?elik A.?. cirosunu %25 büyüterek, pazar pay?n? 6,2 puan artt?rm??t?r. Bu anlamda ürün miksi de yukar? ?ekilmi?tir. TV ürün grubu karl?l?k oran?n? 8,9 puan artt?rarak, en fazla karl?l?k art??? ger?ekle?tiren ürün grubu olmu?tur. ?irket, Beko markas?yla Türkiye’nin ilk Ultraslim 4K  Android TV ‘sini, Ar?elik markas? ile de Türkiye’nin ilk OLED TV’sini üretmi?tir. ?leti?im faaliyetleri ve kampanyalar?n katk?s? ile Kas?m 2016’da tüm y?llar?n montaj rekoru k?r?lm??t?r. 

      

     Kurumsal Ekranlar

     Dijitalle?menin hayat?n her alan?na nüfuz etti?i günümüzde sat??, pazarlama ve ileti?im kanallar?nda da yenile?me ihtiyac? do?du?undan Ar?elik A.?, dünyada ve ülkemizde yeni geli?en hareketli ve interaktif ekran kullan?mlar? ile ilgili ürünlere yat?r?m yapmaya devam etmektedir. ?irket, ayr?ca farkl? i? modelleri i?in Videowall, kurumsal bilgilendirme ekranlar?, kiosk ve Otel TV gibi farkl? ürünler ve ??zümler üretmektedir. Ar?elik A.?,  Vodafone Arena ve Trabzon Akyaz? stad? gibi yerlerde kullan?lan kurumsal ekranlar? sayesinde kurumsal tüketicileriyle daha h?zl?, etkin ve interaktif ileti?im kurabilmektedir. Kurumsal ??zümler konusunda da Ar?elik A.?.’yi sekt?rde farkl?la?t?ran en ?nemli nokta yayg?n bayi, yerinde ve uzaktan hizmet veren servis a??d?r.

     ?deme Sistemleri

     ?deme Sistemleri sekt?ründe, yeni nesil yazarkasa ge?i? regülasyonu kademeli olarak 01 Ocak 2018 tarihine ?telenmesine ra?men, kademeli ge?i? sürecinde her ?eyrek sonunda ?irket taraf?ndan yap?lan paro indirimi, de?i?tirme ve banka hediye puan kampanyalar? ile 2016 y?l? cihaz sat?? cirosu %8, konsolide sat?? cirosu ise %29,3 oran?nda art?? kaydetmi?tir. Sekt?rde pazar liderli?ine devam eden Ar?elik’in 2016 y?l?nda pazar pay? %53,9’a ula?m??t?r. 

     一本道mw高清码二区三区