<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. ?? Eti?i

     SORUMLU SATINALMA POL?T?KAMIZ

      

     Ar?elik A.?., 2005 y?l?nda üyesi oldu?u Avrupa Birli?i Beyaz E?ya üreticileri (CECED) taraf?ndan olu?turulan Kurumsal Sosyal Sorumluluk ?? Eti?i S?zle?mesi’ni (Code of Conduct) ilk imzalayan ?irketler aras?ndad?r. Ar?elik A.?. ayr?ca Bile?mi? Milletler Küresel ?lkeler S?zle?mesini imzalayan Ko? Toplulu?u’nun da bir par?as? ve Etik ve ?tibar Derne?i üyesidir.

     Bu sebeple, sorumlu sat?nalma politikam?z?n gere?i olarak tedarik?ilerimizden beklentimiz:

     · Kendi ?al??ma ko?ullar?nda i? eti?i kurallar?na ko?ulsuz uyulmas?

     · ?? eti?i kurallar?’n?n tüm ?al??anlar?na bildirmesi ve ?al??anlar?n bu kurallara gerekli ?nemi vermelerinin sa?lamas?

     · ?? Eti?i kurallar?n?n ?al??anlar?n sürekli ula?abilecekleri yerlerde olmas?d?r.

     Ar?elik tedarik?ileri i? eti?i kurallar?

     · Yasal uygulamalar

     · ?al??ma ko?ullar?

     · Etik kurallar

     · ?? sa?l??? ve güvenli?i ve ?evre ba?l?klar?nda a?a??daki linkte vurgulanm??t?r.

      

      Ar?elik tedarik?i i? eti?i kurallar?

      

       TEDAR?K?? ?? ET??? UYGULAMA PRENS?PLER?

     Tedarik?ilerle yap?lan tüm s?zle?melerde politikaya referansla ?evre ve i? eti?i ?artlar? belirtilmektedir. Politika do?rultusunda tedarik?ilere e?itimler sa?lanmakta, tedarik?ilerin Ar?elik A.?. Tedarik?i ?? Eti?i Kurallar?’na uyumluluklar? denetlenmekte, tespit edilen uygunsuzluklar i?in düzeltici/?nleyici faaliyetler belirlenmekte ve ger?ekle?tirilen takip denetimleri ile yap?lan iyile?tirmeler kontrol edilmektedir.

     Ar?elik, yasalara ayk?r? veya bu kurallar?yla ?eli?en bir ?ekilde davranan herhangi bir tedarik?i ?al??an?n?n uzakla?t?r?lmas?n? talep edebilir veya tedarik?iyle i?birli?ini kesebilir.

     ?üpheli davran?? veya i? eti?i kurallar?n?n ihlalini bizimle payla?mak isterseniz, a?a??daki ileti?im y?ntemlerini kullanabilirsiniz:

     Tel:                  +90 (212) 314 33 30, +90 (212) 314 33 63, +90 (212) 314 39 98

     e-mail :             purchasing@arcelik.com

     Ar?elik, iyi niyetle ?neri istemi? veya tedarik?inin ?üpheli davran?? ya da muhtemel bir i? eti?i ihlalini rapor etmi? olan ki?i hakk?nda gizlili?i koruyacak ve o ki?iye kar?? uygulanan hi?bir cezaya veya misillemeye tolerans g?stermeyecektir.

      

     ET?K SATINALMA PROGRAMI

      ?? eti?i e?itimi

     Ar?elik A.?. tedarik?ilerine sürdürülebilirlik alanlar?ndaki beklentilerinin daha etkin bir ileti?imini ger?ekle?tirmek amac?yla bir i? eti?i e-e?itim program? olu?turmu?tur. Türk?e ve ?ngilizce haz?rlanan programa

     http://www.xuxq2.com/UserFiles/file/SatinAlmaEgitim/7880/7880/start.htm (TR)

      http://www.xuxq2.com/UserFiles/file/SatinAlmaEgitim/8070/8070/start.htm (EN)

      adreslerinden ula??labilir.

