<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. Sat?nalma Y?netim Sistemi

     Ar?elik A.?. Sat?nalma Direkt?rlü?ü, süre?lerini ve faaliyetlerini ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 50001 Y?netim Sistemi Standartlar?na uygun olarak ger?ekle?tirir. Ar?elik A.?.’nin vizyonu, stratejik hedefleri, politikas? ve i? eti?i kurallar?na uygun olarak d?? ve i? mü?teri beklentilerini kar??layacak ve sürekli iyile?tirmeyi sa?layacak faaliyetlerini planlar, tedarik?ilerini de bu sürece dahil ederek denetleme, izleme ve iyile?tirme sorumlulu?unu üstlenir.

     Ayr?ca, Ar?elik A.?. Sat?nalma Direkt?rlü?ü, sat?nalma y?netiminde mükemmelli?i sa?lamak amac?yla, dünyada yakla??k 130 ?irkette bulunan “CIPS Kurumsal Sertifika”s?n? almak i?in ba?vurmu? ve CIPS (Chartered Institute of Purchasing &Supply) taraf?ndan yap?lan denetimler sonras?nda, Mart 2014'de CIPS Kurumsal Sertifika’y? almaya hak kazanm??t?r.

      

     ?dül T?reni

      

      

     Ar?elik A.?. Sat?nalma Direkt?rlü?ü, mevcut sat?nalma politikalar?n?n, süre?lerinin ve uygulama ?rneklerinin, beklentileri kar??layacak seviyede olmas? nedeniyle k?sa bir zamanda süreci tamamlam?? ve CIPS sertifikasyon sürecinde en h?zl? sertifika alan firmalardan biri olmay? ba?arm??t?r.

      

     CIPS firmas? taraf?ndan yap?lan de?erlendirmede, Ar?elik A.?. Sat?nalma süre?leri, ‘Liderlik ve Organizasyon’, ‘Strateji’, ‘?nsan’, ‘Süre? ve Sistemler’, ‘Performans ?l?ümü ve Y?netimi’ olmak üzere 5 ana grupta ve 110 farkl? kriterde incelenmi?tir..

      

     110 kriterin 5’inde tedarik?ilerin ?? Eti?i kurallar?na uyumu ve Ar?elik A.?.’nin bu konudaki sorumluluklar? da g?zden ge?irilmi? ve ba?ar?l? bir süre? olarak de?erlendirilmi?tir.

      

     Sertifika ile ilgili bas?nda ??kan haberleri a?a??daki linkte bulabilirsiniz:

      

     www.aa.com.tr/tr/sirket-haberleri/gundem/2441457
      

      

     ??ER?KLER

     一本道mw高清码二区三区