<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. Sipari? ve Sevkiyat

      Ürün i?letmeleri taraf?ndan yürütülen malzeme numune onay süreci ve Sat?nalma Direktörlü?ü taraf?ndan merkezi olarak yürütülen fiyatland?rma ve ödeme ko?ullar?n?n tan?mlanmas? ile birlikte,  Seri Üretim sipari?leri  Arçelik A.?.üretim tesislerinde faaliyet gösteren  Üretim Planlama Yöneticilikleri taraf?ndan tedarikçilere iletilir.  Sipari? sonras? teyit ve sevkiyatlar da ilgili sipari?in aç?ld??? ürün i?letmelerine yap?l?r.

     Arçelik A.?.,  mü?teri beklentileri ve memnuniyeti do?rultusunda  acil mü?teri talepleri ve sipari? de?i?iklik  talepleri için  olabildi?ince esnek  bir  Sipari?-Üretim-Sevkiyat  altyap?s? olu?turmay?, günümüz yo?un rekabet ortam?nda  sürdürülebilir bir büyüme için kendisi, tedarikçileri ve di?er tüm payda?lar? ad?na  ilke edinmi?tir.

     ?irketimiz tedarik zincirinin  en önemli  halkalar?ndan biri olan tedarikçilerimizin de  bu amaca uygun olarak  benzer  ve uyumlu bir esnekli?e sahip olmas?n? beklemektedir.  Arçelik A.?.’ninbu beklentisi,  aç?lan sipari?lerin tedarikçi taraf?ndan zaman?nda teslim edilmesinin ötesinde,  teyit edilen  sipari?  teslim sürelerinin (lead-time) sürekli olarak k?salt?lmas? ve program de?i?iklik taleplerine  olabildi?ince h?zl? ve de?i?en durumlara uygun  yan?t verilmesini  tarifler.

     Sipari?e istinaden tedarikçi taraf?ndan gerçekle?tirilen tüm sevkiyatlar, sipari? mektuplar?nda belirtilen miktar ve zamana; sevk edilen malzemeler de Arçelik A.?.Teknik Resim, ?artname ve Talimatlar?na, ulusal ve uluslararas? Standart/Direktif ve Yönetmeliklere uygun olmal?d?r.

     Tedarikçilerin Arçelik A.?.’ye sevk etti?i malzemeler kesinlikle insan sa?l???na zararl? olan yasakl? madde içermemeli, s?n?rl? kullan?m izni verilen durumlarda ilgili zararl? madde talimatlarda belirtilen limitleri a?mamal?d?r.

     Tedarikçi henüz yasaklanmam?? ancak AB taraf?ndan  ç?kar?lan REACH tüzü?ündeki SvHC (Yüksek Hassasiyetli Maddeler)  maddelerinin sevk edilen ürünlerde bulunmas? durumunda  Arçelik A.?.’ye bilgi vermekle yükümlüdür.

     Linkler: 

     ECHA:  Avrupa Kimyasallar Ajans? 
     IMMIB REACH
      

     ??ER?KLER

     一本道mw高清码二区三区