<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. Teknoloji ve Yenilik?ilik

     Ar?elik A.?, sekt?ründe sürekli fark yaratan, ürünleri ve sahip oldu?u teknolojilerle liderli?ini global arenaya ta??yan ba?ar?l? i? sonu?lar? elde etmi?tir. ?irketin bu ba?ar?lar?n?n arkas?nda en ?nemli paylardan birine sahip olan Ar?elik Ar-Ge 25 y?l? a?k?n süredir hem ulusal hem de uluslararas? arenada bir?ok ba?ar?ya imza atm??t?r.

     Ar?elik ge?mi? y?llarda oldu?u gibi Türkiye’de patent konusunda liderli?ini devam ettirirken, Dünya Fikri Haklar ?rgütü (WIPO)’nun yay?nlad??? en ?ok uluslararas? patent ba?vurusu yapan firmalar listesinde 74. S?raya ??karak sekt?rlerinde lider bir?ok uluslararas? firman?n ?nünde yer alm??t?r.

     Ar?elik A.?. 5746 no’lu Ar-Ge ve Tasar?m Merkezlerinin desteklenmesine ili?kin kanun kapsam?nda Ar-Ge Merkezi olarak tescil edilmi? 10 Ar-Ge ve Tasar?m Merkeziyle Türkiye’de lider konumunu sürdürmü?tür. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl???’n?n tüm Türkiye genelinde Ar-Ge Merkezleri i?in bir?ok parametrenin g?z ?nüne al?nmas? suretiyle yap?lan performans de?erlendirmesi sonucunda Ar?elik A.?. Türkiye’nin En Ba?ar?l? Ar-Ge Merkezi ?dülüne lay?k olarak yapt??? ba?ar?l? ?al??malar? ta?land?rm??t?r.

     Uluslararas? Ar-Ge a??n? geni?letme ?abalar? kapsam?nda Tayvan ve ?ngiltere’deki Ar-Ge ofislerinin yan?s?ra ABD’nin Boston b?lgesinde de bir Ar-Ge ofisi a??lmas?na y?nelik ?al??malar? sürdürülmü?tür. Yurtd??? Ar-Ge ofisleri ile Ar?elik’in dünya ?ap?ndaki Ar-Ge ekosisteminin gü?lendirilmesi, dünyan?n ?nde gelen üniversitelerindeki yeteneklere eri?ilmesi ve dünyan?n farkl? b?lgelerinde geli?mekte olan teknolojileri erken a?amada yakalayarak yenilik?i ürünlerin tasarlanmas?ndaki rekabet?i avantaj?n daha da artt?r?lmas? hedeflenmektedir.

     ?al??anlar?n hayallerinin pe?inden ko?mas?n? te?vik edecek, tasar?m odakl? dü?ünme tekni?iyle (design thinking) yarat?c? ortak ?al??ma ortam? sa?layacak, ileri dijital prototipleme altyap?s? ile fikirden ürüne ge?i? ve pazara ??k?? süresini k?saltmay? sa?layacak Ar?elik Garage ?ay?rova Kampüsü i?erisinde kurularak ?al??malara ba?lanm??t?r.

     H?zla geli?en, de?i?en dünyan?n, sürekli yenilenen kurallar?na uyum sa?lama hedefiyle Ar-Ge ve üretim teknolojileri ?al??anlar?na yar?n?n teknolojilerinin yetkinliklerini kazand?racak bir e?itim program? olan Teknik Akademi program?na start verilmi?tir. Günümüz dünyas?n?n ihtiya?lar? analiz edilerek ?al??anlar?n tüm i? hayat?n? kapsayacak bir yol haritas? olu?turacak ?ekilde planlanan e?itimler Türkiye’nin ?nde gelen üniversitelerinden akademisyenler taraf?ndan verilmeye ba?lanm??t?r.

     Ar?elik A.?’nin “Dünya’ya Sayg?l?, Dünya’da Sayg?n” vizyonu do?rultusunda ürünlerin enerji, su tüketimi, ses gücü düzeyi gibi ?evresel etkilerini azaltmaya y?nelik yap?lan ?al??malar Ar-Ge faaliyetleri aras?nda ?ok ?nemli bir paya sahip olmu?tur. Ar?elik A.? Ar-Ge ?al??malar?n?n ??kt?s? olarak Türkiye'de ve Dünya pazarlar?ndaki kullan?c?lar?na bu anlamda En’leri ve ?lk’leri sunmaya devam etmi?, rekabette en ?n s?ralarda yer alm??t?r.

