<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3.  

     Sevin? Mert

     Sevin? Mert

     Ar-Ge Teknisyeni

     ?novasyon Haftas? ve Biz

      

     OECD ve Eurostat'?n birlikte yay?nlad??? Oslo k?lavuzuna g?re '?novasyon'un tan?m?; yeni veya ?nemli ?l?üde de?i?tirilmi? ürün (mal ya da hizmet) veya sürecin; yeni bir pazarlama y?nteminin ya da i? uygulamalar?nda, i? yeri organizasyonunda veya d?? ili?kilerde yeni bir organizasyonel y?ntemin uygulanmas?d?r.

     ?novasyon, hayat?n her alan?ndad?r. Ya?ad???n?z her yerdedir. ?novatif dü?ünceyi ?ocu?unuzu yeti?tirirken kullanabilece?iniz gibi, bir ürünü tasarlarken de kullanabilirsiniz. ?nsan Kaynaklar? alan?ndan, Finansa, üretime kadar her alanda kullanabilir, uygulayabilir, farkl? bir bak?? a??s? geli?tirebilirsiniz. Günümüz dünyas?nda inovasyon art?k bir ya?am bi?imi olma yolunda ilerlemektedir. Bu yolda ?ncü ve h?zl? olanlar her zaman kazanacakt?r.

     D?rt senedir bir türlü gidemedi?im '?novasyon Haftas?' etkinli?ine nihayet 3 Aral?k Per?embe günü gidebildim. Muhte?em bir deneyimdi.

     Ar?elik A.?.'nin'de ana destekleyici oldu?u etkinlik; konu?mac?lar?ndan tutun da, kat?lan firmalar?na kadar; sergilenen ürünlerinden, organizasyonuna kadar gayet keyifli idi.

     Alana gitti?imizde bir Ar?elik, Ar-Ge ?al??an? olarak g?zlerimiz hemen ?irketimizin stand?n? arad?. Stantta tan?d?k yüzler g?rüp mutlu olduktan sonra, mis gibi Kapsüllü Türk Kahve Makinemizden kahvelerimizi i?tik. Sn. Fatih Kemal Ebi?lio?lu'nun konu?ma saati gelince, konferans salonuna indik.

     Bazen baz? insanlar? birebir tan?masan?zda ?al??t???n?z kurumda olu?an yüksek aidiyet duygunuz, onun o sahnedeki gururunu kendi gururunuz gibi alg?laman?za sebep oluyor. Bize de ?yle oldu. Sn. Fatih Bey'in konu?mas? gurur verici ve güzeldi. ?irket olarak yapt???m?z inovatif ürünlerin\hizmetlerin\sosyal sorumluluk projelerinin tüm salona yans?mas?, herkesin alk??lamas?, i?inizdeki sesin; "Evet, ben de bu ekibin bir par?as?y?m, i?imi A?k ile yap?yorum' demenize sebep oluyor.

     Peki, Ar?elik A.?. stantlar? ziyaret?iler taraf?ndan nas?l kar??land??

     Stantlar?m?z her daim yo?un ve kalabal?kt?. ?zellikle sergilemi? oldu?umuz "Yenilik?i Sa?l?k ??zümleri" ve "Kapsüllü Türk Kahve Makinesi" stantlar? sürekli ziyaret?i ak?n?na u?rad?.

     "Yenilik?i Ya?am ??zümleri" stand?nda sergilenen saat, ger?ekten ihtiyaca ve ??züme odakl? idi. Tan?t?m? fuarda yap?lan saati bir?ok "mü?teri nereden alabilirim ve fiyat? nedir?" diye sorgulad?.

     Saat, gayet ??k ve ho? bir saat; cep telefonu uygulamas? ile e?lenik olarak ?al???yor ve nab?z, tansiyon, EKG ve kalp stres ya??n?z? ?l?üyor. Bu ?l?ümleri birebir cep telefonunuzda g?rebilece?iniz gibi, ayn? zamanda isterseniz mail ortam?nda size elektronik posta olarak da g?nderiyor.

     Posta ile gelen ?l?üm sonu?lar?.

      

     SELAMLIQUE Kapsüllü Türk Kahve Makinesi'nin tasar?m? ziyaret?iler taraf?ndan ilgi ?ekici bulundu.

     Gün bitiminde her ne kadar ?ok yorulmu? olsak da; olduk?a keyifli, bir o kadar bilginin payla??ld???, yeni ?eylerin ??renildi?i bir etkinlik oldu. Ve tabii ki alandan ayr?lmadan ?nce Kapsüllü Türk Kahve Makinemizden bir kahve daha i?erek yorgunlu?umuzu att?k.

     Biz i?imizi; "A?k ile yap?yoruz." Hayat?n?z?n her alan?nda "A?k" yan?n?zda olsun.

      

     ??ER?KLER

     一本道mw高清码二区三区