<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. Tedarik?i Devreden ??kartma

      Arçelik A.?.’ninhedef ve stratejileri do?rultusunda, a?a??daki ?artlar?n biri veya birkaç? olu?tu?unda tedarikçi devreden ç?karma süreci tetiklenir.

     1-  Tedarikçinin finansal durumunda bozulma veya gözlenen risk,
     2-  Fiyat avantaj?n?n kaybolmas?
     3-  Kalite-Lojistik performans?n?n,  i?letme beklentilerinin sürekli alt?nda kalmas?
     4-  Çevre ko?ullar?n?n yerine getirilmemesi
     5-  ?? eti?i kurallar?na uyulmamas?
     6-  Arçelik A.?. taraf?ndan iletilen  geli?tirme/iyile?tirme taleplerine yetersiz cevap verilmesi,
     7-  Geli?en ve de?i?en sektör ko?ullar?na ayak uydurulamamas?,
     8-  Tedarikçi taraf?ndan sözle?me ?artlar?n?n ihlali

     Periyodik tedarikçi performans de?erlendirme raporlar?, bu raporlar üzerinden i?letmelerde yap?lan de?erlendirme toplant?lar?, SAD dinamik hedef ve stratejileri, sözle?me döneminin sona ermesi , yeni dönem fiyat görü?meleri bu ?artlar?n olu?tu?unu belirlemek için temel girdilerdir.
      

     ??ER?KLER

     一本道mw高清码二区三区