     Dünyan?n h?zla dijitalle?mesi sekt?rde de?i?im ve d?nü?üm sürecini tetiklemi?tir. Bu kapsamda tüm cihazlar?n birbirleriyle haberle?ebilmesine olanak veren ve tüketicilerin hayat?n? kolayla?t?ran teknolojilerin geli?tirilmesi, Ar?elik A.?. Ar-Ge gündeminin üst s?ralar?nda yer almaktad?r. Ak?ll? ev teknolojilerine y?nelik olarak, nesnelerin interneti kapsam?nda ilk Ar?elik ürünleri HomeWhiz ?at?s? alt?nda seri üretime al?nm??t?r. Sekt?rün en büyük fuar etkinli?i olan IFA fuar?ndaki Grundig alan?nda, ak?ll? ev temas? alt?nda yeni nesil haberle?me gereksinimlerini kar??layan beyaz e?yalar, de?i?en ya?am stillerine uygun “HerbGarden™” (bitki yeti?tirme), so?utmal? f?r?n gibi yeni konsept ürünler ve d?? ekosistemlerle entegrasyon ??zümleri sergilenmi?tir.

     Dijitalle?me ve nesnelerin interneti (IoT) kavramlar? üzerinde yürütülen Ar-Ge faaliyetleri kapsam?nda ileti?im protokolleri, bulut güvenli?i, veri analiti?i, robotik, yapay zeka ve ilgili alanlardaki uzmanl?klar?m?z?n artt?r?lmas? ve yarat?lan katma de?erin katlanarak yükseltilmesi i?in gerekli ekosistemlerin kurulumu i?in ?al??malara devam edilmi?tir.

     Ar?elik A.?. ?irket kültürünün ve i? yap?? tarz?n?n ?nemli ve ayr?lmaz bir unsuru olan yenilik?ilik, ayn? zamanda ?irketin global vizyonunu destekleyen sürdürülebilir karl? büyüme stratejisinin, marka ve mü?teri odakl? i? modelinin de yap? ta?lar?ndan biridir. Tüm i? süre?lerinde yenilik?ilik odakl? bir kültür ile hareket eden Ar?elik A.?.’nin global pazarlardaki ba?ar?s?n?n temelinde de bu unsur yatmaktad?r. Dijital gelecek yat?r?mlar? i?in demografik, teknolojik ve ?evresel geli?meleri yak?ndan izleyen Ar?elik A.?. bu vizyonu do?rultusunda enerji ve su verimli, tasar?mlar? ve kullan?c? ara yüzleriyle ?ne ??kan, sa?l?kl? ya?am tarzlar?na hitap eden ve ses kaliteleriyle de üstün, h?zl? ürünlere odaklanmaktad?r.

     ?irket ajandas?nda yenilik?ili?e ?ncelik veren Ar?elik A.?. bünyesinde, yenilik?i fikirlerin sistematik olarak de?erlendirilece?i ve daha h?zl? sonu?land?r?laca?? ortamlar yarat?lmaktad?r. ?irket, kendi Ar-Ge kaynaklar?n?n yan? s?ra; üniversiteler ve ara?t?rma kurulu?lar? ile yapt??? teknoloji geli?tirme ?al??malar? ve yo?un i? birlikleri sayesinde ?ok y?nlü hareket edebilmekte ve daha h?zl? sonu?lar almaktad?r. Ayr?ca, hem yurt i?inde hem de yurt d???nda inovasyon ile ilgili ger?ekle?tirilen pek ?ok ?nemli organizasyonda da varl?k g?stermektedir.

     Ar?elik A.?. yeni i? alanlar? ve i? modelleri ile ilgili ?al??malar?n? da artt?rarak devam ettirmektedir. Perakende ve bankac?l?k sekt?ründeki yaz?l?m ve teknoloji i? ortaklar? ile “Ekosistem” bulu?malar? düzenlenmektedir. Bu kapsamda Türk Ekonomi Bankas? (TEB) ile beraber “Giri?im Evi” faaliyetleri ortak bir boyuta ta??nm??t?r. ?al??man?n oda??nda Ar?elik’in birlikte ??zümler geli?tirdi?i, teknolojik katma de?ere sahip i? fikirleri temelinde kurulmu? ?irketlerin uzun d?nemli ve sa?l?kl? büyümeleri yer almaktad?r. B?ylelikle potansiyel i? ortaklar? aras?ndaki gü?lendirilerek “A??k ?novasyon” kültürü de desteklenmektedir.

     Di?er bir giri?imcilik platformu olan ve farkl? disiplinlerden Ar?elik ?al??anlar?n?n biraraya gelerek yenilik?i fikirler üzerinde ?al??t??? “?? Giri?imcilik – Turning Technology into Business (TTIB)” program? da ?irketin inovasyon gündeminde ?nemli bir yer tutmaktad?r. Bu program ile disiplinleraras? ileti?ime ve ?al??anlar?n yenilik?i fikirlerinin pe?inden gitmesine izin verilmektedir. ?irket i?erisinde inovasyon kültürünün yerle?mesine de yard?mc? olan bu program ile üst y?netimin yenilik?i i? modelleri ve inovatif ürünler i?in projeleri fonlamas? da sa?lanmaktad?r.

      

     Arge Laboratuvarlar?

     ??ER?KLER

     一本道mw高清码二区三区