<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. ??birlikleri

     Ar?elik A.?. Ar-Ge ve inovasyon alanlar?ndaki ?ncü konumunu daha da gü?lendirmek ad?na, kamu, akademi ve ?zel sekt?r kurulu?lar?yla global ?l?ekte teknoloji geli?tirmeye y?nelik farkl? i?birlikleri ger?ekle?tirmektedir.

     Ar?elik A.?. yurtd???ndaki Ar-Ge i?birli?i a??n? kuvvetlendirmeye y?nelik ?al??malar?na devam etmi?tir. Tayvan’daki Ar-Ge ofisimizin faaliyetlerinin bir par?as? olarak ITRI ( Industrial Technology Research Institute of Taiwan) ile yak?n bir i?birli?i i?inde ba?lat?lm?? olan projeler devam etmektedir. ?ngiltere’de Cambridge Science Park’ta kurulmu? olan Ar-Ge Merkezi, yaz?l?m tasar?m?, yenilik?i malzeme teknolojileri, ileri üretim teknolojileri ?ncelikli olmak üzere beyaz e?ya alan?nda yenilik?i ürünlerin geli?tirilmesini sa?layacak konularda ?al??malar?na ba?lam??t?r. Imperial College London ve Cambridge üniversitesi’nin de yer ald??? 2 proje ba?vurusu ?ngiltere’nin Innovate-UK fonlar? taraf?ndan desteklenmeye hak kazanm??t?r. Ar?elik A.?. Cambridge üniversitesi’nin Stratejik Teknoloji ve ?novasyon Y?netimi (STIM) Konsorsiyumu’nuna da üye olarak, Cambridge, Oxford, Imperial College gibi ?ngiltere’nin sayg?n üniversiteleri ile ba?latm?? oldu?u i?birlikleri a??n? gü?lendirmektedir. Yurtd???ndaki Ar-Ge a??na yeni bir halka katmaya y?nelik olarak ABD’de Boston b?lgesinde Ar-Ge ofisi a??lmas?na y?nelik ?al??malar son a?amas?na gelmi?tir.

     Ufuk 2020 (Horizon 2020) program?nda devam eden 11 projesiyle Türkiye’de ?zel sekt?rde en fazla projeye sahip ?irket konumunda olan Ar?elik A.?., bu program kapsam?nda nanoteknoloji, yenilik?i malzeme teknolojileri, ev e?lence sistemleri, gelece?in fabrikalar?, gelece?in interneti; so?uk g?da zinciri; lojistik gibi ?ok farkl? alanlarda yürütülen projelerde -Türkiye de dahil olmak üzere 20’den fazla ülkeden 450’nin üzerinde üniversite, ara?t?rma enstitüsü ve firma ile beraber ?al??malar?n? sürdürmektedir.

     Gelece?i ?ekillendirecek nesnelerin interneti (internet of things) alan?nda da ?al??malar yürüten Ar?elik A.?., bu kapsamda farkl? sekt?rlerden milyarlarca cihaz?n, servisin ve uygulaman?n birlikte güvenli bir ?ekilde ?al??abilirli?ini kendilerine ama? edinmi? dünyan?n ?nde gelen teknoloji ?irketlerinin olu?turdu?u ve 300’den fazla üye say?s?na sahip OCF (the Open Communication Foundation) birli?inin Diamond Member üyeleri aras?nda yer almaktad?r.

     ABD’nin ?nde gelen üniversitelerinden MIT (Massachusetts Institute of Technology) bünyesindeki MIT Media Lab i?birli?i ile antidisipliner, insan odakl?, radikal inovasyona y?nelik fark yaratacak ürünlere y?nelik projeler tetiklenmi?tir, ?al??malar devam etmektedir.

     Ar?elik Ar-Ge dan??ma kurulu ?al??tay?nda ABD, ?ngiltere, Almanya, G.Kore, Tayvan ve Türkiye’den kendi alanlar?nda dünyaca tan?nan 15 akademisyen ve giri?imci yer alm??t?r.

     Ak?ll? TV platformlar?n? zenginle?tirmek üzere geni? i?erik altyap?s?, uygulama ve internet hizmetlerine sahip Android i?letim sisteminin desteklenece?i Android TV geli?tirme ?al??malar?nda Google firmas? ile i?birli?i yap?larak Türkiye’nin ilk Android TV’si tasarlanarak üretime haz?r hale getirilmi? ve pazara sunulmu?tur. Bu üründe Google Video, Google Music, Google Game ve Google Play uygulamalar? TV’lerimizde ilk defa desteklenmi? olup ürün 4K UHD deste?i ile birlikte kullan?c?lar?n be?enisine sunulmu?tur.

     Ar?elik A.?. Türk sanayisi a??s?ndan üniversite i?birlikleri mekanizmalar?nda bir rol model olu?turmu?, üniversite-sanayi i?birli?i konusunda y?llar i?erisinde geli?tirdi?i farkl? ve ?ncü i?birli?i stratejileriyle ilk kuruldu?u y?llardan itibaren üniversite-i?birli?i’ne büyük ?nem vermi?, i?birli?i kültürünü tüm ?al??anlar?na yaymay? ba?arm?? yirmibe? y?l? a?k?n bir süredir kesintisiz ve ba?ar?yla sürdürmü?tür.

     2015 y?l?nda Ko? üniversitesi ve Ar?elik A.?. ortakl??? ile kurulan Ko? üniversitesi – Ar?elik Yarat?c? Endüstriler Uygulama ve Ara?t?rma Merkezi (KUAR) ile kavram geli?tirme, fizibilite ?al??malar? ve teknoloji transferi konular?nda üniversitenin di?er birimlerini de i?erecek ?ekilde i?birli?i i?inde ?al???lmaktad?r. KUAR i?birli?i ile ger?ekle?tirilen ?al??malardan ?ne ??kanlar aras?nda Sanal Kullan?c? Deneyimi - Ev ??i Mekânsal Sanal Gerc?eklik (SAR) kullan?m?na y?nelik kullan?c? deneyimi ara?t?rmas? ve yeni uygulamalar geli?tirilmesi, TU?BI?TAK 3501 Kariyer Gelis?imi Program?’na ba?vuru yap?lan Tu?ketici Talebi Yu?ksek Bag?lanabilir Ev U?ru?nlerinin Tasar?m?nda Kullan?lacak C?evrim-ic?i Bir Tasar?m K?lavuzu I?c?in Bir Kullan?c? Kabulu? Modeli ve O?lc?eg?inin Elde Edilmesi ve TüB?TAK 1005 program?na ba?vuru yap?lan 2 EL-DOKUN Jestleri ve Alg?lay?c? Kontrol Cihaz? projeleri yer almaktad?r.

     ??ER?KLER

     一本道mw高清码二区三区