<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. De?erlerimiz

     AR?EL?K A.?. tüm ?al??anlar?yla birlikte, faaliyet g?sterdi?i tüm ülkelerde tüm payda?lar? i?in güvenilirlik, devaml?l?k ve sayg?nl?k sembolü olmay? ama?lar. Art niyetli olmasa bile iyi dü?ünülmemi? bir hareket veya davran?? ?ok ?nemli sorunlara neden olabilir. Bu nedenle, tüm ?al??anlar?n asli g?revlerinden biri de birey olarak ?evrelerindeki di?er ?al??anlar?  uyarmak ve y?nlendirmektir.
      
     AR?EL?K A.?., ?al??anlar?yla birlikte, mü?terilerinin tatminini sa?lamay? ve evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunarak büyümeyi ama?lar. Toplum, mü?terilerimiz, ortaklar?m?z, bayilerimiz ve yan sanayimiz dahil olmak üzere tüm payda?lar?m?z i?in güvenilirlik, devaml?l?k ve sayg?nl?k simgesi olmaya kararl?y?z. 
      
     Mü?terilerimiz Velinimetimizdir.
      
     Mü?terilerimiz i?in de?er yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla kar??l?k vermek ilk ?nceli?imizdir. ürünlerimize sahip ??kmak ve sat?? sonras?nda da mü?terilerimizin yan?nda olmak g?revimizdir.
      
     Daima "en iyi" olmak, vazge?ilmez hedefimizdir.
      
     Kalitede, hizmette, tedarik?ilerimiz ve bayi ili?kilerimizde, hissedarlara sunulan yat?r?m se?eneklerinde en iyi olmak ve kamuoyunda sahip oldu?umuz bu imaj? korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ula?mak üzere faaliyet g?sterilen alanlarda y?netimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel ilkemizdir.
      
     En ?nemli sermayemiz, insan kayna??m?zd?r.
      
     ürün ve hizmetlerimizin kalitesi ?al??anlar?m?z?n kalitesiyle ba?lar. En iyi personeli ve yeti?kin insan gücünü toplulu?umuz’a ?ekmek ve birlikte ?al??mak, insan?m?z?n yeteneklerinden, gücünden ve yarat?c?l???ndan azami fayda sa?lamak; etkinliklerini art?rmak, geli?melerine olanak tan?mak ve i?birli?i ve dayan??man?n ye?erdi?i bir ?al??ma ortam? yaratmak, toplulu?umuzun ku?aklar boyu ba?ar?s?n? sa?lamak i?in se?ti?imiz yoldur.
      
     Amac?m?z, sürekli geli?mek i?in kaynak yaratmakt?r.
      
     Hizmetin süreklili?ini sa?lamak üzere gerekli yat?r?mlar? ger?ekle?tirebilmek; kü?ük ve büyük tasarruflar?n birle?mesini te?vik etmek üzere sermayenin hakk? olan kar?, hissedarlara sa?lamak; ?al??anlar?m?z?n ve toplumun ekonomik ve sosyal geli?mesine yard?mc? olmak üzere, faaliyetlerden kaynak yaratmak ve tüm kaynaklar?n ak?lc? kullan?m?n? sa?lamak ana ilkelerimizdendir.
      
      
     üstün i? ahlak? ve dürüst ?al??ma ilkelerine uymak ve sayg? g?stermek düsturumuzdur.
      
     Tüm ili?kilerimizde adil, “kazan-kazan” ilkesi ile iyi niyet ve anlay??la davranmak, yasalara ve ahlak kurallar?na sürekli uymak temel ilkemizdir. Ba?ar?n?n bir ?n ?art? olarak farkl?l?klara sayg? duyar, kucaklar?z ve ileti?imde a??k olmay? destekleriz. Bugünün insan?na ve gelecek ku?aklara kar?? sorumluluklar?m?z? yerine getirmek, ?ncüsü oldu?umuz ve vazge?emeyece?imiz bir ba?ka temel ilkemizdir. Toplumumuz ve dünya i?in, ?evre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak g?revimizdir.
      
     Faaliyet g?sterdi?imiz ve gücümüzü ald???m?z ekonomiye gü? katmay? hedef al?r?z.
      
     Faaliyet g?sterdi?imiz ülkeye refah getirecek her tür ekonomik, ?evresel ve toplumsal katk?y? kuvvetli bir ?ekilde destekleriz. Bu ana ilke kurucumuz Vehbi Ko?’un s?zleri ile ifade edilebilir:
      
     “Demokrasi varsa hepimiz var?z. Ekonomiyi kuvvetlendirmek i?in elimizden gelen bütün gayreti g?stermeliyiz. Ekonomimiz gü?lendik?e demokrasi daha iyi yerle?ir, dünyadaki itibar?m?z artar." 
      
     Vehbi Ko?
      

     ??ER?KLER

     一本道mw高清码二区三区