<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. ücretlendirme ve Yan Faydalar

     ücretlendirme

     Ar?elik’ te ünvandan ve fonksiyondan ba??ms?z, i?in i?eri?ine dayal? bir i? de?erlendirme sistemi uygulanmaktad?r. ?? büyüklükleri kademeler baz?nda s?ralanarak ücret politikalar? belirlenmektedir.

     ücret Sistemiyle amac?m?z; ?al??anlar?n toplam gelirlerini güncel ücret piyasas?na g?re belirlenmi? rekabet?i ve adil kurumsal politikalara g?re belirlemektir.

     Bunun yan? s?ra performans? ayr??t?r?p ?düllendirerek ?al??an? motive edecek bir ücret sistemi kullan?lmaktad?r. Bireysel ücretler; bireysel performans sonu?lar?, ücret ara?t?rmalar?, ekonomik g?stergeler, ?irketin ?deyebilme gücü ve ?irket i?i denge do?rultusunda,  y?lda bir kez  de?erlendirilip g?zden ge?irilmektedir. Ar?elik A.?. her y?l ?e?itli ücret ara?t?rmalar?na kat?larak ücret ve yan fayda stratejisini g?zden ge?irir.

     Mavi yakal? ?al??anlar?m?z?n ücretlendirilmesi Mess kademeleri baz?nda toplu i? s?zle?mesi kapsam?nda belirlenmektedir.

     ?al??anlar?m?za;
     ücret (Y?lda 12 maa? + 4 ikramiye olmak üzere 16 maa?).
     Prim (belirli kademe ve pozisyonlarda) sunulmaktad?r.

     Yan Faydalar

     ?irketimizin ?al??anlar?na sa?lad??? yan faydalar verildi?i ki?iler a??s?ndan bak?ld???nda ikiye ayr?lmaktad?r :
     A.Tüm ?al??anlara sa?lanan olanaklar
     B. G?revi gere?i sa?lananlar

     Ayr?ca ?irketimizde bu yan faydalara ilave olarak ?al??anlar?m?z?n bireysel ihtiya?lar? do?rultusunda ?ekillendirebilecekleri esnek yan fayda uygulamas?  yeralmaktad?r. ?al??anlar?m?z kendilerine sunulan büt?e dahilinde  esnek yan fayda portal?nda yeralan geni? se?im yelpazesinden hayat sigortas?, al??veri? ?ekleri, check-up, bireysel emeklilik sigortas? gibi alternatifleri se?ebilmektedirler.


     A. Tüm ?al??anlara Sa?lanan Olanaklar

     • Ko? Holding Emeklilik ve Yard?m Sand??? Vakf?’na üyelik
     • ?zel Sa?l?k Sigortas? (kendisi ve aile bireylerini kapsayacak ?ekilde)
     • E?itim: ?al??anlar?n mesleki ve ki?isel geli?imlerini desteklemek üzere
     • ?düller: G?sterilen üstün performans, ?zveri, katk? ve yarat?c?l?k do?rultusunda
     • ?irketin satmakta oldu?u ürünlerden indirimli yararlanma
     • Ko? Ailem Program? (Ko? Toplulu?u ?al??anlar?na, Ko? Toplulu?u ?irketlerinin ürün ve hizmetlerinden sa?lanan ?zel avantajlar, düzenlenecek d?nemsel kampanyalar ile de ekstra avantajlar sunulmaktad?r.)
     • Bor? para uygulamas? (araba, ev sat?nalmalar? vb. durumlarda)
     • Sosyal Yard?mlar (Evlenme, Do?um,??renim yard?m? vb.)
     • ??le Yeme?i
     • ?? Yeri Sa?l?k Servisi
     • Personel Ta??ma Hizmeti

     B. G?revi Gere?i ?al??anlara Sa?lanan Olanaklar

     • Ara? tahsisi
     • Cep telefonu hatt? tahsisi
     • Check – up
     • Benzin
     • Ara? bak?m
     • Ferdi Kaza Sigortas?
     • Yemek fi?i

     ücretli ?zinler ??in ?irket Politikas?:

      

     K?dem Süresi

     Y?ll?k ?zin Günü

     1-5 y?l

     18 gün

     6-14 y?l

     22 gün

     15 y?l üzeri

     26 gün


                    
              
               
                
      

     ??ER?KLER

     一本道mw高清码二区三区