<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. Etik Yakla??m?m?z

     Ar?elik A.?. g?nüllü kat?l?mc?s? oldu?u uluslararas? inisiyatiflerin insan ve ?al??an haklar? ba?l?klar?ndaki direktiflerine riayet etmekte, yakla??m ve uygulamalar?n?n ba??ms?z denetim kurulu?lar? taraf?ndan denetlenmesini sa?lamaktad?r. ?irket, ba?l? oldu?u Ko? Toplulu?u’nun imzac?s? oldu?u Birle?mi? Milletler Küresel ?lkeler S?zle?mesince belirtilen insan haklar? ve ?al??ma standartlar? ilkelerine uyum sa?lamakta, sürdürülebilirlik raporlar? ile bu alandaki performans?n? payda?lar?n?n g?rü?lerine sunmaktad?r. 

     ??imizin sürdürülebilirli?i, Ar?elik A.?.'yi gelece?e ta??yacak nitelikli ve deneyimli profesyonellere ba?l? oldu?undan, Ar?elik A.?. olarak ?al??anlar?m?za kendilerini mutlu ve verimli hissedecekleri, geli?im odakl? bir ?al??ma ortam? sunmak en ?nemli sorumluluklar?m?z aras?ndad?r. Bu sorumluluklar?m?z? yerine getirirken birincil yakla??m?m?z; temel insan haklar?na sayg? ve sürekli iyile?tirme odakl?l?kt?r.  

     Olu?turdu?umuz bu sistemin süreklili?ini sa?lamak amac?yla Ko? Toplulu?u’nun kurucusu Vehbi Ko?’un belirledi?i temel ilkeleri esas alan etik davran?? kurallar?m?z büyük ?nem ta??maktad?r.  Etik davran?? kurallar?m?z, personel y?netmeli?i ile ayn? do?rultuda olup Ar?elik A.?. Y?netim Kurulu taahhüdü ile yay?nlanm??t?r. Etik kurallar?n i?leyi?i ve  sa?l?kl? bir ?ekilde uygulanmas? Ar?elik A.?. bünyesinde olu?turulmu? Etik Kurul arac?l???yla ger?ekle?mektedir. Etik Kurul, Genel Müdür, konu ile ilgili Genel Müdür Yard?mc?s?, ?nsan Kaynaklar? Direkt?rü ve Hukuk Mü?aviri'nden olu?maktad?r. ?nsan Kaynaklar? Direkt?rü insan haklar? ilkelerini düzenlemek ve uygulamaktan sorumludur.  2012 y?l?ndan bu yana Ar?elik A.?. Etik Kurulu taraf?ndan ele al?nan vakalara ili?kin durum a?a??da g?sterilmektedir.  

     Y?l

     Vaka Say?s?

      
     Vakalara Kar??an Ki?i Say?s?

     Al?nan Karar Say?s?

     2018

      

                        5           15 ?al??an            5 Karar

     2017

      

                        1              1 ?al??an            1 Karar

     2016

      

                        2              7 ?al??an            2 Karar

     2015

     2

     2 ?al??an

     2 Karar

     2014

     3

     5 ?al??an

     3 Karar

     2013

     4

     9 ?al??an

     4 Karar

     2012

     3

     7 ?al??an

     3 Karar

      

      

     ??ER?KLER

     一本道mw高清码二区三区