<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. Tarih?e

     1955 Ar?elik A.?. ?stanbul Sütlüce’de kuruldu.

     1959 Türkiye’nin ilk ?ama??r makinesini üretti.

     1960 Türkiye’nin ilk buzdolab?n? üretti.

     1975 Eski?ehir Buzdolab? ??letmesi üretime ba?lad?.

     1977 Eski?ehir Kompres?r i?letmesi üretime ba?lad?.

     1991 AR-GE Merkezi ve Tüketici Dan??ma Servisi kuruldu.

     1993 Ankara Bula??k Makinesi ??letmesi üretime ba?lad?.

     1999 Ardem Pi?irici ve Is?t?c? Cihazlar Sanayi A.?’yi bünyesine katt?.

     2000 Ar?elik A.?. EFQM Kalite Ba?ar? ?dülünü ald?.

              Ar?elik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.?. üretime ba?lad?.

     2001 Beko markal? ürünlerin yurti?i pazarlama ve sat?? faaliyetleri Ar?elik A.?. taraf?ndan yürütülmeye ba?land?.

     2002

     • Avusturya beyaz e?ya ?irketi Elektra Bregenz ve Elektra Bregenz markas?n?n al?m?n? takiben, Alman beyaz e?ya ?irketi Blomberg sat?n al?nd?.
     • ?ngiliz beyaz e?ya markalar? Leisure ve Flavel, Ar?elik A.?. bünyesine kat?ld?.
     • Romanya’n?n lider buzdolab? markas? ve ?irketi Arctic sat?n al?nd?.
     • Beko, ?ngiltere buzdolab? pazar?n?n lider markas? oldu.
     • Ar?elik’in yenilik?i ve dinamik yap?s?n? yans?tan yeni logo lansman? ger?ekle?tirildi.

     2005

     • Ar?elik A.?. 50. y?l?n? kutlad?.
     • Rusya üretim tesislerinin temeli at?ld?.
     • Romanya’daki Arctic tesislerinde, sand?k tipi derin dondurucu üretim hatt? devreye al?nd?.
     • ?ay?rova’da kurutucu üretimine ba?land? ve kapasiteyi art?rmak amac?yla yeni bir kurutucu fabrikas? i?in yat?r?m karar? al?nd?.

     2006

     • Rusya’da Beko LLC Buzdolab?, ?ama??r Makinesi üretim Tesisi faaliyete ge?ti.
     • Ar?elik A.?. Beko Elektronik’in ?o?unluk hissesine sahip olarak en büyük hissedar konumuna geldi.
     • Beko markal? bula??k ve ?ama??r makineleri ?in’e ihra? edildi.
     • Beko markas? ile Türkiye Birinci Erkekler Basketbol Ligi’ne sponsor olundu.

     2007

     • Mavi I??k Teknolojisi’ne sahip Side by Side (Gard?rop Tipi Buzdolab?) pazara sunuldu.
     • Beko Elektronik A.?., Grundig Multimedia ?irketi ve Grundig markas?n?n tamam?n?n sahibi oldu.
     • Tek Tu? bula??k makinesi tüketicilerin be?enisine sunuldu.
     • ?in’de Beko Electrical Appliances ?ama??r Makinesi üretim ??letmesi hizmete a??ld?.

     2008

     • Türkiye'nin ilk ve tek ?ama??r Kurutma Makinesi ??letmesi Tekirda? ?erkezk?y’de hizmete a??ld?.
     • Ar?elik Divide&Cool (DAC): B?lünebilir So?utma Teknolojisi tan?t?ld?.
     • Beko Elektronik A.?.'nin ticari unvan? Grundig Elektronik A.?. olarak de?i?ti.
     • Grundig Elektronik i?letmesinde Sony i?in LCD TV üretimi konusunda i?birli?i yap?ld?.

     2009

     • Ar?elik A.?., ?o?unluk hissesine sahip oldu?u i?tiraki Grundig Elektronik A.?. ile birle?me karar?n?n ard?ndan 29 Haziran 2009 Ola?anüstü Genel Kurul’da ?irketin devir al?nmas?na karar verdi.
     • %45 daha az elektrik tüketen Eco panel LCD TV lanse edildi.
     • Türkiye’nin ilk 4 kap?l? buzdolab? üretildi.
     • A enerji s?n?f?ndan %30 daha tasarruflu dünyan?n daha az enerji harcayan ?ama??r makinesi üretildi.
     • Dünyan?n en sessiz, en h?zl? ve en az su harcayan Bula??k Makinesi tan?t?ld?.
     • Yeni vizyonun lansman? yap?ld?.

