<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. Mü?terilerimiz

     Ar?elik A.?., kuruldu?u günden bu yana mü?terilerinin ya?amlar?n? kolayla?t?ran ve zenginle?tiren kaliteli ürünler sunmay? kendine ilke edinmi?tir. Mü?teri memnuniyeti ve ?evreye duyarl?l?k anlay???yla hareket eden ?irket, ba?ar?s?n?n s?rr?n? “kaliteli ürün, üstün sat?? gücü ve etkili sat?? sonras? hizmetleri” ?eklinde tan?mlamaktad?r. 
      
     Ar?elik A.?.'nin ba?ar?s?n?n s?rr? “ürün kalitesi, gü?lü sat?? te?kilat? ve etkin sat?? sonras? servisler”dir. Bu formül kurulu?umuzdan bu yana hi?bir zaman de?i?memi?tir.
      
     Bugün bulundu?umuz tüm pazarlarda mü?terilerimizle ili?kilerimiz sat??la birlikte sona ermez; aksine ürünlerimizi sat?n almalar?yla birlikte ba?lar ve devam eder. Mü?teri memnuniyeti modelimiz, standart hale gelmi? olup i?in daha kayna??nda mü?teriye y?nelik olman?n esas? olarak “Toplam Kalite ?lkemizi” ?n plana ??karan politikam?z? ?ekillendirmektedir.
      
     Ar?elik A.?. Mü?teri Memnuniyeti Politikas?
      
     Ar?elik A.?. olarak,  hizmet verdi?imiz tüm markalar?m?z?n  mü?teri istek ve ?nerilerinin mü?teri profili ayr?m? yap?lmaks?z?n her kanaldan (?a?r? merkezi, e-posta, www.arcelik.com.tr, www.beko.com.tr, www.grundig.com.tr, www.altus.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatl?kla iletilebildi?i, mü?terilerimizden iletilen bu istek ve ?nerilerin, bize ula?t??? ve ilgili birimlere aktar?ld??? bilgisinin, kendilerine 24 saat i?inde verildi?i, tüm sürecin izlenebilir, raporlanabilir, ?effaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda topland???, bu kay?tlar?n yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik i?inde ele al?nd???, de?erlendirildi?i ve süre?lerin sürekli kontrol edilerek iyile?tirildi?i, mükemmel mü?teri deneyimini ya?atmay? ana ilke olarak kabul etmi? mü?teri odakl? bir yakla??m? benimsemekteyiz.
     Yakla??m?m?za paralel olarak tüm süre?ler y?netim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yap? geli?tirilmi? olup, y?netim hedefleri de bu sistem üzerinden beslenmektedir.
      
     Ar?elik ?a?r? Merkezi i?in t?klay?n?z.  
     Beko ?a?r? Merkezi i?in t?klay?n?z.  
     Grundig ?a?r? Merkezi i?in t?klay?n?z
     Altus ?a?r? Merkezi i?in t?klay?n?z
      
     Hizmet Talebinin De?erlendirilmesi Süreci'ni g?rmek i?in lütfen t?klay?n?z.
      
      

     ??ER?KLER

     一本道mw高清码二区三区