<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. Kalite

      Tedarikçilerimiz, performans artt?rma amaçl?, sapmalar?n ve israf?n indirgenmesini sa?layan kalite yönetim sistemini olu?turmal?, dokümante etmeli, uygulamal?, süreklili?ini sa?lamal? ve bunun etkinli?ini sürekli iyile?tirmelidir.

     Tedarikçiler, malzeme ?artlar?n?n kar??lanmas? için gerekli ko?ullar da dahil olmak üzere, Arçelik A.?. beklentilerine cevap verebilecek, ölçülebilir, kalite politikas? ile uyumlu belirli bir zaman diliminde gerçekle?tirilebilecek, kalite hedeflerine sahip olmal?d?r.

     Tedarikçiler sürekli iyile?tirmeyi sa?layan yönetim gözden geçirme sürecine de sahip olmal?d?r. Bu gözden geçirmeler, tüm süreç performans?n? izlemeye yönelik faaliyet ç?kt?lar?n? kapsamal?d?r.

     Tedarikçi, bütün faaliyetlerini, bu faaliyetlerinde ve sistemin bütünündeki de?i?kenli?i en aza indirecek ?ekilde planlamal?, uygulamal?, kontrol etmeli ve  gerekli iyile?tirme faaliyetlerini gerçekle?tirmelidir.

     A?a??daki belgelerin incelenmesi, tedarikçinin yukar?daki beklentileri kar??lay?p kar??lamad??? hakk?nda bilgi edinebilmesine olanak sa?lamaktad?r:

     •    ?ç ve d?? tetkik sonuçlar? 
     •    Ürün kalitesi üzerinde etkisi olan süreçlerin kritik izleme göstergelerine ait hedefler, performans sonuçlar? ve gözden geçirme kay?tlar? 
     •    Mü?teri kalite ödülleri 
     •    Mü?teri geri besleme kay?tlar? (mü?teri iade oran?, mü?teri ?ikayetleri, vb.) 
     •    Sahip olunan ürün standartlar? belgeleri (TSE, BEAB, VDE, DIN, vb.) 
     •    ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, OHSAS 18001, ISO/IEC 17025, vb. yönetim standartlar? sertifikalar?na sahip olmas? 
     •    Kalite maliyetinin sistematik bir yap? taraf?ndan raporlanmakta ve yönetilmekte olmas? (Sistem, periyodik raporlar verebilmeli, hedeflere yön vermeli, yönetim kararlar?nda etki yaratmal?, iyile?tirme projelerine kaynak olmal?d?r.) 
     •    Kalite sisteminin uygulanmas?n? ve devaml?l???n? sa?layacak yetki ve sorumlulu?a sahip bir yönetim temsilcisi olmas? 
      

     ??ER?KLER

     一本道mw高清码二区三区