     2010

     • A s?n?f?ndan %50 daha az enerji tüketen yeni ?ama??r makinesi 8124 HST Ekonomist piyasaya sunuldu.
     • Arctic kurulu?unun 40. y?l?n? kutlad?.
     • Türkiye’nin ilk 3 boyutlu LED televizyonu üretildi.
     • “Dünyan?n En Tasarruflu Bula??k Makinesi” A-%30 62107 HIT Ekonomist tüketicilerin be?enisine sunuldu.
     • Ar?elik Türkiye’de ilk “Konsept” ma?azas?n? hizmete a?t?.
     • Kendi s?n?f?nda “Dünyan?n En Az Elektrik Enerjisini Tüketen” ilk A+++ No Frost Buzdolab? üretildi.

     2011

     • Ar?elik A.?., Güney Afrika'n?n lider beyaz e?ya üreticisi, Defy Appliances (Proprietary) Limited ("Defy") ?irketini sat?n ald?.

     2012

     • Ar?elik A.?. yeni sat?? ve pazarlama ofisleri ve ?irketleri a?arak global operasyon a??n? geni?letti.
     • M?s?r, Beko LLC Eygpt - Ukrayna, Beko Ukraine LLC - Avustralya, Beko A and NZ Pty Ltd. - Tayvan, Ardutch B.V.

     2013

     • Ar?elik A.?.’nin Romanya beyaz e?ya pazar?ndaki lider markas? Arctic, Gaesti fabrikas?ndaki yeni buzdolab? üretim hatt?n?n resmi a??l???n?; Romanya Ba?bakan? Victor Ponta, Türkiye’nin Romanya Büyükel?isi ?mür ??lendil, devlet yetkilileri, yerel makamlar, Ar?elik A.?. ve Arctic üst y?netiminin kat?l?m?yla ger?ekle?tirdi.

     2014

     • Beko, ürünlerini Tayland pazar?na tan?tt?.
     • Beko, yeni logosunun tan?t?m?n? yapt?.
     • Beko, FC Barcelona ile dünya ?ap?nda iki markay? bir araya getiren d?rt y?ll?k bir ortakl??a imza att?.
     • Beko’nun yeni logosu, Barcelona’n?n yeni tak?m formas?n?n ve antrenman kitlerinin üzerinde yerini ald?.
     • Defy’?n East London’da bulunan fabrikas?nda yeni gard?rop tipi buzdolab? üretim hatt? hizmete girdi.
     • Ar?elik A.?., “BIST Sürdürülebilirlik Endeksi“ne girmeyi ba?aran 15 ?irket aras?ndaki yerini ald?.

     2015

     • Ar?elik A.?., Tayland Buzdolab? Fabrikas?’n?n temelleri att?.
     • Ar?elik A.?. 60. y?l?n? kutlad?.

      

            Ar?elik A.?.’nin Tayland Buzdolab? Fabrikas? üretime ba?lad?.

            Beko, dünya ?ap?nda yürüttü?ü Official Partner of Play

              (Resmi Oyun Partneri) kampanyas?n? kamuoyuna tan?tt?.

            Ar?elik A.?. ve Ko? üniversitesi i? birli?iyle, Ar?elik Yarat?c? Endüstriler Uygulama ve     Ara?t?rma Merkezi (KUAR) kuruldu.

            Ar?elik ve Beko, “?zel Mü?teri Programlar?” ile ilgili i? ortaklar?na ve ?zel mü?terilere ayr?nt?l? bilgi  vermek amac?yla ww.arceliksensizolmaz.com ve  www.bekodunyam.com web sitelerini hayata ge?irdi.

      

      

            Ar?elik A.?., Türkiye’nin en ince ilk 4K Android Ultraslim TV’sini üretti.

            Ar?elik, Selamlique Kapsüllü Türk Kahvesi Makinesi üretildi.

            Grundig, g?da israf? ile mücadele etmek amac?yla, Massimo Bottura’n?n kurdu?u “Food for Soul” ile i? birli?i yapt?.

            Grundig, dünyan?n en prestijli tasar?m fuar? Eurocucina’da  gelece?in ev teknolojilerini tan?tt?.