      

     Tedarik?i Sürdürülebilirlik Endeksi

     Tüm tedarik?ilerimizin sürdürülebililik faaliyetlerinin de?erlendirmek i?in 2018 y?l?nda “Sürdürülebilir Tedarik?i Endeksi” projesi ba?lat?lm??t?r. Bu proje ile sürdürülebilirlik a??s?nda riskli ve yüksek riskli tedarik?ilerimiz belirlenmesi ama?lanmaktad?r. Tedarik?iler ekonomik, ?evre ve sosyal kategorilerinde de?erlendirilmektedir. 2018 y?l?nda kapsama al?nan tedarik?ilerin %36’s? de?erlendirilebilmi?tir. De?erlendirilen tedarik?ilerden %10’u riskli kategorisindedir. Bu tedarik?iler 2019 y?l? i? eti?i denetimi plan?na al?nm??t?r. Ayr?ca tedarik?ilerimize 2019 y?l?nda ?evre, i? eti?i ve i?sa?l??? ve güvenli?i e?itimleri verilecektir.

      

     ?? Eti?i Denetimleri - Raporlama

     2018 y?l?nda 13’ü Türkiye’de 6’s? uluslararas? operasyonlarda olmak üzere 19 tedarik?i ba??ms?z bir denetim kurulu?u vas?tas?yla i? eti?i ve ?al??ma güvenli?i alanlar?nda denetlenmi?tir. Denetimler sonucunda toplam 224 iyile?tirmeye a??k alan tespit edilmi?tir. 2018 y?l?nda takip denetimleri tamamlanan firmalarda uyumsuzluklar?n %60’?n?n tamamland??? g?rülmü?tür. 2019 y?l?nda yakla??k 30 tedarik?iye denetim planlanmaktad?r.

      

     Yeni devreye al?nan firmalar?n %100'u Kalite, ?evre ve i? Eti?i ?z de?erlendirilmeleri yap?lmaktad?r; 2018 y?l?nda toplam 91 firma devreye al?nm??t?r. Ayn? zamanda mevcut firmalar?m?z?n kalite denetiminde ?evre, ?? Sa?l??? ve Güvenli?i ve ?? Eti?i konular? da de?erlendirilmektedir; 2018 y?l?nda 157 tedarik?iye kalite denetimi ger?ekle?tirilmi?tir, bu da toplamda tedarik?i say?m?z?n %9’unu te?kil etmektedir. Raporlama d?neminde i? eti?i de?erlendirmesinden ge?en tedarik?i say?s? toplam 279 olup bu da toplam tedarik?imize oran? %16’d?r.

      

     ?at??ma Mineralleri Y?netimi

     Ar?elik A.?. olarak sorumlu sat?nalma prensiplerimiz do?rultusunda, 2016 y?l?nda “?at??ma Mineralleri (Conflict Minerals)” projesi ba?lat?lm??t?r. Proje kapsam?nda, Ar?elik ?at??ma Mineralleri y?netim sistemi kurulmu?, ilgili tüm tedarik?ilere 3TG kullan?m?na y?nelik anket g?nderilmi?, gelen yan?tlar de?erlendirilmi?tir. Ayr?ca ?al??ma kapsam?nda, toplam 5 tedarik?inin ba??ms?z bir kurulu? taraf?ndan yerinde denetimi ger?ekle?tirilmi?tir. Ar?elik ?at??ma Mineralleri Politikas?’na Ar?elik tedarik?i web sayfas?ndan ula??labilmektedir.

      

     Tedarik?i ?novasyonu

     Ar?elik A.?., hayata ge?irdi?i Tedarik?i ?novasyon Program?yla, tedarik?ileri ile birlikte ortak Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmay?, bu faaliyetler neticesinde kurumlar? ve toplumu gelece?e ta??yacak ürünler, teknolojik yenilikler, hizmetler tasarlamay? hedeflemektedir. Bu ?er?evede tedarik?ilerimizle, yeni nesil Ar-Ge Merkezi Ar?elik Garage’da inovasyon ?al??tay? ger?ekle?tirilmi?tir. Toplamda 80 kat?l?mc? ile 200’den fazla fikir ortaya ??km?? ve 14 sunum yap?lm??t?r. Bunda sonraki y?llarda da devam edecek bu programla ayr?ca tedarik?ilerin inovasyon yeteneklerinin gü?lendirilmesi ve “Ar?elik - Tedarik?i” ortak inovasyon i?birli?inin geli?tirilmesi ama?lanm??t?r.

     ??ER?KLER

     一本道mw高清码二区三区