<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. ?evre

     Ar?elik A.?., dünyada giderek bozulmakta olan ekolojik dengeleri koruma alt?na almak amac?yla, ürünün hayat ?evrimi boyunca (ürünün tasar?m?ndan yok edilmesine kadar ge?en tüm süre?te) olu?turulan tüm düzenlemelere uymaktad?r. Bu y?nde var olan yasal düzenlemelerin yan? s?ra Avrupa Birli?i’ne ba?l? ülkelerde ulusal düzeyde al?nan yasal ?nlemlerin uyumlulu?unu sa?lamak amac?yla olu?turulan direktiflere de uymakta ve bu yakla??m?n? beyan etti?i ?evre politikas? ile taahhüt etmektedir.

     Ar?elik A.?.’nin ?evre ile ilgili bu yakla??m?n?n hayata ge?irilmesi, tedarik zincirinde bulunan tüm i?birlik?ilerinin bu yakla??ma dahil edilmesi ile sa?lanabilmektedir.

     2013 y?l?nda, yerli tedarik?ilerimizin %35'ini te?kil eden toplam 64 tedarik?iye Enerji Verimlili?i e?itimi verilmi?tir. 2014 y?l?nda da bu e?itimler yayg?nla?t?r?larak devam edecektir.

     ?evre dostu ürünlerin mü?teriye sunulmas? amac? ile tedarik?ilerimizin Ar?elik yasakl? / k?s?tl? kullan?m gerektiren maddeler listesine uymas? temel beklentimizdir. A?a??daki Ar?elik Kimyasal Uygunluk ?artnamesi gereklilikleri de tedarik?ilerimizden ?evresel beklentilerimizin ?nemli bir par?as?d?r.

     Ar?elik Kimyasal Uygunluk ?artnamesi

     Ar?elik Kimyasal Uygunluk ?artnamesi 
     Ek-1 
     Ek-2

     Ek-3
     Ek-4

      

     ??ER?KLER

     一本道mw高清码二区三区