            Ar?elik A.?. Dünya Bankas?’n?n “Dialogue For Climate  Action (?klim Hareketi Diyalo?u)” etkinli?ine kat?ld? ve “?klim   Hareketi Diyalo?una  Y?nelik Prensipler”e imza atan         taraflardan biri oldu.

            Beko LLC ?ama??r ve Buzdolab? ??letmesi 10. y?l?n? kutlad?.

            Ar?elik A.?., ?in’de bulunan yeni global sat?n alma merkezi i?in büyük bir a??l?? t?reni düzenledi.

            Ar?elik A.?. Global Sat?nalma Zirvesi’ni, yakla??k bin ki?inin kat?l?m? ile ?stanbul’da ger?ekle?tirdi.

            Ar?elik A.?., ak?ll? cihazlar ile beyaz e?ya ve ev aletlerinin  ileti?im kurmas?n? sa?layan HomeWhiz’i tüketicilerine tan?tt?.

            Ar?elik A.?., g?rme engelliler i?in ürün ve ??zümlerini i?eren “Engelsiz ürünler” projesini tan?tt?.

            Ar?elik A.?. 2015 Sürdürülebilirlik Raporu, Küresel Raporlama Giri?imi, G4 temel uygulama düzeyinde haz?rland?.

            Ar?elik A.?., Borsa ?stanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer ald?.

      

            Ar?elik, Endüstri 4.0’?n ?nemli bile?enlerinden olan insan         – robot etkile?imi konusundaki ilk uygulamas? olan Collaborative Robot projesini hayata ge?irdi.

            Ar?elik, Türkiye’nin ilk OLED TV’sini üreterek, tüketicilerin  be?enisine sundu.

            Ar?elik A.?., Almanya’da düzenlenen IFA Fuar?’nda Beko       ve Grundig markalar?yla en yenilik?i ürün ve teknolojilerini  ziyaret?ilerin be?enisine sundu. 

            Ar?elik Yetkili Sat?c?lar Toplant?s?, Türkiye’nin farkl? b?lgelerinden gelen bini a?an yetkili sat?c?n?n kat?l?m?yla      Antalya’da ger?ekle?tirildi.

            Ar?elik taraf?ndan otel, restoran ve kafeler i?in tasarlanan            “Profesyonel Telve” ve “Kahve & Baharat ??ütücü” ilk  kez ?stanbul Coffee Festival’inde tüketicilerin be?enisine     sunuldu.

            Ar?elik A.?., LG ile olan ortakl?k s?zle?mesini 2023 y?l?na kadar uzatarak, ev tipi klimalara ilave olarak ticari klimalar?  da üretece?ini a??klad?.   

            Ar?elik A.?., Türkiye operasyonlar?n? daha verimli y?netmek amac?yla, “Ar?elik Pazarlama A.?. (ARPA?)” ?irketini kurdu.

            Ar?elik A.?. Pakistan’?n lider beyaz e?ya ve ev aletleri üreticisi Dawlance’? ve ü? üretim tesisini bünyesine katt?.

            Ar?elik A.?., T.C. Ekonomi Bakanl??? ve Türkiye ?hracat??lar  Meclisi’nin düzenledi?i Türkiye Tasar?m Haftas?’n?n stratejik  partneri oldu.

            Ar?elik A.?. markalar?n?n Türkiye sat?? noktalar?ndaki  konumunu gü?lendirmek amac?yla Perakende Geli?tirme Direkt?rlü?ü taraf?ndan Perakende Akademisi kuruldu.

            Ar?elik A.?., Türkiye’de bir ilk olan “Ak?ll? Ev Asistan?”n? tan?tt?.

            Ar?elik A.?., yeni Arctic ?ama??r Makinesi üretim Tesisi i?in Romanya Devleti’nden te?vik ald?.

      

            Ar?elik A.?., Cambridge’deki Ar-Ge Merkezi’nin resmi a??l???n? yapt?.

            Beko, Barcelona Futbol Kulübü’nün resmi futbol okulu olan FCBEscola’n?n Türkiye sponsoru oldu.

            Ar?elik A.?.,“The A List: The CDP Climate Performance Leadership Index”te ikinci kez yer ald?. Ar?elik A.?. bu listeye iki kez giren tek Türk sanayi ?irketi oldu.

            Ar?elik A.?. T.C. ?evre ve ?ehircilik Bakanl???'n?n ve UNEP'in 2 ayr? etkinli?inde ülkemizi temsil eden tek sanayi ?irketiydi.

      

     ürün kesitleri

     一本道mw高清码二区三区